Màster Universitari en Direcció d'Empreses (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
El màster universitari de Direcció d'Empreses de la UOC té com a objectiu formar persones amb capacitat de lideratge preparades per dirigir qualsevol tipus d'empresa i organització, però especialment les que han de fer front als reptes econòmics, socials i tecnològics del futur. En aquest context, el màster proporciona coneixements avançats en administració i direcció d'empreses amb una atenció especial a la innovació, la iniciativa, la creativitat i la flexibilitat.
 

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Direcció financera 4
• Direcció de màrqueting 4
• Direcció d'operacions 4
• Direcció de persones 4
• Direcció de sistemes de la informació 4
• Entorn global de negoci 4
• Estratègia competitiva 4
• Excel·lència en la gestió 4
• Govern corporatiu i responsabilitat social 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Treball final de màster professionalitzador/investigador 8
Assignatures optatives - Crèdits
• Direcció de la innovació 4
• Direcció de projectes 4
• Direcció estratègica de recursos humans 4
• Disseny de recerca 4
• English for business 4
• Entrepreneurship 4
• Estratègia corporativa 4
• Finances corporatives 4
• Gestió del talent 4
• Intel·ligència competitiva 4
• Lideratge i canvi organitzatiu 4
• Logística i tecnologia per a l'e-commerce 4
• Màrqueting digital i comerç electrònic 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Estratègia en transformació digital 4
• Organització i implementació de la responsabilitat social corporativa 4
• Pràctiques 8

Destinataris

Perfils d'ingrés recomanats
Per cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels estudis següents:
• grau o llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o diplomatura en Ciències Empresarials,
• grau en Economia o llicenciatura en Ciències Econòmiques.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
Els estudiants que provinguin de titulacions alienes a l'àmbit de la gestió i direcció d'empreses i que no disposin de prou experiència professional prèvia a la direcció d'empreses, hauran de cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests complements formatius es determinaran de forma individualitzada per a cada estudiant i s'identificaran entre les següents assignatures:
• Direcció estratègica (4 crèdits ECTS),
• Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS),
• Introducció a la informació financera de l'empresa (4 crèdits ECTS).
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Metodologia

El Máster Universitario en Dirección de Empresas de la UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que el estudiante disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales. La flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite disponer de un amplio abanico de posibilidades al decidir qué créditos elige cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

El màster universitari en Direcció d'Empreses té com a objectiu preparar professionals capaços d'ocupar funcions i/o responsabilitats pròpies de la direcció general en qualsevol organització, pública o privada. Per això, el màster proporciona un coneixement avançat en l'àmbit de la direcció general d'empreses, fent especial èmfasi en les competències relacionades amb la comprensió de l'entorn actual, caracteritzat per una complexitat i dinamisme elevada i un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Addicionalment, proporciona un coneixement avançat de les diferents àrees funcionals de l'organització des de la perspectiva de la seva direcció i de la coherència de funcionament global que hi ha d'haver entre totes.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país. ​

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Segons la descripció dels objectius generals del títol, el catàleg de perfils professionals als quals pot respondre un titulat a Direcció d'Empreses per la UOC està circumscrit a l'àmbit de la direcció, és a dir, llocs de treball de responsabilitat directiva a l'organització. Així, el perfil professional que vol formar la titulació és el següent: Direcció general: director general, gerent, responsable de planificació estratègica, adjunt a direcció. Llocs directius intermedis (responsables d'àrees funcionals o de projectes) que vulguin aprofundir en el coneixement de la gestió empresarial des del punt de vista de la direcció general. Investigador amb orientació aplicada a l'àmbit de la direcció d'empreses.
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X