Màster Universitari en Direcció d'Empreses (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Formem persones autèntiques que lideren organitzacions amb valors
  • Estudi de tots els temes que generen valor a lempresa
  • Aprèn aspectes en creativitat, innovació i lideratge
  • Continguts acadèmics orientats al món professional
El màster universitari de Direcció d'Empreses de la UOC té com a objectiu formar persones amb capacitat de lideratge preparades per dirigir qualsevol tipus d'empresa i organització, però especialment aquelles que han de fer front als reptes econòmics, socials i tecnològics del futur.
En una economia globalitzada i en contínua transformació en què són molt necessàries les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), les empreses requereixen professionals capaços d'adaptar-se als canvis i desenvolupar nous models de negoci i estratègies internacionals.
En aquest context, el màster universitari de Direcció d'Empreses proporciona coneixements avançats en administració i direcció d'empreses, amb una atenció especial a la innovació, la iniciativa, la creativitat i la flexibilitat. El programa té un perfil professionalitzador i aborda qüestions clau com la gestió de les TIC, el capital intel·lectual, l'atracció i retenció de talent, la sostenibilitat i els valors.
Al costat d'una formació comuna obligatòria, l'estudiant pot escollir, mitjançant les assignatures optatives, el perfil professional que millor s'adapti a les seves necessitats i interessos.
El professional que adquireixi la formació que transmet aquest màster serà capaç de dirigir projectes emprenedors, en qualsevol tipus d'empresa, de forma eficient, sostenible, innovadora i competitiva.
El màster universitari en línia de Direcció d'Empreses pot cursar amb dedicació a temps complet (un any) o amb dedicació parcial (dos anys).
competències:
competències generals
• Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, aconseguint resultats eficients.
competències transversals
• Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
• Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
• Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
• Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
• Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
competències específiques
• Avaluar la situació de l'empresa en el seu entorn global i dissenyar i implementar estratègies per potenciar la seva posició competitiva.
• Promoure un govern corporatiu socialment responsable que associï la creació de valor amb el compromís social i ambiental.
• Analitzar el funcionament de les diferents àrees funcionals de l'empresa i dissenyar estratègies per a estes, coherents entre si i amb l'estratègia de l'organització.
• Impulsar la recerca permanent de l'excel·lència en la gestió organitzativa.
• Promoure el potencial creatiu i innovador de les persones, els equips i l'organització en el seu conjunt.
• Desenvolupar tasques d'investigació i d'anàlisi de dades en l'àmbit de la direcció d'empreses.

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

Temari

Càrrega lectiva
Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció d'Empreses es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant, l'orientació professional que vol donar als seus estudis i atenent al seu perfil personal i professional, l'orientarà en la matriculació de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries Crèdits
• Direcció financera 4
• Direcció de màrqueting abril
• Direcció d'operacions abril
• Direcció de persones 4
• Direcció de sistemes de la informació 4
• Entorn global de negoci 4
• Estratègia competitiva abril
• Excel·lència en la gestió abril
• Govern corporatiu i responsabilitat social 4
• Habilitats per a la direcció abril
• Treball final de màster professionalitzador / investigador 8

Assignatures optatives Crèdits
• Direcció de la innovació 4
• Direcció de projectes 4
• Direcció estratègica de recursos humans abril
• Disseny de recerca 4
• English for business 4
• Entrepreneurship 4
• Estratègia corporativa 4
• Finances corporatives 4
• Gestió del talent abril
• Intel·ligència competitiva abril
• Lideratge i canvi organitzatiu abril
• Logística per al comerç electrònic 4
• Màrqueting digital i comerç electrònic abril
• Mètodes d'investigació qualitativa abril
• Mètodes d'investigació quantitativa 4
• Negocis digitals abril
• Organització i implementació de la responsabilitat social corporativa abril
• Pràctiques 8

Competències per a les quals et prepara el curs

El màster pretén que, a la seva finalització, els estudiants siguin capaços de dirigir eficientment una organització, de manera que sigui viable econòmicament i sostenible ambiental i socialment. A més, han de ser capaços de valorar críticament situacions empresarials o organitzatives en clau d'acció, és a dir, han de poder prendre decisions i implementar-les, així com d'entendre i gestionar les seves implicacions en cadascun dels àmbits de l'organització. Per a això, el màster dedica especial atenció a les competències associades amb les habilitats directives tenint en compte la capacitat per dirigir i liderar equips de treball, gestionar el talent, promoure la creativitat i la innovació, així com gestionar el canvi i la transformació digital de les organitzacions.

Destinataris

Aquest màster universitari es dirigeix a tots aquells graduats que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció d'empreses o interès a ocupar llocs de treball amb responsabilitats directives.
Aquest màster universitari es dirigeix a tots aquells graduats que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció d'empreses o interès a ocupar llocs de treball amb responsabilitats directives.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Requisits

Els estudiants que provinguin de titulacions alienes a l'àmbit de la gestió i direcció d'empreses i que no disposin de suficient experiència professional prèvia en la direcció d'empreses, hauran de cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Tals complements formatius s'han de determinar de forma individualitzada per a cada estudiant i s'identificaran d'entre les següents assignatures:
• Direcció estratègica (4 crèdits ECTS),
• Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS),
• Introducció a la informació financera de l'empresa (4 crèdits ECTS).
Per a cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels següents estudis:
• grau o llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o diplomatura en Ciències Empresarials,
• grau en Economia o llicenciatura en Ciències Econòmiques.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, anglès.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

El màster universitari en Direcció d'Empreses té com a objectiu preparar professionals capaços d'ocupar funcions i / o responsabilitats pròpies de la direcció general en qualsevol tipus d'organització, pública o privada. Per a això, el màster proporciona un coneixement avançat en l'àmbit de la direcció general d'empreses, fent especial èmfasi en les competències relacionades amb la comprensió de l'entorn actual, caracteritzat per una elevada complexitat i dinamisme i un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Addicionalment, proporciona un coneixement avançat de les diferents àrees funcionals de l'organització des de la perspectiva de la seva direcció i de la coherència de funcionament global que ha d'existir entre totes elles.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

El perfil professional que vol formar la titulació és el següent: Direcció general: director general, gerent, responsable de planificació estratègica, adjunt a direcció. Llocs directius intermedis (responsables d'àrees funcionals o de projectes) que desitgin aprofundir en el coneixement de la gestió empresarial des del punt de vista de la direcció general. Investigador amb orientació aplicada en l'àmbit de la direcció d'empreses.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

Director / a dels estudis: Maria Jesús Martínez Argüelles. Director / a del programa: Fernando Álvarez Gómez.
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X