Curs Monogràfic de Mobilitat, estrangeria i nacionalitat

1100 Persones estan visitant aquest curs
Preu 390 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic de Mobilitat, estrangeria i nacionalitat
Sol·licita informació
Curs
On-line
3 mesos
Preu 390 €

Descripció

Llei d'estrangeria, llei de mobilitat, comunitaris i nacionalitat).
En aquest curs, eminentment pràctic, s'estudien els quatre blocs normatius i fonamentals de la matèria: Llei d'Estrangeria i el seu reglament, nova Llei de Mobilitat, ciutadans de la Unió i nacionalitat.
L'objectiu és capacitar l'alumne en la tramitació, gestió i la resolució de supòsits jurídics en què la persona té nacionalitat estrangera.
S'aprofundeix en la matèria a través de casos pràctics i resolució de supòsits reals, el que permetrà als alumnes més avançats planificar i executar estratègies de recursos humans en empreses.

Temari

Matèria 1: Visió general i règim d'entrada a Espanya (visats i fronteres Schengen)
• Visió dels tres blocs normatius després de la Llei 14/2013 (mobilitat internacional). Modificada pel RD-Llei 11/2018. Llei i Reglament d'Estrangeria, Comunitaris i Mobilitat internacional
• Control de fronteres Schengen
• Del lloc fronterer a les fronteres intel·ligents
o Reglament (UE) 2017/2225 i Reglament (UE) 2017/2226 pel qual s'estableix un sistema d'entrades i Sortides (SES)
o SEIAV / ETIAS (Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges)
o Dades API (informació de passatgers anticipada)
o Dades PNR (registre de noms de passatgers)
• Requisits d'entrada
• Entrada il·legal a Espanya
• Sortida d'Espanya

Matèria 2: Autoritzacions per compte d'altri (Part I I Part II)
• Tipus d'autoritzacions i procediment general. concessió
• Nou contracte en pràctiques sense Situació Nacional d'Ocupació (nou procediment electrònic). Introduït pel RD-Llei 11/2018 i desenvolupat per Instruccions de la DGM 4/2018, de 21 de desembre de 2018
• Denegació, extinció, renovació i modificacions

Matèria 3: Autoritzacions per compte propi
• Procediment general. Concessió, denegació, extinció, renovació i compatibilitat de règims

Matèria 4: Treballadors qualificats -procediment davant UGE-CE.
• Origen de la UGE. Estudis dels supòsits, procediment i familiars
• Estudi de la Llei 14/2013 (mobilitat internacional). Modificada pel RD-Llei 11/2018
• Mobilitat d'investigadors-UE (desenvolupat per instruccions de la DGM 3/2018, de 21 de desembre de 2018)
• Recerca de feina investigadors (desenvolupat per Instruccions de la DGM 1/2018, de 21 de desembre de 2018)

Matèria 5: Expatriació de treballadors (part general)
• Aspectes migratoris des d'Espanya per a tercers països i la Unió Europea
• Seguretat social internacional
o Seguretat social de la Unió Europea
o Conveni bilaterals de seguretat social subscrits per Espanya
• Cartes de desplaçament i contractació local / destí
• Protecció del treballador desplaçat:
o (Directiva 96 / 71CE i Directiva 2014/67 / UE)
o Directiva 2018/957 de reforma de Directiva 96/71 / CE. Transposició abans de 30 de juliol de 2020
o Obligacions de la Llei 45/1999 segons redacció donada per RD-Llei 9/2017
• Eines de fiscalitat per impatriats i expatriats

Matèria 6: Targeta Blava-UE
• Procediment general. Familiars. Concessió, denegació, extinció, mobilitat internacional

Matèria 7: Residència, llarga durada, llarga durada Unió Europea
• Procediment general. Familiars. Concessió, denegació, extinció, mobilitat internacional

Matèria 8: Treballadors transnacionals
Escenaris de transnacionalitat
• Unió Europea
• Tercers Estats
• Vander Elst
• Trasllats intraempresariales. Mobilitat intraempresarial ICT-UE. Art. 73 de la Llei 14/2013, que transposa la Directiva 2014/66 / UE sobre desplaçats ICT-UE)
Directiva 2018/957 de reforma de Directiva 96/71 / CE. Transposició abans de 30 de juliol de 2020
Formalitats, obligacions i comunicacions de la Llei 45/1999 segons redacció donada pel RD-Llei 9/2017

Matèria 9: Estudiants
• Procediment i requisits. Familiars i compatibilitat d'activitats laborals. Mobilitat d'estudiant
• Directiva 2016/801 / UE sobre investigadors i estudiants transposada a Espanya pel RD-Llei 11/2018 (desenvolupat per instruccions de la DGM 2/2018, de 21 de desembre de 2018)
Noves pràctiques en empreses per a titulats (disp. Adic. 18 Llei de Mobilitat i Instruccions de la DGM 4/2018, de 21 de desembre de 2018)
Pràctiques en empreses: "becaris" (altres estudis)
• Nova mobilitat-UE d'estudiants titulats (nou art. 44 del Reglament d'Estrangeria i instruccions de l'DGM 2/2018)
Mobilitat-UE d'estudiants no titulats
Compatibilitat d'activitats laborals i estudis
Cerca de feina per a estudiants titulats (disp. Adic. 17 de la Llei de Mobilitat i instruccions de l'DGM 1/2018)
Oportunitats a Espanya

Matèria 10: Infraccions i sancions
• Infraccions laborals contemplades en la LLISOS i LOEX
• Infraccions de la Llei d'Estrangeria (lleus, greus i molt greus)
• Sancions laborals
• Sancions de la Llei d'Estrangeria
Matèria 11: Ciutadans de la Unió Europea

• Normativa, procediment general, renovació, familiars de comunitaris. Manteniment de l'estatus de comunitari. Fi del règim i canvi a un altre règim d'estrangeria
• Brexit
o Acord de Retirada de 25 de novembre de 2018
o (Període transitori de 30 de març de 2019 a 31 de desembre de 2020)

Matèria 12: Nacionalitat
• Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya (prorrogada fins l'1 d'octubre de 2019 per Ordre PRA / 325/2018)
• Reconeixement, adquisició, pèrdua i recuperació de nacionalitat. (Llei 19/2015 que introdueix nou procediment per a la nacionalitat per residència)
• Casos de doble nacionalitat

Destinataris

Estudiants estrangers, professionals, advocats, graduats socials, directors de recursos humans, tècnics de recursos humans i personal d'administració, i altres professionals d'intervenció social, com a treballadors socials, psicòlegs, intermediadors i orientadors socials. És un curs que complementa els estudis de Relacions Laborals, Màster en Recursos Humans, Màster en Dret Laboral i Màster en Pràctica Jurídica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia en línia. a formació on line es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Abril 2022.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Unitats didàctiques associades al programa d'estudi publicades a l'aula virtual. Normacef (internet). Base de dades a internet que recull legislació, jurisprudència, convenis col·lectius, una àmplia selecció de casos pràctics resolts i formularis, així com referències bibliogràfiques de les més importants revistes especialitzades.
Curs Monogràfic de Mobilitat, estrangeria i nacionalitat
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X