Curs Monogràfic sobre Normes internacionals d'informació financera NIIF / NIC

Curs
On-line
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs és discutir els aspectes bàsics de les modificacions que la Unió Europea ha resolt introduir en els criteris de confecció dels estats financers de les empreses que presentin comptes consolidats en els mercats de valors de la Unió.
La transició a la presentació de comptes basada en aquests estàndards suposarà un important esforç d'adaptació per a les empreses espanyoles de manera que un conjunt important d'accions, tant en el domini de la formació com en el tecnològic d'aplicacions comptables, han de ser dissenyades amb suficient antelació.
Aquest curs és un primer pas cap a aquesta finalitat estratègic: l'adaptació en temps i forma de la comptabilitat de l'empresa espanyola als IAS.

Temari

• Introducció
o La IFRS Foundation, l'IASB i el IFRS Interpretations Committee
o Adopció de NIIF a la UE (Reglament CE 1606/2002)
o Marc Conceptual
o Contingut dels informes NIIF (NIC1)
• Actiu no financer
o Immobilitzat material (NIC 16)
o Inversions immobiliàries (NIC 40)
o Arrendaments (NIC 17) *
o Actiu intangible (NIC 38)
o Costos de préstecs (NIC 23)
o Deteriorament de valor dels actius (NIC 36)
o Actiu no corrent mantingut per a venda i operacions interrompudes (NIIF 5)
o Existències (NIC 2)
• Ingressos
o Ingressos ordinaris (NIIF 15) **
o Subvencions governamentals (NIC 20)
• Instruments financers
o Reconeixement i valoració d'actius i passius financers (NIIF 9) ***
o Classificació d'instruments financers emesos (NIC 32)
o Moneda estrangera (NIC 21 [en la part que afecta a comptes individuals])
• Passius no financers
o Provisions (NIC 37)
o Impost sobre beneficis (NIC 12)
o Beneficis a empleats (NIC 19)
o Transaccions amb pagament basat en accions (NIIF 2)
• Combinacions de negocis i consolidació
o Combinacions de negocis (NIIF 3)
o Estats financers consolidats (NIIF 10)
o Inversions en associades (NIC 28)
o Acords conjunts (NIIF 11)
o Estats financers separats (NIC 27)
o Economies hiperinflacionàries (NIC 29)
o Moneda estrangera (NIC 21 [en la part que afecta conversió d'estats financers d'operacions a l'estranger])
• Elaboració d'informes i revelació
o Presentació d'estats financers (NIC 1)
o Estat de flux d'efectiu (NIC 7)
o Fets posteriors al tancament (NIC 10)
o Informació financera intermèdia (NIC 34)
o Polítiques comptables, canvis en estimacions i errors (NIC 8)
o Informació a revelar sobre parts vinculades (NIC 24)
o Guanys per acció (NIC 33)
o Informació per segments (NIIF 8)
o Revelació d'interessos en altres entitats (NIIF 12)
o Valoració a valor raonable (NIIF 13)
o Informació a revelar sobre instruments financers (NIIF 7)
• Transició a NIIF (NIIF 1)
• Indústries especialitzades
o Informació financera en plans de pensions (NIC 26)
o Exploració i avaluació de recursos minerals (NIIF 6)
o Contractes d'assegurança (NIIF 4)
o Agricultura (NIC 41)

Metodologia

S'imparteix en les modalitats telepresencial i online. Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació on line es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, han de garantir l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat

Durada

S'inicien promocions els mesos de febrer i octubre. Inici: Octubre 2022.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Es lliuren dos Carpetes de fulls intercanviables amb 36 Unitats Didàctiques que desenvolupen els temes objecte del curs complementat amb una àmplia col·lecció d'exercicis pràctics minuciosament solucionats.
Curs Monogràfic sobre Normes internacionals d'informació financera NIIF / NIC
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X