Curs Monogràfic de Retribució i compensació

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

La retribució constitueix actualment una de les funcions amb major valor estratègic dins de les empreses i les àrees de recursos humans.
El disseny i la implantació de sistemes de retribució és una necessitat actual que tenen les empreses que es veuen en l'obligació d'oferir als seus empleats paquets de retribució cada vegada més atractius i competitius que serveixin per recompensar la seva contribució.
La retribució es converteix, probablement, en l'eina de gestió més potent que tenen avui dia les empreses per dirigir els esforços dels seus empleats cap a la consecució dels seus objectius de negoci.
El present curs pretén estudiar de forma pràctica els diferents sistemes i polítiques de retribució i compensació en l'àmbit de l'empresa.
A través de la resolució de casos i exercicis pràctics s'adquireixen coneixements i habilitats que permeten dissenyar i implantar models de retribució fixa, variable i beneficis, així com sistemes de retribució flexible.
Complementa el curs l'estudi dels aspectes juridicolaborals i fiscals dels diferents tipus de compensacions, el quadre de comandament d'indicadors de retribució i els aspectes retributius dels plans de pensions.

Temari

1. Introducció a la compensació i beneficis. Reflexions inicials i delimitació conceptual. Quins elements fan servir les empreses per recompensar la contribució dels seus empleats ?. Quina és la funció de la retribució a l'empresa ?: la compensació com a eina estratègica de direcció que ajuda a aconseguir els objectius de negoci. Què es recompensa a través de la retribució ?. Quins aspectes cal tenir en compte en el disseny d'una política retributiva ?. Evolució, situació actual, tendències i reptes de les polítiques de Compensació i Beneficis. Idees, mites i confusions al voltant de la Compensació. Processos de RRHH relacionats amb la Compensació.
2. Estructura salarial i retribució fixa. Estructura salarial: concepte, utilitats en l'àmbit de la Compensació i en RRHH, enfocaments i aspectes a tenir en compte en el disseny d'una estructura salarial, elements (nivell de lloc, banda salarial, amplitud de banda, diferencial entre punts mitjans, solapament entre bandes salarials, ...), posicionament de les estructures salarials en els mercats retributius. Retribució fixa: concepte, situació actual i tendències, indicadors d'anàlisi en retribució (massa i cost salarial, posició i situació en banda, costos i mapes d'equitat, salari mitjà, mitjana dels salaris, estadístics utilitzats en compensació, ...), equitat interna (anàlisi de la dispersió salarial) i competitivitat externa (mercats retributius i estudis salarials), revisions i ajustos salarials, assignació de salaris en incorporacions i promocions, com realitzar una proposta salarial, el cost de les retribucions. Exercicis i casos pràctics: calcular increments i amplituds en una estructura salarial, assignar posicions de mercat en una estructura salarial, calcular indicadors de retribució, exercicis amb estudis salarials, com abordar un procés d'increments salarials, fer propostes salarials, calcular costos de les retribucions .
3. Retribució variable. Concepte i filosofia dels sistemes de retribució variable (SRV). Situació actual i tendències. Classificació i tipus de retribució variable: incentius (a curt i llarg termini), bons i / o gratificacions, programes de reconeixement. Disseny d'un sistema de retribució variable: elements i estructura d'un SRV, aspectes a tenir en compte en el disseny d'un SRV (qui ha d'intervenir ?, quin tipus de pla triem ?, elegibilitat, pes del variable en el mix retributiu , definició dels target de retribució variable, freqüència i forma de pagament, ...). La retribució variable basada en un programa de direcció per objectius (objectius, indicadors, pesos, escales de compliment i consecució d'incentius, nivell al qual es mesuren els resultats, ...). Implantació, comunicació, seguiment i revisió del pla de retribució variable. Exercicis i casos pràctics: disseny d'un sistema de retribució variable, càlcul de compliments d'objectius i consecucions d'incentius, càlcul d'incentius segons diferents sistemes de retribució variable.
4. Beneficis corporatius i retribucions en espècie. Delimitació conceptual (beneficis, retribució en espècie, rendes en espècie, rendiments íntegres del treball, serveis per a empleats). Situació actual i tendències. Raó de l'existència dels beneficis socials a les empreses. Beneficis de més implantació a les empreses i règim de concessió. Tractament jurídic-laboral i fiscal dels beneficis corporatius com a retribució / rendes en espècie. Límit del 30 per 100 per a les retribucions en espècie. Impacte del RD-Llei 16/2013 en matèria retributiva. Exercicis i casos pràctics: càlcul de retribucions en espècie.
5. Retribució flexible i optimització fiscal de les retribucions. Delimitació conceptual (retribució flexible i retribució a la carta). Situació actual i tendències. Raó de ser dels plans de retribució flexible (PRF). Avantatges per a l'empleat i l'empresa. Productes oferts en els PRF. Aspectes i requisits legals dels PRF (en l'àmbit laboral, seguretat social i fiscal). Tractament fiscal dels productes que s'inclouen habitualment en els PRF. Aspectes a tenir en compte en el disseny i implantació d'un PRF. Altres fórmules per optimitzar fiscalment les retribucions dels empleats. Exercicis i casos pràctics: càlcul de l'increment net dinerari dels empleats que en marc d'un PRF substitueixen salari en metàl·lic per la contractació de productes i / o serveis amb un tractament fiscal avantatjós.
6. Retribució emocional i elements intangibles de compensació. Delimitació conceptual. Quin paper juga la retribució emocional en la compensació total ?. Elements de retribució emocional: polítiques de conciliació i flexibilitat laboral, desenvolupament professional i oportunitats de carrera, relació amb el cap i els companys, entorn de treball, estils de direcció i lideratge, reconeixement, imatge i projecte d'empresa, estabilitat en l'ocupació. Exercicis i casos pràctics: enumerar elements de retribució emocional, determinar tipus, valoració i possible quantificació.
7. Aspectes jurídico-laborals de la retribució.
8. Tractament fiscal de les retribucions.
9. Aspectes retributius dels plans de pensions.
(En la versió del Curs de Metodologia on line, els punts 7, 8 i 9 del Programa d'estudis no s'aborden de manera diferenciada sinó conjuntament i de forma paral·lela al desenvolupament dels punts previs 1 a 6).

Destinataris

• Professionals que treballen com a responsables i / o tècnics de retribució, Compensació i Beneficis, o han de prendre decisions en aquesta matèria.
• Professionals amb experiència laboral en Recursos Humans que volen especialitzar-se en aquesta àrea.
• Professionals sense experiència laboral en Recursos Humans però amb formació suficient en la mateixa (Màster) que vulguin completar la seva formació i orientar la seva trajectòria professional cap a aquesta àrea.

Metodologia

Presencial: Es treballarà sistemàticament amb el desenvolupament de casos. El curs s'ha dissenyat amb un triple enfocament metodològic: Pràctic, intercalant els coneixements teòrics amb la resolució d'exercicis i casos pràctics molt propers a la pràctica real i del dia a dia de la funció de compensació en l'àmbit de l'empresa. Dinàmic, a través de la participació dels alumnes a classe i en els fòrums de debat del campus en línia. Útil, que permeti a l'alumne posar en pràctica tot l'après i es trobi capacitat per gestionar amb cert rigor i professionalitat les retribucions d'una empresa. Es treballa sistemàticament amb el desenvolupament d'exercicis i casos pràctics. Online: Aquesta modalitat permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació on line es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les TIC.

Durada

S'inicien promocions els mesos de febrer i octubre. Inici: abril 2022.

Objectius

• Aprendre a dissenyar, implantar, gestionar i avaluar els diferents sistemes retributius i elements de compensació en l'àmbit de l'empresa.
• Contextualitzar la funció de Compensació i Beneficis com a eina estratègica en l'àmbit de l'empresa, veient la seva interacció amb altres funcions i processos de RRHH.
• Identificar i definir els diferents elements retributius que tenen les empreses per recompensar la contribució dels seus empleats d'acord al model de Compensació Total.
• Determinar els aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar una política retributiva.
• Conèixer els diferents enfocaments des dels quals es pot abordar la creació d'una estructura salarial i veure quines utilitats té en l'àmbit dels RRHH i per gestionar les retribucions fixes.
• Identificar els principals indicadors de retribució que s'utilitzen actualment per realitzar anàlisis i estudis retributius.
• Conèixer les eines que proporcionen informació sobre les polítiques i pràctiques retributives de més implantació al mercat.
• Conèixer les diferents formes d'abordar un procés d'increments salarials.
• Analitzar les retribucions des de l'enfocament del cost empresarial.
• Identificar i definir els diferents elements que hem de tenir en compte per dissenyar, implantar, comunicar i avaluar un Sistema de Retribució Variable en base a un programa de direcció per objectius.
• Analitzar els Beneficis corporatius com a element retributiu del paquet de compensació dels empleats

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 1.180 euros. Online: 795 euros.

Avantatges del curs

Material didàctic: La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Per al desenvolupament del curs es disposa de la següent documentació: Carpeta de política retributiva. Presentacions. Lectures i articles. Informes. Materials complementaris. Referències bibliogràfiques.

Professorat

Professorat de Barcelona: Eduardo Legazpi. Soci en Arza & Legazpi, consultoria de direcció, gestió i desenvolupament de persones. D. Juan Arza. Soci en Arza & Legazpi, consultoria de direcció, gestió i desenvolupament de persones. D. Manuel Crespo Segura. Secretari general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Professorat València: Angela Todolí Barranca. Ángela és llicenciada en Dret i està en possessió del Curs Superior en Seguretat Social i Dret Laboral de l'CEF.-. En l'actualitat és advocada a Cuatrecasas.
Curs Monogràfic de Retribució i compensació
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X