Preparació d'Oposicions a Grup A2: gestió processal i administrativa

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

La Llei Orgànica 19/2003 que modifica la Llei orgànica del poder judicial regula en el seu Llibre VI els principis bàsics que regeixen la selecció del personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia. El Reglament General d'Ingrés, Provisió de llocs de treball i Promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia, aprovat per Reial 1451/2005 de 7 de desembre, desenvolupa aquests principis.
Els cossos generals es classifiquen en:

 
  • GESTIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA. La titulació exigida per a l'accés és la de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
  • Tramitació processal i administrativa. La titulació exigida per a l'accés és el títol de Batxiller o equivalent.
  • Auxili Judicial. La titulació exigida per a l'accés és el títol de Graduat en ESO o equivalent.
Correspon al Cos de Gestió Processal i Administrativa, col·laborar en l'activitat processal de nivell superior, així com la realització de tasques processals pròpies.
La forma d'accés es realitzarà bé mitjançant torn lliure, bé a través de promoció interna mitjançant concurs-oposició.
Les proves selectives es convoquen amb periodicitat anual i inclouen les places que hagin estat autoritzades en l'Oferta d'Ocupació que elabora el Ministeri d'Administracions Públiques i es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat en els primers mesos de cada any natural.
En totes les convocatòries es reservarà una quota no inferior al cinc per cent de les vacants per a ser cobertes amb persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, que acreditin el grau de discapacitat i la compatibilitat per a l'exercici de les funcions.
El contingut del temari i les proves a realitzar són únics en tot el territori de l'estat, tot i que les places ubicades en el territori de les comunitats autònomes amb traspassos rebuts s'oferiran per l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de què es tracti, i en cas de quedar vacants no podran acumular-se a un altre àmbit territorial diferent.

Sistema d'ensenyament
PREPARACIÓ PRESENCIAL
El pla pedagògic que s'aplica a les classes de presència està determinat pels tres exercicis que els aspirants han de superar. Així, partint de l'anàlisi i exposició dels temes pels professors es va treballant les peculiaritats de cada exercici. Per a la preparació del primer exercici (tipus test) es facilita a l'alumne una bateria de preguntes per tema perquè es familiaritzi amb aquest tipus d'exercicis i avaluar, també, el seu nivell de comprensió. Aquest tipus d'exercicis es complementa amb una sèrie d'exàmens globals als quals l'alumne ha d'enfrontar-atenint-se al temps i extensió de la prova oficial.
Als sis mesos s'inicia la preparació del segon exercici, per això se sotmet a l'alumne a les mateixes exigències de l'examen: Realització per escrit d'un tema del programa durant dues hores i lectura individual amb el preparador. La lectura individual és molt important en aquest exercici ja que a través d'ella es van entrenant aspectes formals de l'exercici com són la redacció i la lectura en públic i, d'altra banda, facilita un seguiment exhaustiu de l'alumne.
El tercer exercici, cas pràctic, es prepara un cop realitzat el segon exercici, el temps que transcorre entre el segon i el tercer exercici és prou llarg per no iniciar-lo abans.
S'inicien grups en els mesos de setembre i gener en horaris de tarda i intensius d'un dia a la setmana. La preparació comença amb el primer exercici per a posteriorment simultaniejar amb el segon i el tercer.
PREPARACIÓ ON-LINE
La formació es desenvolupa en un Campus Virtual sempre a la seva disposició. Els alumnes estan organitzats en Aules Virtuals, com si de grups de presència es tractés. Cada grup té una planificació concreta i diferenciada de la resta d'aules en funció de la seva data d'inici. A través del Campus l'alumne rep periòdicament la documentació, l'orientació i el seguiment del professor d'acord amb un cronograma establert.
La documentació, estructurada en unitats didàctiques, ofereix a l'alumne una introducció de cada tema, explicació dels conceptes més complexos, orientació dels diferents exercicis, legislació a aplicar, test i preguntes teòric-pràctiques per tema, supòsits pràctics, controls i exàmens globals . En aquest entorn proper, els professors juguen un paper proactiu en la preparació de l'alumne, sent la figura que dinamitza, provoca i estimula l'alumne.
S'inicien grups al mes d'octubre i febrer de cada any i la seva durada és de 10 mesos.

A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Temari

Programa

Aprovat en el BOE de 24 octubre 2013

Primer i Segon Exercicis:

     Dret Constitucional, Drets Fonamentals i Organització de l'Estat (5 temes).
     Organització i Estructura del Poder Judicial (11 temes).
     Procediments Judicials:
         Normes comunes a tots els procediments civils (8 temes).
         Procediments civils (15 temes).
         Registre Civil (3 temes).
         Procediment penal (14 temes).
         Procediment contenciós-administratiu i laboral (11 temes).
         Normativa sobre dret mercantil (1 tema).

Exercicis

PRIMER EXERCICI:

Contestar un qüestionari-test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre les matèries de tot el programa. Durada: 1 hora 30 minuts.

SEGON EXERCICI:

Redactar, sense ajuda de cap text, dos temes triats per l'aspirant d'entre tres trets a l'atzar de tot el programa. Posteriorment el examen serà llegit per l'alumne davant del Tribunal. Durada: 4 hores.

TERCER EXERCICI:

Contestar per escrit a 10 preguntes referides a un cas pràctic. Les preguntes han de ser curtes i concises i desenvolupar-se en els límits d'espai que permeti l'imprès que faciliti el tribunal. Durada: 1 hora.
Preparació d'Oposicions a Grup A2: gestió processal i administrativa
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X