Curs SQL

CEPI-BASE

Descripció

Aquest curs està orientat per introduir l'alumne en el món de les bases de dades amb la finalitat de poder conèixer la seva estructura general i aquelles sentències que necessitarà per poder accedir, modificar o eliminar dades, així com realitzar consultes, filtres etc. dels mateixos.

 

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 
BASES DE DADES
 
MODEL RELACIONAL DE BASES DE DADES
 
Structured Query LANGUAGE
 
MYSQL
 
MYSQL QUERY BROWSER
 
CONVENCIONS USADES EN AQUEST DOSSIER

2 - TAULES I REGISTRES
 
CREAR TAULES
 
INSERIR REGISTRES
 
RESTRICCIONS DE TAULA I DE CAMP
 
MODIFICAR TAULES
 
ELIMINAR TAULES
 
ÍNDEXS
 
EXERCICIS

3 - CONSULTES
 
CONSULTES SIMPLES
 
FILTRAR REGISTRES
 
EXERCICIS

4 - GESTIÓ DE DADES
 
INSERCIÓ MÚLTIPLE
 
ACTUALITZACIÓ
 
ESBORRAT
BUIDATGE DE TAULA
 
EXERCICIS

5 - RELACIONS ENTRE TAULES
 
CLAU FORANA
 
ESBORRAT I ACTUALITZACIÓ EN CASCADA
 
ÚS DE TAULES AUXILIARS
 
EXERCICIS

6 - CONSULTES AVANÇADES
 
CONSULTES PER UNIÓ
 
CONSULTES COMBINADES
 
CONSULTA PER DIFERÈNCIA
 
NOT IN
 
NOT EXISTS
 
subconsultes
 
EXERCICIS

7 - VISTES
 
CONSULTAR VISTES
 
ACTUALITZAR VISTES
 
CHECK OPTION
 
MODIFICAR I ESBORRAR VISTES
 
EXERCICIS

8 - PROCEDIMENTS EMMAGATZEMATS
 
SINTAXI A MYSQL
 
BUCLES WHILE
 
BUCLES REPEAT
 
FUNCIONS
 
EXERCICIS

9 - EINES PER PROCEDIMENTS
 
TRACTAMENT D'ERRORS
 
LOG D'ERRORS
 
Handlers AMB CONDICIÓ
 
cursors
 
EXERCICIS

10 - triggers
 
Triggers DEL TIPUS AFTER
 
EXERCICIS

11 - PRIVILEGIS
 
DONAR PERMISOS AMB GRANT
 
GRANT OPTION
 
TREURE PERMISOS AMB REVOKE
 
PRIVILEGIS I triggers
 
PRIVILEGIS I VISTES
 
PRIVILEGIS I PROCEDIMENTS
 
EXERCICIS

12 - TRANSACCIONS EN SISTEMES multifil
 
ÚS DE transaccions
 
AÏLLAMENT ENTRE transaccions
 
EXERCICIS

13 - ANNEX DE SINTAXI
 
LLEGENDA
 
TIPUS DE DADES
 
OPERADORS
 
RESTRICCIONS
 
DATA I HORA
 
TEXT
 
FUNCIONS AGREGADES
 
OPERACIONS SOBRE TAULA
 
OPERACIONS SOBRE ÍNDEXS
 
OPERACIONS SOBRE REGISTRES
 
OPERACIONS SOBRE VISTES
 
OPERACIONS SOBRE PROCEDIMENTS I FUNCIONS I SPL
 
DECLARACIÓ DE VARIABLE
 
OPERACIONS SOBRE TRIGGER
 
OPERACIONS SOBRE PRIVILEGI
 
TRANSACCIONS
 
SAVEPOINT

Requisits

No són necessaris coneixements previs de cap tipus de base de dades ni programació tot i que sí recomanables.

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

El curs té una durada aproximada de 45 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cadascun a assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs SQL
També et recomanem aquests cursos
X