Curs Tècnic Programació PHP amb AJAX

1090 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs Tècnic Programació PHP amb AJAX
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
385 hores
Consulteu el preu

Descripció

Preparar l'alumne en el disseny professional de pàgines web dinàmiques mitjançant la programació de diferents llenguatges. En finalitzar el curs podrà realitzar un disseny complet i professional de pàgines web, sobretot en l'àrea de connexió, manipulació i gestió de bases de dades.

Temari

Contingut curs HTML5:

1 - INTRODUCCIÓ A HTML
EL DISSENY DE PÀGINES DE WWW
EL HTML
ELS PROGRAMES D'AQUEST CURS
2 - EL LLENGUATGE HTML
EDITOR RJ TEXTPAD
ELS CARÀCTERS ESPECIALS
EXERCICIS
3 - TREBALL AMB TEXTOS
DONAR FORMAT AL TEXT
LLISTES I Sagnats
LÍNIES DE SEPARACIÓ
ELS COMENTARIS
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1
4 - INCORPORAR ELEMENTS A UNA PÀGINA
ELS ENLLAÇOS
ELS GRÀFICS
ARXIUS MULTIMÈDIA
EXERCICIS
5 - ESTRUCTURA HTML
EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURA
ESTRUCTURA HTML5
EXERCICIS
6 - LES TAULES
CREAR TAULES EN HTML
<THEAD> <TBDOY> <TFOOT>
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 2
7 - ELS MARCS
DEFINICIÓ DELS MARCS
ELS ENLLAÇOS
COMBINAR DIFERENTS MARCOS
MARCOS EN LÍNIA
EXERCICIS
8 - ELS FORMULARIS
DEFINICIÓ DELS FORMULARIS
ALTRES CONTROLS
EXERCICIS
9 - MAPES SENSITIUS
DEFINICIÓ D'UN MAPA
COM BUSCAR LES coordenas D'UNA IMATGE
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3
10 - FULLS D'ESTIL (I) I CAPES
FULLS D'ESTIL
PRIORITAT DINS ELS FULLS D'ESTIL
LES CLASSES
LES CAPES
CSS I HTML5
EXERCICIS
11 - FULLS D'ESTIL (II)
INTRODUCCIÓ
UNITATS DE MEDIAD A CSS
ATRIBUTS DE FONTS
ATRIBUTS DE FONS I COLOR
ATRIBUTS DE TEXTOS
PROPIETATS DE BLOCS
ATRIBUTS PER CLASSIFICACIÓ
ATRIBUTS PER BARRES DE SCROLL
ALTRES
EXERCICIS
12 - EFECTES MULTIMEDIA
CREACIÓ DE PÀGINES JAVASCRIPT
COMBINAR JAVASCRIPT AMB HTML
LES VARIABLES
ELS COMENTARIS
ELS FILTRES
EFECTES DE MOVIMENT
JAVASCRIPT I CSS
EXERCICIS
13 - ESTRUCTURACIÓ D'UN WEB SITE
ESTRUCTURACIÓ DEL LLOC WEB AL ORDINADOR LOCAL
EINES PER A L'ESTRUCTURACIÓ DEL LLOC WEB
EXERCICIS
PUBLICAR UNA PÀGINA A INTERNET
EL SERVEI DE FTP
EXERCICI D'AVALUACIÓ 4

Contingut curs CSS:

1 - INTRODUCCIÓ
HISTÒRIA DE HTML 5
NOVETATS DE HTML 5
CONVENCIONS UTILITZADES EN CURS
EDITOR RJ TEXTED
DOCUMENT HTML
ELS CARÀCTERS ESPECIALS
DONAR FORMAT AL TEXT
LLISTES I Sagnats
LÍNIES DE SEPARACIÓ
ELS COMENTARIS
ELS ENLLAÇOS O HIPERVINCLES <A>
ELS GRÀFICS
LES TAULES
2 - ESTILS CSS
INTRODUCCIÓ FULLS D'ESTILS
DINS LES FULLES D'ESTIL
LES CLASSES
LES CAPES
CSS3 I HTML5
EXERCICIS
3 - MESURES I COLORS
INTRODUCCIÓ
UNITATS DE MESURA
ÚS DE COLOR
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1
4 - ESTILS PER TEXTOS (I)
La tipografia
MÈTODE Sifr
LA REGLA @ FONT-FACE
EXERCICIS
5 - ESTILS PER TEXTOS (II)
ELS TEXTOS
EXERCICIS
6 - ESTILS PER LLISTES I CURSOR
LES LLISTES
CURSOR
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 2
7 - ESTILS PER TAULES
LES TAULES
EXERCICIS
8 - ESTILS PER FONS I IMATGES
FONS
IMATGES
EXERCICIS
9 - PROPIETATS DE CAIXA
MODEL DE CAIXA
DIMENSIONS
MARGES
BORDES
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3
10 - TREBALLAR AMB EL MODEL CAIXA
POSICIONAMENT
FLOTAR I ACLARIR
SUPERPOSICIÓ
DESBORDAMENT
RETALLADA
VISIBILITAT
VISUALITZACIÓ
SOMBREJAT
EXERCICIS
11 - PSEUDO-CLASSES I PSEUDO-ELEMENTS
PSEUDO-ELEMENTS
: AFTER
: BEFORE
: FIRST-LETTER
: FIRST: LINE
CONTENT
COUNTER-Increment
COUNTER-RESET
QUOTES
PSEUDO-CLASSES
: ACTIVE
: FIRST-CHILD
: FOCUS
: HOVER
: LANG
: LINK
: Visited
12 - CSS 3 I CANVAS
INTRODUCCIÓ
PRIMERS PASSOS
EL LLENÇ DE CANVAS
DIBUIXAR RECTANGLES
TRAÇATS AMB CANVAS
ARCS I CIRCUMFERÈNCIES A CANVAS
ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ
ESTILS DE LÍNIA, OMBRES I DEGRADATS
TEXTOS AMB CANVAS
TREBALL AMB IMATGES
EXERCICIS

Contingut curs Javascript:

1 - INTRODUCCIÓ
EL DISSENY DE PÀGINES DE WWW
ELS PROGRAMES D'AQUEST CURS
CONVENCIONS UTILITZADES EN CURS
2 - EL LLENGUATGE JAVASCRIPT
EDITOR RJ TEXTED
INTRODUCCIÓ
CREACIÓ DE PÀGINES JAVASCRIPT
COMBINAR JAVASCRIPT AMB HTML
LES VARIABLES
ELS OPERADORS
ELS COMENTARIS
LES FUNCIONS EN JAVASCRIPT
EXERCICIS
3 - EL LLENGUATGE JAVASCRIPT (2)
FUNCIONS INCORPORADES
ELS QUADRES DE MISSATGE
QUADRE DE CONFIRMACIÓ (CONFIRM)
QUADRE DE DIÀLEG (PROMPT)
LES INSTRUCCIONS CONDICIONALS (?, IF IF ... ELSE)
LA INSTRUCCIÓ SWITCH
ELS BUCLES
LES MATRIUS
PROPIETATS I MÈTODES
EL BUCLE FOR ... IN
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1
4 - OBJECTES DE TIPUS DE DADES
OBJECTE STRING
OBJECTE DATE
OBJECTE MATH
EXERCICIS
5 - DOM
TIPUS DE NODES
INTERFÍCIE NODE
CREAR, MODIFICAR I ELIMINAR NODES
DOM I ESTILS CSS
EXERCICIS
6 - OBJECTES HTML
INTRODUCCIÓ A OBJECTES
OBJECTE MARCADOR I hiperenllaç
LES ÀREES (AREA)
OBJECTE IMAGE
ELS VÍDEOS
L'OBJECTE DIV
L'OBJECTE <MARQUEE>
NOTA
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 2
7 - OBJECTES DE FORMULARI
OBJECTE FORM
OBJECTE BUTTON
OBJECTE TEXT
OBJECTE ÀREA DE TEXT
OBJECTE checkbox
OBJECTE RÀDIO
OBJECTE SELECT
NOTA
EXERCICI
8 - OBJECTES INTEGRATS DE JAVASCRIPT
ELS OBJECTES JAVASCRIPT
OBJECTE WINDOW
OBJECTE LOCATION
OBJECTE HISTORY
OBJECTE DOCUMENT
OBJECTE NAVIGATOR
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3
9 - OBJECTES AVANÇATS
OBJECTE FRAME
EXERCICIS
ELS OBJECTES ACTIVEX
ESTILS CSS
EXERCICI
10 - Les galetes
INTRODUCCIÓ
SINTAXI D'UNA COOKIE
CREAR UNA COOKIE
LLEGIR UNA COOKIE
ESBORRAR UNA COOKIE
EXEMPLE (COMPTADOR DE VISITES)
EXEMPLE (PERSONALITZAR FONS)
MÉS INFORMACIÓ SOBRE COOKIES
USOS DE LES COOKIES
ALTERNATIVES A les COOKIES
EXERCICIS
11 - FRAMEWORKS
PROTOTYPE
SCRIPTACULOUS
EXERCICIS
12 - FRAMEWORKS DOJO i jQuery
DOJO
JQuery
EFFECTS
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 4

Contingut curs SQL:

1 - INTRODUCCIÓ
BASES DE DADES
MODEL RELACIONAL DE BASES DE DADES
STRUCTURED QUERY LANGUAGE
MYSQL
MYSQL QUERY BROWSER
CONVENCIONS USADES EN AQUEST DOSSIER
2 - TAULES I REGISTRES
CREAR TAULES
INSERIR REGISTRES
RESTRICCIONS DE TAULA I DE CAMP
MODIFICAR TAULES
ELIMINAR TAULES
ÍNDEXS
EXERCICIS
3 - CONSULTES
CONSULTES SIMPLES
FILTRAR REGISTRES
EXERCICIS
4 - GESTIÓ DE DADES
INSERCIÓ MÚLTIPLE
ACTUALITZACIÓ
ESBORRAT
BUIDATGE DE TAULA
EXERCICIS
5 - RELACIONS ENTRE TAULES
clau forana
ESBORRAT I ACTUALITZACIÓ EN CASCADA
ÚS DE TAULES AUXILIARS
EXERCICIS
6 - CONSULTES AVANÇADES
CONSULTES PER UNIÓ
CONSULTES COMBINADES
CONSULTA PER DIFERÈNCIA
NOT IN
NOT EXISTS
Subconsultes
EXERCICIS
7 - VISTES
CONSULTAR VISTES
 
ACTUALITZAR VISTES
CHECK OPTION
MODIFICAR I ESBORRAR VISTES
EXERCICIS
8 - PROCEDIMENTS EMMAGATZEMATS
SINTAXI A MYSQL
BUCLES WHILE
BUCLES REPEAT
FUNCIONS
EXERCICIS
9 - EINES PER PROCEDIMENTS
TRACTAMENT D'ERRORS
LOG D'ERRORS
Handlers AMB CONDICIÓ
Cursors
EXERCICIS
10 - Triggers
Triggers DEL TIPUS AFTER
EXERCICIS
11 - PRIVILEGIS
DONAR PERMISOS AMB GRANT
GRANT OPTION
TREURE PERMISOS AMB REVOKE
PRIVILEGIS I Triggers
PRIVILEGIS I VISTES
PRIVILEGIS I PROCEDIMENTS
EXERCICIS
12 - TRANSACCIONS EN SISTEMES multifil
ÚS DE transaccions
AÏLLAMENT ENTRE transaccions
EXERCICIS
13 - ANNEX DE SINTAXI
LLEGENDA
TIPUS DE DADES
OPERADORS
RESTRICCIONS
DATA I HORA
TEXT
FUNCIONS AGREGADES
OPERACIONS SOBRE TAULA
OPERACIONS SOBRE ÍNDEXS
OPERACIONS SOBRE REGISTRES
OPERACIONS SOBRE VISTES
OPERACIONS SOBRE PROCEDIMENTS I FUNCIONS I SPL
DECLARACIÓ DE VARIABLE
OPERACIONS SOBRE TRIGGER
OPERACIONS SOBRE PRIVILEGI
TRANSACCIONS
SAVEPOINT

Contingut curs PHP:

1 - INTRODUCCIÓ
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ CGI'S
¿PER QUÈ PHP?
CONVENCIONS UTILITZADES EN DOSSIER
2 - CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN
PHP
INICIANT SERVEI WEB AMB XAMPP
DREAMWEAVER
COMPOSICIÓ D'UNA PÀGINA PHP
3 - INTRODUCCIÓ AL CODI PHP
TIPUS DE DADES
OPERADORS
FUNCIONS DE VARIABLES
EXERCICIS
4 - ESTRUCTURES DE CONTROL
PRESA DE DECISIONS
BUCLES
FUNCIONS
ABAST DE LES VARIABLES
FUNCIONS AVANÇADES
FUNCIONS DE DATA I MATEMÀTIQUES
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1
5 - ARRAYS
DECLARAR UN ARRAY
ARRAYS MULTIDIMENSIONALS
ARRAYS AMB CLAUS O ÍNDEXS
FUNCIONS ARRAYS
CADENES DE CARÀCTERS
EXERCICIS
6 - OBTENCIÓ DE DADES DEL NAVEGADOR
FORMULARIS
CONTROLS
FILTRE DE VALIDACIÓ
EXERCICIS
7 - Programació orientada a objectes
QUÈ ÉS UN OBJECTE?
ENCAPSULACIÓ
HERÈNCIA
CLASSE ABSTRACTA
INTERFACE
EXERCICIS
8 - DEPURACIÓ D'ERRORS
EXCEPCIONS
FUNCIONS D'ERROR
ACTIVAR O DESACTIVAR ERRORS
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 2
9 - CONTROL D'USUARIS
PERSONALITZAR LES PÀGINES DELS USUARIS
COOKIE
OBJECTE SESSION
EXERCICIS
10 - ARXIUS
ACCÉS A ARXIUS
ARXIUS DE TEXT
ARXIUS ESTRUCTURATS
GESTIÓ DE CARPETES
FUNCIONS ADDICIONALS
EXERCICIS
11 - XML ??I PHP
INTRODUCCIÓ
HISTÒRIA DE L'XML
PARTS fonamentis L'XML
DTD
ELS ATRIBUTS
EDITORS XML
XSL
XLL
Xua
Parser
NAMESPACES
XML SCHEMAS
XML I PHP
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 3
12 - BASES DE DADES
ODBC (Open Database Connectivity)
FUNCIONS ODBC
CONNECTAR UNA BASE DE DADES SENSE DSN
EXERCICIS
13 - BASES DE DADES MYSQL
XAMPP I SQL
FUNCIONS MYSQL
ESTABLIR UNA CONNEXIÓ AMB UNA BASE DE DADES
CREACIÓ I ELIMINACIÓ D'UNA BASE DE DADES
EXEMPLE PIZZERIA
CREACIÓ DE TAULES
ESBORRAT DE TAULES I DADES
Paginació DE DADES
EXERCICIS
14 - CORREU ELECTRÒNIC
PHPMAILER
ENVIAR UN MISSATGE DE TEXT
ENVIAR UN MISSATGE HTML
ADJUNTAR ARXIUS A MISSATGES
EXERCICIS
15 - GRÀFICS ESTADÍSTICS
INTRODUCCIÓ
EXERCICIS
16 - PHP I AJAX
INTRODUCCIÓ
L'objecte XMLHttpRequest
PROPIETATS DE L'objecte XMLHttpRequest
MÈTODES DE L'objecte XMLHttpRequest
ESDEVENIMENTS DEL objecte XMLHttpRequest
GESTIÓ D'OBJECTES XMLHttpRequest
GESTIÓ DE XML AMB AJAX I PHP
EXERCICIS
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 4

Contendio curs AJAX:

1- INTRODUCCIÓ
AJAX
XAMPP
DREAMWEAVER
2 - JAVASCRIPT BÀSIC
INTRODUCCIÓ
CREACIÓ DE PÀGINES JAVASCRIPT
COMBINAR JAVASCRIPT AMB HTML
LES VARIABLES
ELS OPERADORS
LES FUNCIONS EN JAVASCRIPT
FUNCIONS INCORPORADES
LES INSTRUCCIONS CONDICIONALS (?, IF IF ... ELSE)
LA INSTRUCCIÓ SWITCH
ELS BUCLES
LES MATRIUS
L'OBJECTE ARRAY
EXERCICIS
3 - FULLES D'ESTILS I CAPES
FULLS D'ESTIL
ATRIBUTS DE LES FULLES D'ESTIL
PRIORITATS DINS ELS FULLS D'ESTIL
LES CLASSES
LES CAPES
EXERCICIS
EXERCICIS D'AVALUACIÓ 1
4 - XML
INTRODUCCIÓ
HISTÒRIA DE L'XML
PARTS fonamentis L'XML
DTD
ELS ATRIBUTS
EDITORS XML
XSL
EXERCICIS
5 - DOM
TIPUS DE NODES
INTERFÍCIE NODE
CREAR, MODIFICAR I ELIMINAR NODES
DOM I ESTILS CSS
EXERCICIS
6 - objecte XMLHttpRequest
HISTÒRIA
CREACIÓ DE L'OBJECTE
ATRIBUTS DE L'OBJECTE
MÈTODES DE L'OBJECTE
CONTROLAR L'OBJECTE
XMLHttpRequest
EXERCICIS
EXERCICIS D'AVALUACIÓ 2
7 - JSON
JAVASCRIPT PER ARRAYS I OBJECTES
SINTAXI DE JSON
RECURSOS JSON
EINES JSON DE SERVIDOR
EXERCICIS
8 - FRAMEWORKS
PROTOTYPE
EXERCICIS
9 - JQuery
CARACTERÍSTIQUES
ESDEVENIMENT PRINCIPAL
FUNCIÓ $
MANIPULACIÓ DOM
AJAX
ESDEVENIMENTS
EXERCICIS
EXERCICIS D'AVALUACIÓ 3
10 - JQuery II
MANIPULACIÓ DE TAULES
TAULES COMPLEXES
FORMULARIS
CISTELLA
EXERCICIS
11 - AJAX, PHP I EFECTES jQuery
PHP
EFECTES
EXERCICIS
12 - PLUGINS jQuery
UTILITZAR PLUGINS
WIDGETS
TEMES UI
EXERCICIS
EXERCICIS D'AVALUACIÓ

Destinataris

Dissenyadors de pàgines web que desitgin aprendre programació i maneig de bases de dades.

Requisits

Es requereixen coneixements previs de Windows i Internet.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups. .

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 350 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Curs Tècnic Programació PHP amb AJAX
CEPI-BASE
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X