Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'èxit educatiu no rau únicament en el rendiment acadèmic, sinó en la definició d'un projecte de vida en el marc d'uns valors i competències"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Carme Rabadán Ruiz, Directora de l'Institut El Castell d'Esparraguera (Barcelona). Guanyadora del 1r Premi en la categoria institucional. Premis Educaweb 2013

En què consisteix el projecte "L'Orientació a l'institut. Tutoria, acompanyament i continuïtat dels estudis?

La nostra proposta descriu el procés d'orientació a l'etapa d'Educació Secundària (ESO i Batxillerat) a l'Institut El Castell, d'Esparreguera. Entenem l'orientació com un factor de qualitat al servei de l'èxit educatiu, basat en l'acompanyament personal i l'atenció ajustada l'alumnat en el seu procés d'escolarització. Assumim que l'èxit educatiu no rau únicament en el rendiment acadèmic, sinó en la definició d'un projecte de vida en el marc d'uns valors i competències que permetin una bona adaptació a futurs entorns socials i professionals. Aquest procés és de la màxima importància en un context com l'actual, on les dificultats del moment són un obstacle a la construcció subjectiva dels joves, així com llur projecció social i professional. El context proper del nostre institut, tal com mostrarem més endavant, presenta un conjunt de condicions que fan necessària una atenció especial al col·lectiu d'alumnat més vulnerable, és a dir, aquells que per diverses condicions es troben en risc d'abandonament de la formació i per tant d'exclusió futura.

L'objectiu general de la nostra proposta és fomentar la continuïtat dels estudis de tot l'alumnat, especialment aquell amb risc d'abandonament.

Dins del projecte hi ha un apartat dedicat a l'atenció a la diversitat. Quin és l'objectiu de les accions a favor de la inclusió que es realitzen a l'institut?

El treball al llarg de l'ESO de projectes adaptats a l'alumnat més vulnerable, d'una banda possibilita  l'accés a les competències i la continuïtat dels estudis i per una altra, crea les condicions d'acompanyament i seguiment personal necessàries en alumnes en situació de risc. Aquest model de treball és especialment necessari  en les condicions de l'època actual, on cal una intervenció des de les institucions educatives per promoure la inclusió i l'equitat.

El Departament d'Orientació de l'Institut lidera diferents projectes adreçats a l'alumnat amb risc d'exclusió, a partir de Plans Individualitzats. En totes aquestes propostes  es té molt en compte la inserció a la comunitat, l'acompanyament de l'alumnat per a formar-se una imatge ajustada de les seves possibilitats, la formació del professorat, el treball amb la família i amb la xarxa de diferents agències de l'entorn (Salut mental, Serveis Socials). Aquesta dinàmica està present des de fa molts anys al nostre centre i possibilita l'acreditació i posterior inserció d'alumnat més vulnerable.

Quins són els principals reptes als que han hagut de fer front des de l'inici del projecte?

Hi ha hagut diverses circumstàncies que s'han agreujat coincidint amb la crisi econòmica: l'índex d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), que ha anat augmentant de manera molt significativa, així com l'abandonament escolar a l'ESO degut a l'augment de dificultats en l'alumnat i les famílies. Ambdós constitueixen greus factors de risc en la situació socio-econòmica actual. El fet que l'oferta formativa de la població no contempli Cicles de Formació Professional en cap dels seus Instituts fa també que, en els darrers cursos, es matriculin als Batxillerats alumnes que no han aconseguit plaça a la FP o que tenen problemes per desplaçar-se, el que incrementa l'abandonament del Batxillerat i fa essencial l'acompanyament i orientació d'aquests alumnes.

Cal destacar que en la nostra època i entorn actual decau la implicació de les famílies  , augmenten les situacions de desigualtat i exclusió, i les oportunitats per als joves són cada cop més escasses. Així, l'orientació a l'ESO, entesa en sentit ampli, passa doncs per treballar durant tota l'etapa per l'adaptació social i laboral futura de l'alumnat partint de les seves necessitats i interessos i, especialment, en el moment de la presa de decisions en finalitzar les etapes ESO i Batxillerat.

A la nostra població, aquest procés s'ha anat fent progressivament més difícil a causa de la crisi econòmica, la desaparició d'empreses i activitats formatives, la no existència de PQPIs ni CFGM, i les dificultats de comunicació de la població amb l'entorn.

Com s'aconsegueix la implicació de tota la comunitat educativa en un projecte d'orientació? Quin paper tenen les famílies en el procés?

Uns dels principis de l'organització del centre és la corresponsabilitat. L'Equip Directiu gestiona les seves propostes a partir de l'equip de Coordinació, format pels Coordinadors de cada nivell d'ESO i dels Batxillerats; aquestes es treballen als Equips Docents i després se'n fa un retorn. Això garanteix la bona difusió de la informació i la gestió de les aportacions. Alhora, es treballa per comissions en aspectes específics, amb l'objectiu de fomentar la implicació dels diferents equips. És summament important  recollir iniciatives per poder prendre decisions ajustades. Aquesta dinàmica garanteix la  participació extensiva del professorat en les responsabilitats de  tutoria i atenció a la diversitat de l'alumnat.

El sistema de co-tutoria i el treball per projectes en petits grups també té per objectiu compartir accions educatives amb la família i donar un suport als pares en el procés educatiu dels seus fills. Aquest tipus d'intervenció, sobretot amb l'alumnat i famílies amb més carències, ha ajudat a millorar l'adaptació i l'aprenentatge d'aquests alumnes, alhora que s'ha aconseguit establir acords educatius per abordar situacions de dificultat. La confiança mútua entre família i institut ha fet millorar molt el clima de centre.

Quines accions tenen previstes després de guanyar el 1r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2013?

Aquest premi ha estat per nosaltres una gran satisfacció, ja que ha estat el reconeixement d'un treball en equip al llarg de molts anys, i en condicions que no sempre han estat favorables. Per nosaltres, la difusió del nostre projecte a Educaweb és un element que ens incentiva a continuar el treball en la línia que tenim encetada, i esperem que serveixi per que altres institucions de diferent àmbit, puguin incorporar algunes de les estratègies de treball que han funcionat en el nostre Institut.
Deixa el teu comentari