Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La nova FP: 10 claus sobre com serà

Notícia

Coneix alguns aspectes rellevants de l'esborrany del Reial decret d'ordenació del sistema integrat de formació professional, que promou la flexibilitat quant a les formacions i confereix més importància a l'orientació

 • 03/05/2023
 • Temps de lectura 10 mins

 • Deixa el teu comentari
 • ValoraLa nova formació professional és a punt de ser una realitat. El Ministeri d'Educació i Formació Professional, recentment, ha donat a conèixer l'esborrany del Projecte del Reial decret pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de formació professional, que el maig es traslladarà al Consell de Ministres perquè sigui aprovat.
 
La incorporació de noves figures docents i professionals als centres d'FP que es dedicaran a potenciar la internacionalització i l'orientació; la implantació de noves assignatures en tots els cicles d'FP de grau mitjà i superior, com ara Anglès Tècnic, Digitalització Aplicada al Sistema Productiu i Sostenibilitat, són només algunes de les novetats que planteja el document.
 
Aquesta normativa, que donarà suport a la nova Llei d'FP, aprovada el març del 2022, és un element fonamental del projecte del Govern per fer realitat un sistema integrat de formació professional. A continuació, et presentem 10 punts claus que planteja l'esborrany:
 

1. Es potencia el model de centre integrat d'FP

El Govern proposa un sistema integrat d'FP que faciliti que la ciutadania es formi de llarg a llarg de la vida, perquè tant empreses com persones treballadores puguin estar preparades per fer front als reptes generats per l'automatització, la digitalització, la pandèmia o les diverses crisis socials.
 
Per aconseguir-ho és fonamental que hi hagi més centres d'FP que ofereixin tant formació professional educativa com ocupacional. Per això, el Reial decret posa l'accent en el fet que les administracions hauran de potenciar el model de centres integrats d'FP "i la generació de xarxes d'especialització intel·ligent entre ells".
 

2. L'oferta d'FP, més flexible i combinable

L'oferta formativa de la formació professional es planteja més flexible i es classifica en 5 graus:
 
 • Grau A: que es refereix a l'acreditació parcial de competències (nivells 1, 2 o 3). Les ofertes de grau A s'organitzen en un o diversos blocs formatius menors que el mòdul professional.
 • Grau B: que correspon als certificats de competència (nivells 1, 2 o 3)
 • Grau C: que equival als certificats de professionalitat, també anomenats certificats professionals (nivells 1, 2 o 3)
 • Grau D: que correspon a la FP educativa o inicial, és a dir, als cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà o grau superior (nivells 1, 2 o 3, respectivament).
 • Grau E: que equival als cursos d'especialització de grau mitjà o superior (nivells 2 o 3, respectivament).
 
El Reial decret estableix que es promouran itineraris flexibles, de manera que una persona pugui cursar una o diverses assignatures dels diferents graus esmentats, és a dir, que es podran fusionar titulacions o combinar-les, per  poder personalitzar els itineraris.
 
Les administracions facilitaran que un alumne estudiï diversos graus B o certificats de competència fins a completar un grau C o certificat de professionalitat, o bé un itinerari integrat de grau D, que, segons el text, "inclogui en una única seqüència formativa un cicle formatiu de grau bàsic i un cicle formatiu de grau mitjà", entre altres possibilitats.
 

3. S'impulsaran les dobles titulacions d'FP

En l'FP que ve es potenciaran ofertes de grau D, és a dir, de cicles formatius, que integrin dues titulacions del mateix nivell del Catàleg nacional d'ofertes de formació professional, els quals s'anomenaran "doble titulació de formació professional". Aquestes formacions es faran en tres cursos acadèmics, segons l'Article 84 del reial decret.
 
Així mateix, els centres podran oferir cicles formatius que integrin els currículums espanyols i d'un segon país, sota la denominació "doble titulació internacional de formació professional", una cop hagi estat reconeguda pels dos països.
 

4. L'orientació a l'alumnat d'FP adquireix més importància

L'esborrany del Reial decret atorga gran importància a l'orientació: hi dedica un dels 10 títols que el conformen, el Títol VII, que explica detalladament com s'ha d'oferir.
 
En aquest apartat es posa l'accent en el fet que el sistema d'FP ha d'oferir "un servei d'orientació i acompanyament professional que permeti dissenyar els itineraris formatius individuals i col·lectius" a totes les persones, i que s'ha de facilitar l'orientació al llarg de la vida a tota la ciutadania.
 
Així mateix, el document indica que l'orientació i l'acció tutorial han d'acompanyar el procés formatiu de l'alumnat, especialment pel que fa a l'oferta d'FP de graus C, D i E, que corresponen als certificats de professionalitat, els cicles formatius i els cursos d'especialització.
 
Per aconseguir-ho, es planteja que tots els centres d'FP disposin d'un departament d'orientació o bé d'un responsable coordinador del servei d'orientació professional, emprenedoria i el procediment d'acreditació de competències professionals.
 

5. Canvia la denominació dels mòduls FOL i EIE

Una altra de les novetats de l'esborrany del Reial decret és el canvi de denominació dels mòduls de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE), que ara es diran Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat I i Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat II, respectivament.
 
Aquests seran comuns als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i, segons indica l'Article 98 del document, l'objectiu és "el desenvolupament d'habilitats i capacitats transversals, de l'orientació laboral i de l'emprenedoria per al coneixement dels sectors productius i per a la maduresa professional.
 
Així mateix, als cicles formatius de grau bàsic també s'impartirà el mòdul professional d'Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat. 
 

6. S'introdueixen matèries obligatòries noves, com ara Anglès Tècnic

Una de les novetats de la nova FP és que s'incorporaran assignatures obligatòries per a tots els cicles formatius de grau mitjà i superior. Aquestes són: Anglès Tècnic, Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu, Digitalització Aplicada al Sistema Productiu.

També s'impartiran les assignatures noves Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat I i Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat II, que com s'ha dit anteriorment, substitueixen els mòduls de FOL i EIE. En la FP bàsica s'incorpora també la matèria Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat
 

7. S'incorporen figures noves per potenciar la internacionalització, la innovació i l'orientació

En l'Article 166 del document, es planteja la incorporació de noves figures professionals als centres d'FP per garantir la innovació, la internacionalització i millora de l'orientació. El Ministeri assegura que es garantirà la formació del professorat que exerceixi aquests nous perfils:
 
 • Responsable d'innovació d'FP: serà una figura transversal que es relacionarà amb empreses, centres tecnològics i departaments universitaris d'investigació per fomentar la participació del centre d'FP en projectes d'innovació tecnològica, transformació digital, etc.
 • Responsable d'internacionalització d'FP: impulsarà el disseny i el desenvolupament d'una estratègia d'internacionalització del centre, com ara "formació en dobles titulacions internacionals, ofertes bilingües, mobilitat d'alumnat i professorat, participació en projectes d'innovació i investigació, orientació professional, etc.".
 • Tutor dual del centre d'FP: s'encarregarà d'establir i desenvolupar les relacions entre el centre d'FP i les empreses; informarà l'alumnat de les característiques de la seva estada en aquestes organitzacions, ja sigui que es tracta de règim general o intensiu.
 • Responsable coordinador del servei d'orientació professional, emprenedoria i el procediment d'acreditació de competències professionals al centre, en cas que no disposi d'un departament d'orientació. Aquest professional s'encarregarà de dissenyar i desenvolupar l'estratègia d'orientació del centre, promoure l'emprenedoria en tots els mòduls professionals i projectes, coordinar l'orientació referent al procediment d'acreditació de competències, etc.

8. Hi haurà nous perfils docents col·laboradors als centres d'FP

Els centres d'FP tindran nous perfils col·laboradors com a part del cos docent, segons indiquen els Articles 172 al 174 de l'esborrany. Aquests són:
 • Expert de sector productiu: quan els centres o les administracions ho requereixin per cobrir les necessitats de formació, es podran contractar professionals experts del sector productiu per impartir formació relacionada amb la seva experiència.
 • Expert sènior docent: es tracta de professorat que, una cop hagi abandonat el servei actiu, estigui interessat a exercir tasques de mentoria amb docents nous en els mòduls professionals en els quals feia classes. Aquesta figura no podrà rebre cap retribució salarial.
 • Expert sènior d'empresa: el Reial decret contempla la possibilitat que professionals experts de diferents sectors s'incorporin als centres per fer classes en cas que facin falta recursos docents o per "garantir l'actualització permanent del currículum al centre".
 • Prospector d'empreses: es tracta d'una figura, que pot ser de caràcter docent o no, la funció de la qual serà facilitar els contactes entre els centres d'FP i les empreses.

9. Els estrangers que estudiïn una FP obtindran una residència temporal

Segons l'esborrany del Reial decret, perquè totes les persones tinguin l'oportunitat d'estudiar formació professional, el Govern permetrà que les persones estrangeres en situació irregular que es matriculin en estudis d'FP optin a un permís de residència temporal durant el període que duri la formació. Ara bé, hauran de complir una sèrie de requisits, com dominar el castellà i disposar de les habilitats necessàries per dur a terme la formació.
 
En concret, el document assenyala que "tots els ciutadans de països no pertanyents a la Unió Europea (UE), però que es trobin a Espanya i hagin romàs de manera continuada durant dos anys, obtindran autorització per a la matriculació i realització d'una formació dels graus del sistema de formació professional".
 

10. Els centres d'FP i les universitats col·laboraran més entre ells

El document destaca que els Ministeris d'Educació i Formació Professional, i d'Universitats, promouran que els centres d'FP i les institucions universitàries col·laborin conjuntament de manera més estreta per desenvolupar nous models de relacions entre el teixit productiu, les universitats i la FP, "amb la finalitat de crear innovació científica i empresarial i optimitzar recursos".

 

Aspectes de la nova ordenació de la FP que els sindicats demanen canviar

 
Des que l'esborrany del Projecte de Reial decret pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de formació professional es va donar a conèixer el passat 20 de febrer, sindicats i associacions docents, entre altres actors implicats en l'FP, han enviat les propostes d'esmenes i aportacions al Govern, que va posar com a data límit per rebre-les el passat 9 de març del 2023.
 
Comissions Obreres, per exemple, ha presentat 110 esmenes al text normatiu, de les quals 5 corresponen als canvis dels mòduls de FOL i EIE, que canvien de nom a Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat I i Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat II, respectivament. El sindicat critica que el currículum d'aquests mòduls es deixi en mans dels centres d'FP i denúncia el retrocés del contingut curricular en matèria de drets laborals i la negociació col·lectiva.
 
"Passem d'una concepció integral dels mòduls de FOL i EIE construïts per coneixements economicosocials i competències per entendre i afrontar el món del treball amb sentit crític, a un objectiu menys ambiciós, l'ocupabilitat, basat en una qualitat subjectiva d'actituds i aptituds personals i de responsabilitat individual davant l'èxit professional aliena a la construcció i transformació social", sostenen fonts del sindicat.
 
Així mateix, el sindicat afirma que el canvi de denominació del mòdul de FOL "desdibuixa la figura docent del cos de secundària de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral, de caràcter transversal amb presència en la totalitat de centres del sistema de formació professional".
 
D'altra banda, el sindicat ANPE també advoca perquè, a més que els centres tinguin obligatòriament un departament d'Orientació professional, també es disposi d'un d'orientació educativa i acadèmica que el complementi.
 
En aquesta mateixa línia, el sindicat Unió General de Treballadors (UGT) indica que s'ha de garantir, a cada centre d'FP, un departament d'orientació que tingui perfils professionals adequats i prou recursos, entre altres reivindicacions.
Deixa el teu comentari