Orientació Acadèmica

Els ensenyaments universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Els estudis universitaris són estudis oficials superiors que t'habiliten per a l'exercici d'activitats professionals.

  Aquests estudis estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i es divideixen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

  Grau

  Els estudis de Grau ofereixen una formació de caràcter general per a la preparació de l'exercici d'activitats de caràcter professional.
  • Les principals vies d'accés són el batxillerat i la selectivitat o des dels cicles formatius de grau superior. Existeixen també altres vies d'accés als estudis universitaris.
  • Consten d'entre 180 i 240 crèdits ECTS*. Alguns estudis, consten de 300 crèdits ECTS.
  • La durada és d'entre 3 i 4 anys, amb algunes excepcions de 5 i 6 anys.
  • La titulació que s'obté en finalitzar els estudis és la de graduat o graduada.
  • Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en matèries de:
   • Formació bàsica. Són de caràcter obligatori i són les que es reconeixen en canviar d'estudis entre titulacions similars.
   • Obligatòries. Assignatures, també obligatòries, que hauràs de cursar en realitzar uns estudis de grau
   • Optatives. Són assignatures que han de ser triades entre les propostes del grau a partir dels teus interessos o itinerari acadèmic i professional que vols seguir.
   • Pràctiques externes.
   • Treball final de grau.
   • Han d'incloure també matèries que garanteixin del coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglesa.
  • Estan adscrits a una de les branques següents:
  * 1 crèdit ECTS = 25 hores

  Màster

  Els Màsters tenen la finalitat de proporcionar-te una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació de tasques investigadores.
  • S'hi accedeix amb una titulació de graduat o equivalent.
  • Consten d'entre 60 i 120 crèdits ECTS.
  • La durada és d'entre 1 i 2 anys.
  • La titulació que s'obté al finalitzar els estudis és la de màster.
  • Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en:
   • Matèries obligatòries.
   • Matèries optatives.
   • Seminaris.
   • Pràctiques externes.
   • Treballs dirigits.
   • Treball de fi de màster.
  • Estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

  Doctorat

  • Per accedir als estudis de doctorat cal estar en possessió del títol de graduat i del títol de màster universitari oficial, i haver superat en el conjunts d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits.
  • La seva durada és de 3 anys si es realitza a temps complert i de 5 si es realitza a temps parcial.
  • La titulació que s'obté en finalitzar els estudis és la de doctor.
  • La seva formació està centrada en la investigació i la recerca.

  Què són els crèdits?

  Els crèdits valoren el temps invertit per a adquirir les competències d'un programa d'estudis. Cadascun representa unes 25 hores d'aprenentatge. Inclou no només l'assistència a l'aula, sinó també la dedicació a l'estudi, la realització de seminaris, resolució d'exercicis, etc.

  Normativa dels estudis universitaris

  Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer pel que es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

  Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments oficials de Grau.

  Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  Reial Decret 1393/2007   del 29 d'octubre, s'estableix la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials, seguint l'estructura marcada per les línies generals del  Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

  Sortides i connexions amb altres estudis

Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats