Orientació Acadèmica

Els ensenyaments universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Els estudis universitaris són estudis oficials superiors que t'habiliten per a l'exercici d'activitats professionals.

  Aquests estudis estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i es divideixen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

  Grau

  * 1 crèdit ECTS = 25 hores

  Màster

  • Consten d'entre 60 i 120 crèdits ECTS.
  • La durada és d'entre 1 i 2 anys.
  • La titulació que s'obté al finalitzar els estudis és la de màster.
  • Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en:
   • Matèries obligatòries.
   • Matèries optatives.
   • Seminaris.
   • Pràctiques externes.
   • Treballs dirigits.
   • Treball de fi de màster.
  • Estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.
  • S'hi accedeix amb una titulació de graduat o equivalent.

  Doctorat

  • La seva durada és de 3 anys si es realitza a temps complert i de 5 si es realitza a temps parcial.
  • La titulació que s'obté en finalitzar els estudis és la de doctor.
  • La seva formació està centrada en la investigació i la recerca.
  • Per accedir als estudis de doctorat cal estar en possessió del títol de graduat i del títol de màster universitari, i haver superat en el conjunts d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits.

  Normativa dels estudis universitaris

  Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer pel que es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

  Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments oficials de Grau.

  Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  Reial Decret 1393/2007   del 29 d'octubre, s'estableix la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials, seguint l'estructura marcada per les línies generals del  Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

  Sortides i connexions amb altres estudis

Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats