Orientació Acadèmica

Tipus d'estudis universitaris

Els estudis universitaris són ensenyaments superiors de caràcter voluntari que preparen per a l'exercici d'activitats professionals o de recerca científica.

Gran part d'aquests ensenyaments estan regulats per l'organisme competent del Ministeri d'Universitats i són reconeguts dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Aquests estudis universitaris oficials s'organitzen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

En el marc de l'EEES, la unitat de mesura que es fa servir per estructurar els plans d'estudis dels ensenyaments universitaris són els crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Cada crèdit contempla entre 25 i 30 hores d'activitat per part de l'estudiant, que inclou les hores d'aprenentatge a l'aula, les d'estudi, tutories, treballs, etc. En termes generals, 60 crèdits ECTS equivalen a un any acadèmic.

Grau

Els estudis de grau ofereixen una formació de caràcter general orientada a l'exercici de determinades professions o bé a preparar l'alumnat per rebre una formació posterior més especialitzada.

Alguns graus universitaris habiliten per l'exercici de professions regulades, como és el cas, per exemple, dels graus en Infermeria, Odontologia i Educació Primària.

Existeixen diferents vies possibles per accedir a un grau universitari. La modalitat d'accés més habitual és la selectivitat o prova d'accés a la universitat (PAU) que realitzen els estudiants que han superat el Batxillerat.

Els plans d'estudis de la majoria de graus universitaris tenen una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS, que es corresponen amb 4 anys de duració. Això no obstant, hi ha alguns graus com OdontologiaVeterinària o Arquitectura que arriben als 300 crèdits, i Medicina, que és la carrera més llarga amb 360. També existeixen alguns graus de 180 crèdits, principalment en làmbit de les noves tecnologies, el disseny digital i la innovació, que s'organitzen en 3 cursos acadèmics.

Els graus universitaris inclouen als seus plans d'estudis assignatures de tres tipus:

  • Assignatures bàsiques: son de caràcter obligatori i estan vinculades a les diferents branques de coneixement en las quals s'organitzen les titulacions de grau. A cada titulació s'han de cursar un mínim de 60 crèdits de matèries bàsiques, que seran reconegudes si un estudiant transita entre titulacions afins.
  • Assignatures obligatòries: matèries amb contingut específic de la titulació que hauran de ser cursades obligatòriament per tot l'alumnat.
  • Assignatures optatives: són assignatures que l'estudiant haurà d'escollir entre les proposades al pla d'estudis, en funció dels seus interessos acadèmics o professionals. Poden agrupar-se en itineraris.  
És important tenir en compte que el pla docent d'un grau universitari culmina necessàriament amb l'elaboració del treball final de grau (TFG), i pot contemplar també la realització de pràctiques externes i altres activitats formatives com, per exemple, seminaris.

Les branques de coneixement en les quals s'organitzen les titulacions de grau i de postgrau són les següents:


Dobles graus

Algunes universitats ofereixen l'opció de realitzar itineraris que permeten cursar una doble titulació de grau. Aquests itineraris adaptats permeten estudiar dos carreres diferents de forma simultània i obtenir ambdues titulacions al finalitzar, en un temps menor al requerit si es cursen per separat. Acostumen a tractar-se de dues titulacions de la mateixa branca que comparteixen assignatures en comú.

En general, aquests itineraris tenen una duració de 5 a 6 anys d'estudi i entre 270 i 420 crèdits ECTS, en funció de la afinitat entre els estudis i l'itinerari que dissenya cada universitat.

Les universitats intenten ajustar els horaris i càrrega lectiva, no obstant això, cal tenir en compte que una doble titulació implica una major inversió de temps, organització i esforç, a més d'un cost econòmic superior al dels graus, ja que el programa suposa cursar un major número de crèdits per semestre.

Per altra banda, alguns avantatges de les dobles titulacions són la possibilitat d'estudiar dues àrees de coneixement que t'apassionen, diferenciar-te en el mercat laboral i estar millor preparat per a feines que requereixen coneixements d'ambdues disciplines.

Existeixen diferents modalitats per obtenir la doble titulació de grau amb estudis simultanis. El conegut com a "doble grau" combina ambdós estudis des de primer curs i requereix accedir a la doble titulació des del procés de preinscripció universitària. En altres casos, pots simultanejar les carreres un cop finalitzat el primer curs de determinats graus. També existeix la opció de cursar una doble titulació amb una universitat estrangera. Consulta els detalls del títol que t'interessa per a conèixer millor totes les opcions de doble titulació que existeixen.

Màster

Els màsters són estudis de postgrau que proporcionen una formació avançada orientada a l'especialització professional o a l'adquisició de competències enfocades a la investigació.

Com passa amb els graus, alguns màsters oficials habiliten per a l'exercici de determinades professions regulades.

Els centres universitaris imparteixen també màsters propis, amb requisits d'accés menys exigents, però si vols cursar un màster oficial (també denominat "màster universitari") és imprescindible tenir una titulació de grau. Els màsters oficials permeten optar a estudis de doctorat.
 
Els plans d'estudis dels màsters oficials tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits i s'organitzen en:
  • Matèries obligatòries.
  • Matèries optatives.
  • Seminaris.
  • Pràctiques externes.
  • Treball final de màster.

Doctorat

Els estudis de doctorat t'ofereixen una formació avançada en tècniques de recerca amb la finalitat de preparar-te per a la realització d'investigacions científiques de qualitat. Consten de formació transversal i específica, i poden incloure la realització de diferents activitats orientades a la formació investigadora, com cursos o seminaris. En tots els casos inclouen l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. La seva durada és d'un màxim de tres anys a temps complet i cinc anys a temps parcial.

Per accedir als estudis de doctorat caldrà que estiguis en possessió dels títols oficials de grau (o equivalent) i de màster universitari oficial (o equivalent), sempre que hagis superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquestes dos ensenyaments. L'article 6 del Real Decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, contempla altres possibles vies d'accés.

La superació d'un programa de doctorat condueix a l'obtenció del títol de Doctora o Doctor.

Mobilitat de titulats universitaris en l'EEES

Per a facilitar el reconeixement acadèmic i professional en altres països de l'EEES, pots sol·licitar el Suplement Europeu al Títol (SET), un document personalitzat per a cada títol universitari que conté informació sobre els estudis cursats, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).

Informa't a la teva universitat del procediment a seguir per a obtenir el SET quan tramitis l'expedició del teu títol universitari.

Normativa dels estudis universitaris

Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments oficials de Grau.

Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials, seguint l'estructura marcada per les línies generals de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).