Orientació Acadèmica

Els ensenyaments universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Els estudis universitaris són ensenyaments oficials superiors de caràcter voluntari que preparen per a l'exercici d'activitats professionals.

  Aquests estudis estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i es divideixen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

  En el marc de l'EEES, la unitat de mesura que es fa servir per estructurar els plans d'estudis dels ensenyaments universitaris són els crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Cada crèdit contempla entre 25 i 30 hores d'activitat per part de l'estudiant, que inclou les hores d'aprenentatge a l'aula, las d'estudi, tutories, treballs, etc. En termes generals, 60 crèdits ECTS equivalen a un any acadèmic.

  Grau

  Els estudis de grau ofereixen una formació de caràcter general orientada a l'exercici de determinades professions o bé a preparar l'alumnat per rebre una formació posterior més especialitzada.

  Alguns graus universitaris habiliten per l'exercici de professions regulades, como és el cas, per exemple, dels graus en Infermeria, Odontologia i Educació Primària.

  Existeixen diferents vies possibles per accedir a un grau universitari. La modalitat d'accés més habitual és la selectivitat o prova d'accés a la universitat (PAU) que realitzen els estudiants que han superat el Batxillerat.

  Els plans d'estudis de la majoria de graus universitaris tenen entre 180 i 240 crèdits ECTS, que es corresponen amb una durada d'entre 3 i 4 anys. Això no obstant, hi ha alguns graus, com MedicinaOdontologiaVeterinària o Arquitectura que arriben als 300 crèdits i tenen, per tant, una major durada.

  Els graus universitaris inclouen als seus plans d'estudis assignatures de tres tipus:

  • Assignatures bàsiques: son de caràcter obligatori i estan vinculades a les diferents branques de coneixement en las quals s'organitzen les titulacions de grau. A cada titulació s'han de cursar un mínim de 60 crèdits de matèries bàsiques, que seran reconegudes si un estudiant transita entre titulacions afins.
  • Assignatures obligatòries: matèries amb contingut específic de la titulació que hauran de ser cursades obligatòriament per tot l'alumnat.
  • Assignatures optatives: són assignatures que l'estudiant haurà d'escollir entre les proposades al pla d'estudis, en funció dels seus interessos acadèmics o professionals. Poden agrupar-se en itineraris.  

  És important tenir en compte que el pla docent d'un grau universitari culmina necessàriament amb l'elaboració del treball final de grau (TFG), i pot contemplar també la realització de pràctiques externes i altres activitats formatives com, per exemple, seminaris.


  Les branques de coneixement en les quals s'organitzen les titulacions de grau i de postgrau són les següents:  

  Màster

  Els màsters són estudis de postgrau que proporcionen una formació avançada orientada a l'especialització professional o a l'adquisició de competències enfocades a la investigació.

  Com passa amb els graus, alguns màsters oficials habiliten per a l'exercici de determinades professions regulades.

  Els centres universitaris imparteixen també màsters propis, amb requisits d'accés menys exigents, però si vols cursar un màster oficial (també denominat "màster universitari") és imprescindible tenir una titulació de grau. Els màsters oficials permeten optar a estudis de doctorat.

   
  Els plans d'estudis dels màsters oficials tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits i s'organitzen en:
  • Matèries obligatòries.
  • Matèries optatives.
  • Seminaris.
  • Pràctiques externes.
  • Treball final de màster.

  Doctorat

  Els estudis de doctorat t'ofereixen una formació avançada en tècniques de recerca amb la finalitat de preparar-te per a la realització d'investigacions científiques de qualitat. Consten de formació transversal i específica, i poden incloure la realització de diferents activitats orientades a la formació investigadora, com cursos o seminaris. En tots els casos inclouen l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. La seva durada és d'un màxim de tres anys a temps complet i cinc anys a temps parcial.

  Per accedir als estudis de doctorat caldrà que estiguis en possessió dels títols oficials de grau (o equivalent) i de màster universitari oficial (o equivalent), sempre que hagis superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquestes dos ensenyaments. L'article 6 del Real Decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, contempla altres possibles vies d'accés.

  La superació d'un programa de doctorat condueix a l'obtenció del títol de doctor o doctora.

   


  Normativa dels estudis universitaris

  Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

  Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments oficials de Grau.

  Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials, seguint l'estructura marcada per les línies generals de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

   

Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats