Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Com homologar un títol estranger?

Si has cursat estudis a l'estranger i has decidit seguir estudiant o treballar a Espanya, has d'assegurar de completar tots els tràmits necessaris per a acreditar els estudis cursats i realitzar les traduccions pertinents, si cal. A més, hauràs de gestionar tota la paperassa corresponent al trasllat. Tingues en compte que realitzar algun d'aquests tràmits a distància pot ser més complicat. Encara que algunes gestions poden fer-se des d'aquí, és convenient que avancis tots els tràmits possibles abans de viatjar a Espanya, com donar-te de baixa en el consolat o ambaixada espanyola o tancar un compte bancari.

Pel que fa a l'acreditació dels estudis que hagis cursat a l'estranger, tingues en compte que hi ha tràmits diferents i depenent dels teus objectius convindrà que iniciïs un o altre. Així, cal distingir entre:

Serà important iniciar algun d'aquests processos sempre que vulguis prosseguir estudis oficials a Espanya o quan vulguis accedir a una professió regulada. Com veuràs a continuació, els procediments a seguir variaran en funció del nivell i la tipologia d'estudis als quals vols accedir.

A més, en funció de país en el qual hagis cursat els estudis, hauràs de portar a terme la legalització del títol. Aquest tràmit no serà necessari si el títol ha estat expedit per un estat membre de la UE, per un l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o per Suïssa. Els països que han subscrit el Conveni de la Haia únicament requereixen la postil·la que certifica l'autenticitat de la signatura. Per a la resta de països sí que és necessari dur a terme la legalització.

homologar estudis estrangers

Títols no universitaris estrangers

Per incorporar-te a qualsevol curs de l'ensenyament obligatori (Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria), o per realitzar estudis en qualsevol nivell, curs o modalitat en què no sigui requisit previ a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria, no cal fer cap tràmit d'equivalència d'estudis previs. La incorporació als estudis corresponents es pot gestionar directament al centre escollit, d'acord amb la normativa vigent.

És possible sol·licitar el reconeixement d'equivalència d'escolaritat d'estudis estrangers equiparables a 2n o 3r de l'ESO. Per a això, cal haver superat vuit o nou anys d'escolarització en un sistema estranger. Aquest procediment s'estableix amb l'objectiu de facilitar l'accés a determinats llocs de treball a aquelles persones que han superat l'edat d'escolarització obligatòria i necessiten acreditar el seu nivell d'estudis.

Per als estudis corresponents als títols de Graduat d'Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional (Bàsica, de Grau Mitjà i Superior), Ensenyaments Artístics Professionals i Superiors i Ensenyaments Esportius es pot dur a terme algun dels dos tràmits següents:
  • Homologació de títols estrangers. Aquest procediment s'ha de fer quan es declari l'equivalència completa dels estudis obtinguts amb els espanyols.

  • Convalidació d'estudis estrangers. Es durà a terme si es declara l'equivalència parcial dels estudis obtinguts a l'estranger amb l'objectiu de continuar la formació en un centre espanyol.

Tingues en compte que els estudis realitzats fora d'Espanya han de complir amb certs requisits per optar a l'homologació o convalidació dels mateixos:

  • Han de ser estudis amb validesa oficial al país d'origen.
  • Els estudis han d'estar efectivament superats al país que els expedeix. És a dir, els títols no poden haver estat obtinguts per convalidació, homologació o reconeixement d'uns estudis realitzats en un tercer país.
  • Els estudis per als quals es vol sol·licitar l'equivalència han d'estar completament superats en el sistema educatiu de l'altre país, de manera que no poden homologar o convalidar assignatures soltes.
  • Hi ha d'haver suficient equivalència a nivell acadèmic, de durada i de continguts, amb el títol espanyol de referència amb el qual es vol realitzar l'equivalència.
  • Els estudis espanyols amb què es volen equiparar els estudis obtinguts a l'estranger han d'estar totalment implantats en el sistema educatiu espanyol en el moment en el qual sol·licita l'equivalència.
  • La persona interessada no pot haver obtingut prèviament en el sistema educatiu espanyol el títol o els estudis per als quals sol·liciti l'homologació o la convalidació.
En qualsevol dels casos, si necessites l'equivalència per continuar uns estudis o per fer algun examen oficial però encara no s'ha resolt el procediment d'homologació o convalidació, pots presentar també una sol·licitud de volant d'inscripció condicional. Aquest document reconeix que has presentat la sol·licitud i et permet realitzar la inscripció en les mateixes condicions que si l'equivalència ja hagués estat concedida. Aquest procés estarà sempre condicionat a la resolució definitiva del procés d'homologació o convalidació.

A Espanya, l'organisme encarregat de les homologacions i convalidacions d'aquest tipus d'estudis és el Ministeri d'Educació i Formació Professional. No obstant això, les pàgines web de les Conselleries d'Educació de la comunitat autònoma en què resideixis ofereixen informació útil per iniciar el procediment.

Títols universitaris estrangers

Podem distingir entre quatre procediments de correspondència de títols, que equiparen els estudis realitzats en països estrangers amb titulacions universitàries del sistema educatiu espanyol: homologació, equivalència, reconeixement professional i convalidació. Llegeix detingudament cada un d'ells per a optar per l'opció que s'adeqüi a les teves necessitats personals.

Recorda que cada un d'aquests processos requereix un model de sol·licitud que hauràs d'emplenar i lliurar a l'organisme pertinent, a més de pagar la taxa corresponent.

Tingues en compte que a més d'aquests procediments Espanya té convenis acadèmics específics amb Alemanya, Itàlia, França i la Xina, per facilitar el reconeixement d'estudis a efectes acadèmics. Pots informar-te de les especificacions i característiques de cada un d'ells al Ministeri d'Universitats.

També pots accedir al portal del Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) i informar-te sobre el procés de reconeixement de titulacions universitàries a Catalunya.

Consulta les diferents possibilitats que tens al teu abast si t'interessa continuar amb la formació universitària.


Homologació de títols universitaris estrangers

L'homologació correspon a l'equiparació d'un títol obtingut a l'estranger amb un títol espanyol vigent en els nivells de grau o màster que doni accés a una professió regulada a Espanya. Aquest procediment d'homologació és competència exclusiva del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Aquesta homologació comportarà als estudiants estrangers que l'obtinguin la possibilitat d'exercir la professió regulada en qüestió en les mateixes condicions que els posseïdors dels títols espanyols que habilitin per a això.

L'homologació d'aquestes titulacions superiors obtingudes a l'estranger es pot sol·licitar sempre que els estudis que es vulguin homologar estiguin completament implantats en alguna universitat espanyola en el moment de la sol·licitud d'homologació.

Quan es detectin mancances en la formació acreditada al país estranger en relació amb la formació exigida per obtenir el títol espanyol corresponent, el procés d'homologació pot comportar la realització de complements formatius (prova d'aptitud, període de pràctiques, realització de cursos, etc.) durant els següents quatre anys, que seran indicats en la resolució. Cada expedient s'estudia i s'avalua de manera particular, per oferir solucions ajustades a les condicions de cadascuna de les persones sol·licitants.


Equivalència d'estudis universitaris estrangers

L'equivalència de títols universitaris obtinguts en institucions d'educació superior no espanyoles comporta els mateixos efectes a nivell acadèmic, no professional, que els títols espanyols compresos en l'àrea i camp específic de formació amb el qual s'ha sol·licitat l'equivalència.

L'equivalència, per tant, es tramitarà per a estudis no habilitants per a l'exercici d'una professió regulada o quan simplement es necessiti acreditar el nivell acadèmic.


Reconeixement professional d'estudis universitaris estrangers

Aquest procediment està dirigit exclusivament a aquells estudiants que hagin obtingut una titulació expedida per una de les institucions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i integrants de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Aquestes universitats utilitzen un sistema europeu d'atribució i transferència de crèdits acadèmics (ECTS) que té per objecte facilitar el procés de reconeixement de títols per a l'exercici professional mitjançant la transparència dels programes d'estudis i l'ús d'expedients acadèmics.

Pots trobar assessorament i informació més detallada sobre el reconeixement d'aquests crèdits en els Centres Nacionals d'Informació sobre la Revalidació de Títols Acadèmics (NARIC), que existeixen en tots els estats membres i depenen del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Aquest reconeixement condueix a l'autorització per exercir determinades professions en tot el territori nacional. La diferència respecte a l'homologació és a efectes acadèmics, però no a l'efecte de l'exercici professional.


Convalidació d'estudis universitaris estrangers

La convalidació d'estudis suposa el reconeixement de validesa d'uns estudis, finalitzats o no, realitzats en un país estranger, amb part d'una titulació oficial espanyola, amb l'objectiu de continuar els estudis a Espanya.

La convalidació dels estudis és competència de la universitat espanyola en la qual l'estudiant desitja continuar la seva formació superior. El títol obtingut després de la finalització total dels estudis serà expedit per la universitat espanyola, independentment que s'hagi cursat parcialment a l'estranger.

No seran susceptibles de convalidació aquelles titulacions que no tenen validesa acadèmica oficial al país d'origen, aquells títols obtinguts per un reconeixement professional superior al 15% dels crèdits acadèmics totals, ni els que hagin estat prèviament sol·licitats per a la seva homologació, independentment de si la resolució ha estat positiva o negativa.