Orientació Acadèmica

Com homologar un títol estranger?

 • Una vegada finalitzats els estudis a l'estranger, has assegurar-te d'obtenir tots els títols necessaris per acreditar els estudis realitzats i les traduccions pertinents si fossin necessàries abans de deixar el país. En la distància et serà molt més complicat obtenir aquests certificats. Tot i que algunes gestions les pots fer més endavant, és important que deixis tancat tot allò que requereixi gestions presencials com donar-te de baixa en el consolat o ambaixada espanyoles o tancar un compte bancari.

  Realitzar un procés d'homologació, convalidació o reconeixement d'uns estudis és important sempre que vulguis continuar amb els teus estudis aquí o quan sigui un requisit imprescindible per a l'exercici professional.

  homologar estudis estrangers

  Homologació i convalidació d'estudis no universitaris

  L'homologació de títols, diplomes o estudis estrangers d'educació no universitària suposa que es declaren aquests estudis equivalents amb els títols del sistema educatiu espanyol vigent, per tal de poder continuar uns estudis aquí.

  Per incorporar-se a qualsevol curs de l'ensenyament obligatori (educació primària o educació secundària obligatòria), o per realitzar estudis en qualsevol nivell, curs o modalitat que no sigui requisit previ la obtenció del Graduat en Educació Secundària, no és necessari fer cap tràmit d'homologació o convalidació d'estudis previs. La incorporació als estudis corresponents es fa en el centre triat, d'acord amb la normativa.

  Per la resta d'estudis o títols no universitaris, com el Graduat d'Educació Secundària, el Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments artístics o els ensenyaments esportius, sí és important homologar-los, però s'han de complir una sèrie de requisits per la seva homologació o convalidació:
   
  • Han de ser estudis amb validesa oficial al país al que corresponen.
  • Els estudis han d'estar correctament superats en el país corresponent (és a dir, que no s'hagi obtingut el títol per convalidació, homologació o reconeixement d'uns estudis fets en un tercer país).
  • Hi ha d'haver suficient equivalència acadèmica, de durada i de continguts, amb els estudis o títol espanyol de referència.
  • Els estudis que porten a l'obtenció del títol espanyol de referència han d'estar totalment implantats en el sistema educatiu espanyol.
  • El curs o els cursos que es volen convalidar han d'estar completament superats en el sistema educatiu de l'altre país, (no es poden convalidar assignatures soltes).
  • La persona interessada no pot haver obtingut prèviament en el sistema educatiu espanyol el títol o els estudis que sol·licita homologar o convalidar.

  Procediment i documentació

  El procediment per la homologació dels títols implica una sèrie de gestions burocràtiques, que poden portar el seu temps. Informa-te'n amb antelació per poder iniciar els tràmits, sobretot si ho necessites per continuar uns estudis o poder treballar.

  En general, cal fer una sèrie de gestions com:
   
  • Legalització dels documents expedits a l'estranger.
  • Traducció oficial dels documents al castellà (sempre que sigui necessari).
  • Pagar la taxa corresponent.
  • Sol·licitud d'homologació o convalidació, amb la documentació que et demanin en cada cas, per exemple: document d'identitat, títol o diploma oficial que es vol homologar, certificat acadèmic oficial acreditatiu (on surtin les assignatures, les hores, les notes, els anys cursats, etc.).
  En el cas de la Formació Professional, a més, et poden demanar: títol previ exigit que es demana al país de destí per realitzar els estudis que vols homologar; programes descriptius de les assignatures cursades (amb les hores realitzades, segellat pel centre), acreditació de la realització de pràctiques pre-professionals, etc. Si tens experiència laboral, convé que l'acreditis, ja que pot complementar les pràctiques.

  En el cas dels títols d'ensenyaments de règim especial, depenent del cas, et poden exigir a més: acreditació de la superació de la prova específica d'accés als estudis, títol de batxillerat o equivalent, acreditació d'estudis previs que permeten l'accés a aquests estudis, pla d'estudis, expedient acadèmic,...

  En tots els casos, si necessites l'homologació per continuar uns estudis o fer algun examen oficial, però encara no s'ha resolt el procediment d'homologació, pots presentar també una sol·licitud de volant d'inscripció condicional. Aquest document reconeix que has presentat la sol·licitud d'homologació, i et permet que realitzis la inscripció en les mateixes condicions que si l'homologació o convalidació ja hagués estat concedida, durant un temps, i sempre condicionat a la resolució definitiva de la homologació.

  A Catalunya, l'organisme encarregat de les homologacions d'aquests tipus d'estudis és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya .
   

  Homologació i reconeixement d'estudis universitaris

  Existeixen dos tipus de reconeixement dels estudis fets a l'estranger: el reconeixement acadèmic (o homologació) i el reconeixement professional, a més de la convalidació parcial quan els estudis no han estat finalitzats. Depenent del teu cas i del que vulguis fer, pot ser més recomanable fer un procediment o l'altre.

  Si vols continuar els estudis amb un màster o un postgrau oficial, que requereix una titulació  prèvia, pots fer l'homologació o demanar la comprovació prèvia (sense homologació) de la universitat, que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que habiliten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement, tan sols et faciliten el poder continuar amb aquests estudis. En tots els casos l'admissió efectiva depèn dels criteris de valoració que estableixin cada universitat i per a cada màster.

  Si el que vols és posar-te a treballar, depenent del estudis realitzats i si ets nacional d'un país de la Unió Europea, no és necessari fer l'homologació, sinó el reconeixement professional que t'autoritzi a treballar.

  Homologació d'uns estudis universitaris

  L'homologació és el reconeixement d'equivalència a un títol espanyol vigent en els nivells de diplomatura, grau, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica, llicenciatura, o doctorat, sempre que els estudis que es vulguin homologar estiguin completament implantats en alguna universitat espanyola en el moment que es sol·licita l'homologació. Els títols universitaris espanyols, als que poden homologar-se els títols estrangers, estan organitzats en quatre àrees: humanitats, ciències experimentals i de la salut, ciències socials i jurídiques, i els ensenyaments tècnics. L'homologació de títols, diplomes o estudis totals de grau superior, universitaris o tècnics cursats a l'estranger és competència exclusiva del Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cal sol·licitar-lo allà o a les delegacions del govern corresponents. 

  Qualsevol persona titulada pot sol·licitar l'homologació dels títols oficials estrangers d'educació superior obtinguts a l'estranger, de qualsevol país del món. L'homologació atorga en tot l'estat la validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger, tenint els mateixos efectes acadèmics i professionals del títol o grau acadèmic espanyol al que s'homologa.

  Quan es detecten carències en la formació acreditada al país estranger en relació a la formació exigida per obtenir el títol espanyol corresponent amb el que es pretén homologar,  el procés d'homologació pot quedar condicionat a realitzar uns determinats complements formatius durant els següents quatre anys, que seran indicats en la resolució. Aquests poden consistir en una prova d'aptitud, realitzar un període de pràctiques, realitzar un projecte o fer uns determinats cursos. Pensa que cada expedient s'estudia i avalua de forma individual.

  Amb el nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) les Universitats Europees utilitzen un sistema europeu d'atribució i transferència de crèdits acadèmics (ECTS) que té per objecte facilitar el procés de reconeixement acadèmic gràcies a la transparència dels programes d'estudis i a la utilització d'expedients acadèmics. Per obtenir més informació sobre aquest tema, et pots adreçar als  Centres Nacionals d'informació sobre la Revalidació de Títols Acadèmics (NARIC). Aquests centres existeixen en tots els Estats membres, són dependents del Ministeri d'Educació i Formació Professional i tenen com objectiu millorar el reconeixement acadèmic de títols i períodes d'estudis entre diferents països, en benefici dels estudiants "mòbils". La tasca d'aquests centres és informar i assessorar sobre les qüestions relacionades amb el reconeixement de títols acadèmics i de períodes d'estudis realitzats en altres països.

  L'estat espanyol té uns convenis específics sorgits de convenis bilaterals amb Alemanya, Itàlia, França i Xina, pel reconeixement d'estudis a efectes acadèmics.

  Reconeixement professional

  El reconeixement professional és una altra figura legal, que consisteix a reconèixer un títol expedit en un Estat membre de la UE, EEE o Suïssa o títols prèviament homologats en un altre d'aquests països, autoritzant així al seu titular per exercir la seva professió en un altre estat membre en què aquesta professió estigui regulada. La Comunitat Europea ha adoptat una sèrie de mesures que fan possible que els ciutadans europeus demanin que es tingui en compte la seva titulació a efectes professionals en tots els estats membres de la Unió. S'ha elaborat un sistema general de reconeixement de les qualificacions corresponents a la majoria de les professions regulades. S'aplica per exemple a professors, advocats, enginyers, psicòlegs, metges, veterinaris, etc. El reconeixement de la titulació respon a un principi bàsic: si un ciutadà està qualificat per exercir una professió al seu país d'origen, ho està també per fer-ho al d'acollida. Per tant, la diferència respecte l'homologació és a efectes acadèmics, però no a efectes de l'exercici professional.

  Cal informar-se i presentar la sol·licitud a l'autoritat competent espanyola corresponent, que dependrà de cada professió. En alguns casos, es pot exigir la realització d'alguna prova específica, o d'una formació complementària. Al web del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que és l'òrgan coordinador d'aquesta normativa europea, pots consultar quins són els òrgans competents en cada cas i la directiva pel reconeixement de les qualificacions professionals.

  Convalidació parcial d'estudis universitaris

  La convalidació parcial d'estudis universitaris, és el procediment mitjançant el qual es reconeix oficialment la validesa d'uns estudis superiors realitzats a l'estranger, hagin finalitzat amb un títol o siguin només una part, respecte d'uns estudis universitaris espanyols parcials, que et permeti continuar aquests estudis en una universitat espanyola fins completar el pla d'estudis. Així, pots estudiar una part a l'estranger, però el títol obtingut quan finalitzis els estudis correspondrà a la universitat espanyola on hagis fet la convalidació. Correspon a cada universitat espanyola establir els criteris de convalidació, ja que és un procediment que té només efectes acadèmics.

  Com s'homologa una formació realitzada a l'estranger?


  Informa't de tots els estudis que pots cursar a l'estranger, les beques que hi ha i tots els tràmits necessaris que hauràs de fer.
Cursos relacionats