Diploma d´Especialització d´Arquitectura de Dades i Big Data

1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Especialització d´Arquitectura de Dades i Big Data
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En els darrers vint anys, la generació de dades ha crescut exponencialment. També la seva naturalesa i complexitat, cosa que ha propiciat laparició duna sèrie de tecnologies per respondre a les necessitats de captura, processament i emmagatzematge de qualsevol tipus de dades. Per això, conèixer les components actuals de la plataforma de la dada (data warehouse, data lakes, NoSQL, batch processing i stream processing) és molt important per a tota mena d'organitzacions.
El diploma d'especialització en línia d'Arquitectura de Dades i Big Data proporciona una formació centrada en l'arquitectura de sistemes analítics, adreçada als professionals de perfil tècnic i als enginyers informàtics o de telecomunicació, matemàtics i candidats amb una experiència professional equivalent.
Aquest programa proveeix de competències fonamentals els professionals de perfil tècnic per a:
 • Dissenyar, construir, mantenir i explotar els sistemes dinformació relacionals i no relacionals.
 • Implantar sistemes de dades massives o big data (per al processament —batch i stream— o emmagatzematge —data lakes—).
Al llarg del aprenentatge es veuran amb detall els processos de captura, processament i gestió de dades per a les bases de dades analítiques (data warehouse), bases de dades NoSQL i sistemes de big data.
El programa té una durada dun any i sestructura en dues especialitzacions:
 • E3. Arquitectura de dades (12 crèdits)
 • E5. Big Data (18 crèdits)
El programa d"aquest màster a distància s"ha dissenyat i s"ofereix conjuntament amb els Estudis d"Economia i Empresa i els Estudis d"Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la business intelligence.

Temari

El diploma d'especialització d'Arquitectura de Dades i Big Data s'adreça a un perfil funcional i tècnic interessat a adquirir o completar la formació en arquitectura de sistemes analítics que inclouen bases de dades analítiques (data warehouse), bases de dades no relacionals (NoSQL) i sistemes de dades massives (batch processing i data lakes).
Especialitats i assignatures
E3. Arquitectura de Dades

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per gestionar i emmagatzemar dades relacionals (mitjançant bases de dades data warehouse) i no relacionals (mitjançant bases de dades NoSQL).
Es compon de les següents assignatures:
Bases de dades analítiques (6 crèdits). En aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereix suport a la presa de decisions de l'organització. Es presenta conceptualment l'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) i es donen pautes per construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle o PostgreSQL).
Bases de dades NoSQL (6 crèdits). Les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment idònies per a certs dominis daplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es requereixi una alta distribució o disponibilitat, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis on s'estableixen múltiples i complexes interrelacions entre les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i la gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientats a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.
E5. Big Data
Aquesta especialitat s'adreça a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per dissenyar i implementar sistemes de dades massives o big data (batch processing i data lakes) que siguin compatibles amb les diferents necessitats analítiques d'una organització (diferides, en temps real, multipropòsit , orientades a l'aprenentatge automàtic (machine learning).
Es compon de les següents assignatures:
 • Data lakes (6 crèdits). En aquesta assignatura s´aprèn a crear un llac de dades (data lake) que complementa la factoria d´informació organitzativa. Es presenta conceptualment larquitectura dun llac de dades i es donen pautes per construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual es fan servir diferents eines especialitzades.
 • Tecnologies de batch processing (6 crèdits). En els projectes de dades massius (big data), un dels principals casos dús és lemmagatzematge, el processament i lanàlisi de grans volums de dades en llargs períodes de temps. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per lots (batch processing) que responen a aquesta necessitat. Aquestes tecnologies es donen a conèixer de manera conceptual i pràctica mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades.
 • Tecnologies de stream processing (6 crèdits). Als projectes de dades massius (big data), un dels principals casos d'ús és treballar amb dades en temps real. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per fluxos (stream processing) que responen a aquesta necessitat. Mitjançant la resolució d"un cas pràctic, es donen a conèixer aquestes tecnologies de manera teòrica i pràctica.
Durant el curs, cada estudiant treballa amb eines especialitzades com Cloudera, així com amb els frameworks de processament Apache Flink, Apache Spark o Storm. La universitat compta amb un ecosistema de dades propi per fer les activitats pràctiques.

Destinataris

Perfils:
D'acord amb l'experiència UOC al llarg dels anys, l'estudiantat del màster i els programes de business intelligence de la UOC procedeix dels àmbits següents:
 • Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes, i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments dorganització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
 • A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessitin reorientar la carrera professional.
 • Així mateix, aquest programa està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i es volen ocupar ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
A qui s'adreça:
El diploma despecialització dArquitectura de Dades i Big Data es recomana per a tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent. En aquest itinerari, a més de coneixements de programació, cal tenir coneixements de disseny i ús de bases de dades relacionals.
És necessari disposar de coneixements de programació i estadística (especialment SQL). En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant la diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren. Addicionalment, és recomanable conèixer l'anglès escrit.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'especialització d'Arquitectura de Dades i Big Data ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals "tot terreny" mitjançant la formació en el disseny i la construcció de sistemes d'informació de business intelligence, big data (data lakes, batch processing i stream processing), NoSQL per treballar a diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals.
Aquest programa habilita per a les sortides professionals següents:
 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence a departaments d'informàtica, o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt d'adquirir aquesta classe de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i macrodades (big data) a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades o macrodades.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes o serveis basats en dades.
?

Requisits

Requisits d'accés:
Per fer el curs cal tenir una titulació universitària prèvia. Si no disposeu d'una titulació universitària prèvia, podreu accedir al programa mitjançant el reconeixement d'experiència professional de la següent manera:
2 anys d'experiència laboral i/o professional als camps: Consultoria, TI o Investigació.
Coneixements previs:
És necessari disposar de coneixements de programació i estadística. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren.
Addicionalment, és aconsellable el coneixement de l'anglès escrit.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius del programa s'adrecen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de conjunts de dades específiques, mètodes i eines de treball per capturar, processar i emmagatzemar dades relacionals i no relacionals.
Objectius específics
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte de bases de dades analítiques.
 • Conéixer, saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades no relacionals (NoSQL).
 • Conéixer, desenvolupar i implementar un projecte de data lake.
 • Entendre i saber desenvolupar un projecte de tecnologies de processament per fluxos (stream processing).
 • Conéixer, construir i implantar un projecte de tecnologies de processament per lots (batch processing).
Competències
El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús i construcció de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional a empreses privades i organitzacions públiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d´Especialització d´Arquitectura de Dades i Big Data
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X