Diploma d'Especialització de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos

Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
El disseny tecnopedagògic és un element clau en la qualitat dels programes formatius que tenen en l'ús de la tecnologia un component important. Dissenyar un procés daprenentatge que sigui significatiu i que aprofiti les potencialitats dun entorn determinat, saber utilitzar la tecnologia més apropiada en cada cas i identificar com pot un recurs ajudar més i millor en laprenentatge dun estudiant shan convertit en el nucli a partir del qual podem parlar dèxit o de fracàs de la majoria de les iniciatives de formació.
La capacitat d'aprofitar les tecnologies per millorar les propostes de formació és el centre d'aquest postgrau.
Aquest Diploma d´Especialització forma part del Màster Universitari d´Educació i TIC
Contingut
Semestre 1
 • Fonaments del disseny tecnopedagògic (6 ECTS)
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (6 ECTS)
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 ECTS)
Semestre 2
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster

Temari

Semestre 1
 • Fonaments del disseny tecnopedagògic (6 ECTS)
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (6 ECTS)
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 ECTS)
Semestre 2
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS)*
(*) El TFP mai no és convalidable al màster
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

Perfils:
 • Llicenciats i graduats interessats en làmbit de lús i laplicació de les TIC per al disseny tecnopedagògic de programes i cursos.
 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
A qui s'adreça:
Aquest Diploma d'Especialització s'adreça a professionals i docents que vulguin adquirir el rol d'expert en el disseny educatiu amb ús de les TIC (e-learning o blended-learning), dins d'equips interdisciplinars, ja sigui com a experts en el suport del professorat que vulgui incorporar les TIC a la seva docència, ja sigui com a dissenyadors de recursos, entorns i materials d'aprenentatge a l'àmbit educatiu o corporatiu (editorials, productors multimèdia, etc.)

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director/a de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

El curs capacitarà els professionals que vulguin adquirir el rol d'expert en el disseny educatiu amb ús de les TIC dins d'equips interdisciplinars
Competències
 • Identificar els possibles models pedagògics que es poden desenvolupar en un sistema d'e-learning o blended-learning en funció del seu enfocament en el professor, l'estudiant, el contingut i les activitats o l'ús de tecnologies
 • Contextualitzar les accions formatives i dissenyar els plans formatius, en funció del model pedagògic i el tipus dacció formativa, així com les característiques del col·lectiu, la detecció de necessitats daprenentatge i de lentorn en què aquesta shaurà daplicar
 • Establir metodologies de treball que permetin identificar els diferents agents i elements que intervenen en el disseny tecnopedagògic d'una acció formativa i relacionar-les amb les tendències actuals del camp de coneixement corresponent
 • Identificar, dissenyar i elaborar recursos d'aprenentatge diferents, interactius i hipermèdia d'acord amb els objectius de formació proposats, així com seleccionar els mitjans i formats més apropiats per a la facilitació del procés formatiu, seguint els estàndards i les recomanacions respecte a la tecnologia

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Especialització de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X