Diploma d'Especialització de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Lideratge i Direcció de Centres Educatius
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
35 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

20% descompte!
El diploma d'especialització online de Lideratge i Direcció de Centres Educatius de la UOC està orientat a professionals de l'ensenyament interessats en l'exercici de la funció directiva i gestió de centres educatius.
Aquest diploma d'especialització online t'aporta noves estratègies de lideratge educatiu als centres docents i et dóna accés a continguts d'aprenentatge innovadors i actuals.
Aprendràs a:
 • Planificar, impulsar i idear millores per a la teva comunitat escolar.
 • Liderar projectes innovadors i de gestió del canvi.
El programa acadèmic inclou continguts relacionats amb els rols i les funcions dels càrrecs de direcció, vicedirecció, direcció d'estudis i secretariat acadèmic. També amb aquells càrrecs vinculats a la direcció de departament i de coordinació de cicle.

Temari

El diploma despecialització de Lideratge i Direcció de Centres Educatius consta de 35 ECTS (875 hores aproximades de dedicació de lestudiant). Està format per 6 assignatures de 5 ECTS, a més a més del Treball final del diploma d'especialització (TFP), de 5 ECTS i obligatori.
Les assignatures es distribueixen en dos semestres, excepte el treball final de postgrau, que es pot cursar el semestre 1 o 2, segons correspongui la finalització del programa.
Semestre 1:
Direcció estratègica per a la innovació (5 ECTS)
 • Un marc conceptual per a la innovació i la millora a l'àmbit escolar
 • Una organització per a la innovació
 • Les tres dimensions de la innovació
 • La innovació com a estratègia
Planificació estratègica (5 ECTS)
 • Tècniques de diagnòstic: DAFO.
 • Tècniques de planificació: CAME.
 • Identitat, missió, visió i valors de centre.
 • Projecte Educatiu de Centre.
 • Implicació de tots els agents a la construcció dels documents institucionals.
 • Organitzacions participatives: línies metodològiques que afavoreixen la construcció conjunta. Estratègies de participació.
 • Avaluació dels documents estratègics del centre.
 • Eines davaluació dels documents institucionals (PEC).
 • Instruments davaluació dels documents.
Dret, escola i societat (5 ECTS)
 • Educació i continuïtat social: transmissió i renovació
 • El dret a les societats: límit de lexpressió social i respecte a les minories. Efectivitat del dret. Els drets de lhome i del ciutadà.
 • Dret i educació: drets i llibertats a l'entorn de l'educació i la llibertat d'expressió.
 • Estat i mercat en educació. El dret-prestació a la instrucció. Ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, i Escolarització.
 • Esquema normatiu i organització política: els diferents poders públics en relació amb l'educació.
 • Regulació: els actors (drets i deures), l'objecte de l'educació (estructura i contingut), els dispositius (escoles i elements de suport a les escoles), els mecanismes reequilibradors (equitat i foment d'oportunitats), i elements de cooperació (institucional i corporativa).
Semestre 2:
Lideratges (5 ECTS)
 • Organització escolar i lideratge.
 • Els líders i les competències de l'exercici del lideratge pel canvi i la millora als centres educatius.
 • Aproximacions als nous conceptes de lideratge.
Sistemes d'assegurament de la qualitat (5 ECTS)
 • Elaboració d'un disseny d'avaluació interna de centre: Conèixer, comprendre i elaborar dissenys d'avaluació relatius a propòsits o objectius que el centre escolar s'hagi plantejat assolir.
 • Elaboració d'un disseny d'avaluació de l'ensenyament: Preparar l'avaluació de l'ensenyament que es duu a terme en un centre a partir de diferents estratègies d'avaluació, com ara l'observació de les aules.
 • Disseny del pla de millora per desenvolupar i avaluar competències: Addicionalment es plantegen també algunes lectures i exercicis per assegurar la comprensió de determinades eines o recursos. Algunes són autocorrectives i d'altres merament indicatives.
Comunicació, equip i treball en xarxa (5 ECTS)
 • Comunicació i informació: la seva importància als centres educatius. Saturació versus equilibri. Canals i eines de comunicació internes i externes.
 • Treball en equip i en xarxa: metodologies de treball en equip i en xarxa, cultura col·laborativa.
 • Xarxes socials als centres: gestió, ús, finalitat, avantatges, dificultats. Actitud digital. Ús de mòbils i de missatgeria instantània. Protecció de dades.
 • Protocols de comunicació en determinades situacions previsibles i imprevistes als centres educatius: importància del tipus de centre, implicació de l'equip docent. Comunicació online/offline, priorització en les actuacions i selecció de la millor eina o canal.
Semestre 1 o 2:
Treball final (5 ECTS)
 • Capacitat de reflexió i aplicació de les tasques pròpies del director/a a l'àmbit educatiu.
 • Coneixement i contextualització dels coneixements adquirits a les diferents assignatures del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.
 • Ús dels coneixements específics en lideratge directiu per definició d"objectius, reconeixement del context de centres, execució d"una planificació estratègica, anàlisi i interpretació de les necessitats d"institucions educatives i confecció d"un pla d"avaluació, rendiment de comptes i comunicació, amb la participació, en tots els àmbits, de la comunitat educativa.
 • Coneixement i implementació de les fases d"elaboració d"una planificació directiva estratègica.
Durant la realització del diploma d'especialització, se celebren diferents sessions obertes que complementen els continguts i les competències que es treballen al programa. Aquestes sessions es fan amb el suport del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (FEAEC).

Competències per a les quals et prepara el curs

Algunes de les competències específiques són: Lideratge i direcció estratègica: Aglutinar talent i iniciatives al voltant de projectes específics orientats a la innovació ia la internacionalització. Aconseguir el suport i la conformitat de les persones i els grups clau (negociació). Tenir la visió analítica i prospectiva de lorganització per aconseguir lobjectiu de millora. Qualitat: Desenvolupar estratègies avaluadores. Interpretar les dades de lavaluació per a la millora del centre educatiu. Dret, escola i societat: Conéixer, respectar i fomentar positivament l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa Treball final de postgrau: Dissenyar i desenvolupar projectes de qualitat adequats als contextos educatius, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i implementant propostes innovadores.

Destinataris

Perfils
Professionals de l'ensenyament, tant d'institucions de titularitat pública com privada, que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva ia exercir-los amb lideratge assegurant la qualitat de les institucions.
A qui s'adreça
El programa s'adreça a professorat de primària i de secundària de centres públics, privats i concertats.
Sortides professionals
Direcció de centres educatius de primària i secundària, i també de formació professional, i càrrecs directius intermedis interns als centres (direcció d'estudis, direcció de departament, etc.).

Requisits

Requisits acadèmics
La formació s'adreça a professionals de l'educació i l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva i per exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. Per tant, és necessari per a una experiència òptima d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu. Igualment, cal tenir una experiència professional de mínim 5 anys al sector educatiu per poder accedir a aquesta formació.
Coneixements previs
La formació s'adreça a professionals de l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès a accedir a càrrecs de funció directiva i exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. En conseqüència, és necessari per a una òptima experiència d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau, comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu (professorat de primària i secundària), de la mateixa manera que es recomana posseir certa experiència professional al sector educatiu per poder exercir funcions de direcció.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Aquest diploma despecialització pretén formar professionals capaços, competents i amb els coneixements, les aptituds i les habilitats necessàries per a lexercici de la funció directiva i de lideratge en làmbit educatiu amb una visió global i duna manera innovadora i transformadora.
De manera més específica, el programa ofereix al participant la possibilitat de:
 • Construir una visió global, innovadora i transformadora de la funció directiva a educació.
 • Fomentar aptituds per al lideratge acadèmic institucional i la col·laboració.
 • Adquirir eines i dinàmiques vàlides i aptes per a la direcció i la gestió de centres educatius.
 • Conéixer diferents realitats dels centres educatius segons contextos i visió institucional.
 • Avaluar el funcionament de les institucions educatives per identificar accions i estratègies de millora.
 • Dissenyar, planificar i dirigir projectes institucionals a curt, mitjà i llarg termini.
 • Conéixer les bases legals i socials dels centres educatius.
 • Desenvolupar estratègies per a la comunicació i el treball en equip institucional efectiu.
 • Finalment, el participant té l'oportunitat de confirmar la consecució d'aquests objectius de programa a la redacció i la defensa del Treball de final de postgrau en forma de projecte de direcció de centre.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

20% descompte!
Diploma d'Especialització de Lideratge i Direcció de Centres Educatius
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X