Diploma d'Expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy)

1016 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades, sota diferents noms (business intelligence, business analytics, data science, big data), és actualment la major àrea de demanda de professionals qualificats, la font d'inversió més gran de les empreses en sistemes d'informació i la major causa de creació de negocis de productes i serveis a tot el món.
Actualment, la gran majoria d'organitzacions procuren fonamentar la presa de decisions mitjançant la delimitació de dades i evidències que els ajudin a obtenir els millors resultats per aconseguir un avantatge competitiu. Per aquesta raó, cada cop és més necessari adquirir habilitats professionals en l'àmbit de l'anàlisi de dades (data literacy).
El diploma d'expert en Competències d'Anàlisi (Data Literacy) ofereix una formació bàsica i aplicada que permet adquirir els coneixements per iniciar-se a l'àmbit de l'anàlisi de dades. Aquest programa proporciona a perfils professionals no tècnics els coneixements i competències necessàries per cursar amb èxit el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics.
La UOC té més de divuit anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la business intelligence.
Aquest programa s'ha dissenyat i ofereix conjuntament pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Temari

El diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) consta de 18 crèdits, té una durada de semestre i està configurada per tres assignatures.
 • SQL per a l'anàlisi de dades (6 crèdits): en aquesta assignatura s'adquireixen els conceptes, els procediments i les bones pràctiques per a la creació i la manipulació de les bases de dades relacionals que donen suport a la construcció del magatzem de dades. S'aprofundeix en l'aprenentatge del llenguatge SQL i el disseny físic de bases de dades, així com en bases de dades orientades a columnes. Aquestes bases de dades es caracteritzen per lemmagatzematge de les dades en forma de columnes, a diferència de les bases de dades relacionals tradicionals, que realitzen un emmagatzematge per fileres. L'estudiant treballa amb eines especialitzades com PostgreSQ.
 • Anàlisi estadística i programació a R (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant treballa amb models teòrics, casos pràctics i eines estadístiques, els processos de definició de problemes, la preparació de dades i l'exploració, així com els principals conceptes de l'estadística clàssica, com ara correlacions, regressions lineals, etc. L'estudiant rep una formació i una pràctica sòlides en la utilització de l'eina R, un estàndard de facto del mercat. Els alumnes treballaran amb el programari RStudio.
 • Principis de visualització de dades (6 crèdits): aquesta assignatura té per objectiu adquirir conceptes fonamentals per presentar informació a usuaris de negoci. S'aprenen els principis de visualització de dades, els elements fonamentals, així com el disseny i construcció de quadres de comandament i històries de dades. També es considera la preparació de dades com a pas inicial per a la presentació de resultats rellevants per a la presa de decisions. L'estudiant utilitzarà eines especialitzades com ara Tableau Prep i/o Tableau Desktop.

Competències per a les quals et prepara el curs

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d‟ús i construcció de sistemes d‟intel·ligència de negoci i dades massives, dins d‟un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic. El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional a empreses privades i organitzacions públiques. ​

Destinataris

Perfils
L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és un àmbit híbrid on conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa lorganització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses de tot tipus.
El diploma d'expert Competències d'Anàlisi (Data Literacy) està dissenyat especialment per a estudiants o professionals de formació tant tècnica com no tècnica que requereixen una formació introductòria, pràctica i aplicada a l'anàlisi de dades en l'àmbit empresarial.
Als professionals amb perfil tecnològic (enginyeria informàtica, telecomunicació o altres) o amb experiència professional en projectes se'ls recomana accedir directament al màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics oa qualsevol dels seus programes derivats.
A qui s'adreça
Aquest diploma d'expert s'orienta cap a perfils no tècnics o tècnics que encara no tenen els coneixements, les habilitats i les competències bàsiques relacionades amb l'anàlisi de dades.
Pot ser especialment interessant per a professionals procedents d'àmbits com:
 • Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments dorganització, sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, siguin de perfil de negoci o de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la carrera professional.
Sortides professionals
L´objectiu del diploma d´expert Competències d´Anàlisi (Data Literacy) és proporcionar els principis essencials perquè els professionals que ho necessitin s´iniciïn en l´àmbit de l´anàlisi de dades, dins del marc formatiu que comprendre el màster d´Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics. Aquests principis se centren en lestadística, les bases de dades relacionals i la visualització de dades.
Aquesta especialització dóna resposta a les sortides professionals següents:
 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt de fer-ho aquesta mena de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades i/o big data.
 • Emprenedors, que volen crear negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.
 • Professionals de qualsevol àmbit que estiguin interessats a incorporar l'anàlisi de dades a la feina del dia a dia.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa no cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de la següent experiència professional:
 • 2 anys d'experiència laboral i/o professional als àmbits: Consultoria, Informàtica o Investigació.
Coneixements previs
No són necessaris coneixements previs per cursar l'especialització, a excepció de nocions bàsiques en el maneig de Microsoft Excel per a l'anàlisi de dades (plugins, scripts i macro).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC a programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a adquirir competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.
Objectius generals
Adquirir i estar en condicions dimplantar una mentalitat crítica i analítica dins de lempresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes dinformació dempresa, els mètodes i les tècniques danàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i lobtenció de conclusions útils per al negoci.
Objectius específics
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar tècniques i eines d'anàlisi dades fonamentals.
 • Saber fer servir, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada aplicades a casos d'ús de negoci.
 • Conèixer i saber utilitzar correctament sistemes de bases de dades relacionals.
 • Comprendre els principis de visualització de dades rellevants que afecten la presa de decisions dels treballadors i els directius.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i els directius, i tècniques i eines de visualització de dades.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X