Diploma d´Expert de Tractament d´Evidències i Indicadors en els Processos de Qualitat Externa de l´Educació Superior

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Expert de Tractament d´Evidències i Indicadors en els Processos de Qualitat Externa de l´Educació Superior
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquesta especialització s'adreça a les competències i les tècniques necessàries per a l'obtenció de la informació necessària per al desenvolupament de sistemes d'avaluació en funció de les necessitats i les característiques dels marcs regionals i internacionals.
Es treballarà a l'entorn de la identificació de les funcions de l'avaluació de la qualitat analitzant per una banda les diferents finalitats que pot perseguir l'avaluació externa, i s'identificaran aspectes com ara què avaluar, qui realitza o pot fer aquestes avaluacions i com ho fa. Alhora, s'observarà el nivell de compatibilitat de les acreditacions amb la demanda de millora permanent de l'ensenyament superior que formulen els diferents grups d'interès.
També s'estudiarà la conceptualització de la qualitat a partir del coneixement dels estàndards i l'aplicació pràctica dels diferents marcs regionals d'assegurament de la qualitat. En aquest sentit, es farà una aproximació al fenomen dels rànquings universitaris: el panorama actual, quins són, qui els promou, com operen i com afecten la qualitat real o percebuda de les institucions i els programes que ofereixen.
En aquest context, la importància de la informació i, concretament, de la mesura per avaluar els resultats obtinguts a partir de la implementació d'un sistema d'avaluació de la qualitat, pren una significació especial. És per això que l'obtenció d'informació (dades) requereix instruments específics que garanteixin la fiabilitat i la validesa de les dades recollides. En concret, conèixer i saber emprar instruments fiables i vàlids ens permet garantir l'obtenció adequada d'informació.
Aquests instruments ens permeten recollir evidències i, atès que els sistemes de qualitat es basen en la disponibilitat d'aquestes, igual que en el disseny i l'anàlisi d'indicadors, és important definir amb certesa allò que es considera una evidència, quines característiques o elements ha de contemplar, i quin paper té en el procés de disseny d'indicadors. Conèixer aquest procés, així com els seus resultats, permetrà entendre millor els diversos sistemes dindicadors sobre educació superior existents, tenint en compte la pràctica internacional.

Temari

Per obtenir aquest Diploma d'Expert, els estudiants hauran de superar 18 crèdits ECTS.
Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de dedicació, aproximadament.
El procés daprenentatge està basat en el model davaluació continuada (AC) i, per tant, no es realitzen proves finals presencials de cap assignatura.
El programa es cursa en un sol semestre.
 • Processos i metodologies davaluació externa (6 crèdits ECTS).
 • Les evidències i els indicadors: identificació, naturalesa i fonts (6 crèdits ECTS).
 • Tècniques danàlisi per a lobtenció i la interpretació dindicadors de qualitat (6 crèdits ECTS).

Destinataris

Perfils
El Diploma d'Expert en Tractament d'Evidències i Indicadores en els Processos d'Avaluació de Qualitat externa a l'Educació Superior s'adreça a aquelles persones interessades a ampliar o desenvolupar el seu perfil professional en l'àmbit de la generació i l'obtenció d'informació (evidències i indicadors) per als processos davaluació de la qualitat universitària. Aquestes capacitats i habilitats tècnico-científiques són necessàries per treballar en posicions tècniques en unitats de qualitat de les institucions d'educació superior; investigadores en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat de l'educació superior; departaments deducació de ladministració, i com a responsables estratègics de la qualitat a les institucions deducació superior.
A qui s'adreça
Avaluació de la Qualitat s'adreça a aquelles persones interessades a desenvolupar la carrera professional en llocs de gestió, assessoria, investigació o innovació en l'àmbit de qualitat i la millora de l'educació superior.
Sortides professionals
Aquest Diploma d'Expert permetrà al titulat oa la titulada exercir com a:
 • Coordinadora o coordinador de polítiques educatives deducació superior ja sigui a nivell institucional oa ladministració educativa corresponent.
 • Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos deducació superior.
 • Avaluadora o avaluador de programes educatius deducació superior i polítiques educatives.
 • Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures deducació superior.
 • Tècnica o tècnic en qualitat deducació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals.
 • Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior.
 • Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional als àmbits* professionals relacionats amb:
 • Educació
 • Economia i Empresa
 • Enginyeries
 • Investigació i cooperació a l'àmbit social
 • Recursos Humans
 • Generació, gestió i anàlisi de dades i documents
 • Informació, Comunicació i divulgació
 • Dret, Ciència política i administració pública
 • Cultural i Editorial
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Identificar les funcions i valorar els aspectes que cal tenir en compte, de l'avaluació de la qualitat des de la perspectiva de l'avaluació externa
 • Determinar qui són els agents que fan l'avaluació de la qualitat i des de quines funcions i perspectives
 • Valorar l'impacte de l'avaluació externa de la qualitat en els processos de millora institucional, programes i professorat
 • Aprofundir tres dels instruments clàssics emprats, per a la recollida d'informació, en l'àmbit professional de l'avaluació de la qualitat: el qüestionari, l'entrevista i els grups de discussió; també aprendre a utilitzar-los correctament per garantir l'obtenció adequada de les dades d'interès
 • Identificar o formular evidències i interpretar-les, d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme
 • Identificar indicadors a partir de la informació recollida, o crear-ne de nous a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre tots dos en el conjunt del sistema
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context
Competències
Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de naturalesa diferent
Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, així com el de les agències nacionals o territorials que operen als estats
Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d´Expert de Tractament d´Evidències i Indicadors en els Processos de Qualitat Externa de l´Educació Superior
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X