Gestió empresarial per a autònoms i Pimes

1116 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Gestió empresarial per a autònoms i Pimes
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

El primer que s'ha de tenir clar és que un treballador autònom no és únicament el que treballa sol, sinó també el que compta amb alguns assalariats. També pot considerar-se com a tal a qui desenvolupa la seva activitat a través d'una societat mercantil de la qual té el control, ja sigui personalment o amb els seus familiars més pròxims, que en la majoria de casos serà una microempresa.

En qualsevol cas, aquest curs va dirigit tant a aquelles persones amb esperit emprenedor que tenen la il·lusió, l'interès o la necessitat de posar en marxa una activitat econòmica, com a aquells treballadors autònoms que ja estan duent a terme aquesta activitat i als quals, un cop consolidat el seu projecte, es plantegen continuar mitjançant la constitució d'una societat mercantil.

També és un curs especialment indicat per a petites empreses que ja actuen com a societat mercantil, generalment com a societats de responsabilitat limitada, però que necessiten cada vegada més un nivell de coneixements d'acord amb les exigències que comporta una òptima gestió empresarial en un context econòmic cada vegada més competitiu.

El curs s'ha desenvolupat d'una forma clara i pràctica amb l'objectiu que sigui una eina de gran utilitat que permeti una gestió empresarial que garanteixi aconseguir els majors beneficis en el desenvolupament de l'activitat econòmica. La capacitat d'iniciativa, l'esperit emprenedor o la disposició a assumir riscos són elements fonamentals, però cal conèixer quins són els drets i deures de tot empresari en matèria social, laboral, fiscal o comptable, així com tenir la capacitat necessària per prendre decisions encertades en l'àmbit econòmic, financer i comercial.

El curs es compon de vuit mòduls, cadascun dels quals està format per diversos temes d'estudi.

Temari

Mòdul 1. L'activitat econòmica d'autònoms i petites empreses
 • El projecte empresarial.
 • L'activitat empresarial.
 • L'Estatut del treball autònom.
Mòdul 2. Gestió d'aprovisionament
 • L'aprovisionament.
 • El procés de compres.
 • Legalització de la compra.
 • Comanda i lliurament de mercaderies.
Mòdul 3. Gestió Financera i de Tresoreria
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria.
 • Gestió de cobraments i pagaments.
Mòdul 4. Tributació de les activitats econòmiques
 • Obligacions formals de l'empresari.
 • Les activitats econòmiques en el I.R.P.F.
 • El mètode d'Estimació Directa.
 • El mètode d'Estimació Objectiva.
 • L'Impost sobre Societats per a empreses de reduïda dimensió.
 • L'Impost sobre el Valor Afegit.
Mòdul 5. Contractació laboral, nòmines i assegurances socials
 • La relació laboral.
 • Modalitats de contractació.
 • Retencions a compte de I.R.P.F.
 • La Seguretat Social i el règim general.
Mòdul 6. La Seguretat Social del treballador autònom
 • Afiliació, cotització i recaptació.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
Mòdul 7. Comptabilitat
 • Conceptes generals. El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i la partida doble.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i Pla General de Pimes.
 • L'immobilitzat i les amortitzacions.
 • Provisions. Deterioraments de valor i Periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • Patrimoni net i aplicació de resultats.
ANNEX 1. Cas pràctic comentat
Annex 2. Pla general de comptabilitat de pimes
Quadre de comptes. Definicions i relacions comptables
 
Mòdul 8. Màrqueting, Publicitat i Vendes
 • Introducció al Màrqueting.
 • Publicitat.
 • Com aconseguir l'èxit en les vendes.
 • El marxandatge.
 • La problemàtica del petit comerç.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma de Estudios de Empresa en Gestió i Administració de la Pime.
Gestió empresarial per a autònoms i Pimes
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X