Grau d'Antropologia Social i Cultural

1044 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau d'Antropologia Social i Cultural
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Presentació


El títol de Grau en Antropologia Social i Cultural té com a finalitat primera assegurar una sòlida formació disciplinària que permeti conèixer la variabilitat transcultural dels sistemes socioculturals i la teoria antropològica sobre aquest tema; així com els mètodes, tècniques i procediments que permetin desenvolupar, de manera crítica, una etnografia. Els estudis de Grau també pretenen assegurar un primer nivell d'especialització dirigit, en una dels seus vessants (itinerari A), a preparar als estudiants perquè es formin en Ciències Socials a través del debat epistemològic, del coneixement de les teories antropològiques més recents i d'investigacions en curs. L'altre vessant (itinerari B) es dirigeix a la preparació en una Antropologia orientada a la intervenció sociocultural i ecocultural a través del coneixement teòric i pràctic de les bases d'aplicació de l'Antropologia, de l'estudi d'experiències d'intervenció i del coneixement de les polítiques que serveixen de context a aquestes intervencions.


Règim d'estudi

Temps complet.
Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències generals


Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.


Competències transversals


Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
Dominar, en el grau necessari, els idiomes rellevants en la pràctica professional.
Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
Liderar grups de treball, supervisar labors col·lectives i treballar amb vocació de conjuminar diverses posicions
Organitzar el temps i els propis recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-ho de manera contínua.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.

Competències específiques


L'estudiant serà capaç de conèixer els conceptes bàsics de la disciplina, la teoria antropològica en la seva història i en els seus desenvolupaments més recents, la diversitat cultural a través de l'etnografia i els diferents procediments de comparació transcultural.
L'estudiant serà capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la comprensió de les relacions entre diferents societats i cultures, i efectuar anàlisis de problemes socioculturals i ecoculturales actuals per participar en treballs de camp etnogràfics i en intervencions en diferents contextos i camps d'aplicació.
L'estudiant serà capaç d'utilitzar els procediments, tècniques i recursos instrumentals per a la realització d'etnografies i avaluar en termes teòrics, metodològics i ètics els treballs de camp etnogràfics encaminats a objectius bàsics o orientats a la intervenció.
L'estudiant serà capaç d'utilitzar el corpus etnogràfic, disponible en la crítica, a les concepcions de sentit comú i de transmetre els resultats de les anàlisis i les investigacions, tenint en compte els diferents públics als quals van dirigits i els efectes teòrics, polítics i ètics de la seva publicació.
L'estudiant haurà adquirit la capacitat de prendre posició en els debats epistemològics i metodològics de les Ciències Socials i de vincular l'Antropologia amb altres disciplines, de manera que pugui continuar la seva formació en àrees especialitzades de les Ciències Socials i mediambientals.

Sortides professionals


Els principals sectors d'ocupació són:

Projectes d'investigació antropològica en equips de ciències socials de fundacions, instituts, etc.
Projectes d'intervenció social i disseny de polítiques socials i culturals d'organismes governamentals vinculats a l'àrea d'estudis socials.
Projectes vinculats a ONG i agències de cooperació al desenvolupament.
Conservació i difusió del patrimoni cultural.
Direcció i gestió de museus, biblioteques i altres institucions culturals.
Ensenyament i investigació acadèmica.Destinataris

Perfil d'ingrés


El grau d'Antropologia Social i Cultural està dirigit a estudiants d'esperit crític, interessats per les diferències i desigualtats socioculturals, per la gènesi dels estereotips i els prejudicis, i per la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals i no com a fets naturals i immutables.
L'estudiant d'Antropologia hauria de ser capaç de conjugar el pensament lògic amb la capacitat d'empatia i comprensió de persones i grups de característiques socials i culturals diferents a les seves, de manera que li interessi tant el detall de la variabilitat cultural, com el contrast crític de les teories que tracten d'explicar-la.


¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X