Descripció

Presentació

El títol de Grau en Antropologia Social i Cultural té com a finalitat primera assegurar una sòlida formació disciplinària que permeti conèixer la variabilitat transcultural dels sistemes socioculturals i la teoria antropològica sobre aquest tema; així com els mètodes, tècniques i procediments que permetin desenvolupar, de manera crítica, una etnografia. Els estudis de Grau també pretenen assegurar un primer nivell d'especialització dirigit, en una dels seus vessants (itinerari A), a preparar als estudiants perquè es formin en Ciències Socials a través del debat epistemològic, del coneixement de les teories antropològiques més recents i d'investigacions en curs. L'altre vessant (itinerari B) es dirigeix a la preparació en una Antropologia orientada a la intervenció sociocultural i ecocultural a través del coneixement teòric i pràctic de les bases d'aplicació de l'Antropologia, de l'estudi d'experiències d'intervenció i del coneixement de les polítiques que serveixen de context a aquestes intervencions.

Règim d'estudiTemps complet.

ModalitatPresencial.

Període lectiuSemestral.

IdiomaCatalà, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.Preu vigent per crèdit13,40 eurosCompetències generals

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències transversals

Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.

Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Dominar, en el grau necessari, els idiomes rellevants en la pràctica professional.

Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.

Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.

Liderar grups de treball, supervisar labors col·lectives i treballar amb vocació de conjuminar diverses posicions

Organitzar el temps i els propis recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.

Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-ho de manera contínua.

Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.Competències específiques

L'estudiant serà capaç de conèixer els conceptes bàsics de la disciplina, la teoria antropològica en la seva història i en els seus desenvolupaments més recents, la diversitat cultural a través de l'etnografia i els diferents procediments de comparació transcultural.

L'estudiant serà capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la comprensió de les relacions entre diferents societats i cultures, i efectuar anàlisis de problemes socioculturals i ecoculturales actuals per participar en treballs de camp etnogràfics i en intervencions en diferents contextos i camps d'aplicació.

L'estudiant serà capaç d'utilitzar els procediments, tècniques i recursos instrumentals per a la realització d'etnografies i avaluar en termes teòrics, metodològics i ètics els treballs de camp etnogràfics encaminats a objectius bàsics o orientats a la intervenció.

L'estudiant serà capaç d'utilitzar el corpus etnogràfic, disponible en la crítica, a les concepcions de sentit comú i de transmetre els resultats de les anàlisis i les investigacions, tenint en compte els diferents públics als quals van dirigits i els efectes teòrics, polítics i ètics de la seva publicació.

L'estudiant haurà adquirit la capacitat de prendre posició en els debats epistemològics i metodològics de les Ciències Socials i de vincular l'Antropologia amb altres disciplines, de manera que pugui continuar la seva formació en àrees especialitzades de les Ciències Socials i mediambientals.Sortides professionals

Els principals sectors d'ocupació són:Projectes d'investigació antropològica en equips de ciències socials de fundacions, instituts, etc.

Projectes d'intervenció social i disseny de polítiques socials i culturals d'organismes governamentals vinculats a l'àrea d'estudis socials.

Projectes vinculats a ONG i agències de cooperació al desenvolupament.

Conservació i difusió del patrimoni cultural.

Direcció i gestió de museus, biblioteques i altres institucions culturals.

Ensenyament i investigació acadèmica.Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés

El grau d'Antropologia Social i Cultural està dirigit a estudiants d'esperit crític, interessats per les diferències i desigualtats socioculturals, per la gènesi dels estereotips i els prejudicis, i per la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals i no com a fets naturals i immutables.

L'estudiant d'Antropologia hauria de ser capaç de conjugar el pensament lògic amb la capacitat d'empatia i comprensió de persones i grups de característiques socials i culturals diferents a les seves, de manera que li interessi tant el detall de la variabilitat cultural, com el contrast crític de les teories que tracten d'explicar-la.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Antropologia Social i Cultural