Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El Grau en Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i que coordina la URV, està orientat a formar estudiants en el camp de l'Antropologia en les seves dues vessants principals: social i cultural, i evolució humana.
El programa s'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el campus virtual de la UOC. El model semipresencial combina l'ensenyament virtual amb la impartició d'algunes sessions presencials a determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.
Aquest grau resultarà especialment interessant també a tots aquells estudiants que vulguin formar-se en la comprensió del que és l'ésser humà i està especialment recomanat per als estudiants que vulguin complementar la seva formació havent cursat ia altres estudis en branques afins. Es tracta d'una formació pionera en aquest àmbit atès que tracta de l'antropologia en totes les seves vessants: cultural, social i evolutiva. Fins ara l'antropologia i l'evolució humana s'han tractat per separat i aquest programa formatiu és el primer que permet als estudiants adquirir coneixements amplis des de totes les dimensions de l'ésser humà.
El currículum formatiu de grau contempla una visió holística de l'ésser humà, incorporant la perspectiva de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi de la diversitat cultural i els orígens de la humanitat. Amb això, es reprèn una concepció àmplia de l'antropologia que s'ha desenvolupat especialment en els països de parla anglesa i Llatinoamèrica.
Així mateix, totes aquelles persones que estiguin activament emprades en institucions públiques i privades compromeses amb el patrimoni arqueològic o sensibilitzades amb els problemes de diversitat sociocultural trobaran en aquesta titulació un coneixement útil: treballadors en escoles, hospitals, museus i altres centres institucionals en què es presenten dilemes i problemàtiques associades a la diversitat cultural, el patrimoni arqueològic i l'evolució humana, treballadors en agències de cooperació i organitzacions no governamentals compromeses amb projectes de cooperació i plans de desenvolupament, entre d'altres professionals, trobaran en aquest grau eines per a la innovació, la aprofundiment i la reflexió de la seva tasca.
El títol de grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.
competències:
• Identificar i reconèixer els corrents i debats teòric-metodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, així com la gènesi dels seus conceptes bàsics.
• Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, així com de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe, o el gènere-sexe.
• Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
• Contextualitzar i integrar els coneixements d'evolució humana al conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària.
• Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els sistemes diversos d'adaptació biològica i cultural a l'entorn.
• Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per a realitzar una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.
• Ser capaç de registrar, tractar, analitzar i avaluar les dades procedents de les investigacions.
• Valorar les diferents formes de la comparació transcultural i distingir l'especificitat etnogràfica.
• Identificar les diferents modalitats d'anàlisi i interpretació de l'registre de l'evolució humana.
• Aplicar els coneixements i tècniques propis de la disciplina antropològica, des d'una visió holística, als diferents contextos d'intervenció social.
• Ser capaç de relacionar-se amb persones, grups i institucions d'altres contextos culturals i socials diferents de l'propi, superant els prejudicis etnocèntrics.
• Ser capaç de promoure la participació dels col·lectius en els seus processos de canvi social.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 108
Optatives 60
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures:
Formació bàsica (60 crèdits ECTS)

• Introducció a l'antropologia
• Geografia humana
• Fonaments de la història
• Competències en TIC per a l'antropologia i l'evolució humana
• Pensament filosòfic i científic contemporani
• Anglès I
• Anglès II
• Etnografia
• Sociologia
• Lingüística General

Assignatures obligatòries (108 crèdits ECTS)
(S'ha de tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)
• Evolució humana i cultura
• Història de l'antropologia I
• Història de l'antropologia II
• Antropologia biològica
• Evolució humana
• Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes
• Arqueologia de l'quaternari
• Cultura material
• Estadística
• Mètodes i tècniques etnogràfiques
• Antropologia de l'parentiu
• Antropologia política
• Antropologia de la religió
• Antropologia econòmica
• Antropologia urbana
• Comunicació i cultura
• Antropologia mèdica
• Prehistòria
• Etnoarqueologia
• Paleoecologia humana
• Patrimoni arqueològic
• Epistemologia de l'evolució
• Genètica
• Metodologia arqueològica
• Seminari de disseny de recerca

Assignatures optatives (60 crèdits ECTS)
A escollir entre les següents assignatures (s'ha de tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)
• Gènere i sexualitat
• Migracions i processos transnacionals
• Patrimoni cultural
• Antropologia de l'alimentació
• Arqueologia de l'comportament simbòlic
• Simbolisme i cognició
• Antropologia forense
• Antropologia de el cos, dels sentits i de les emocions
• Antropologia dels media
• Ciència i tecnologia en la societat contemporània
• Seminaris interdisciplinaris
• Activitats universitàries reconegudes
• Pràctiques externes
• Pràctiques de laboratori i de camp
• Antropologia de l'parentiu
• Antropologia política
• Antropologia de la religió
• Antropologia econòmica
• Antropologia urbana
• Comunicació i cultura
• Antropologia mèdica
• Prehistòria
• Etnoarqueologia
• Paleoecologia humana
• Patrimoni arqueològic
• Epistemologia de l'evolució
• Genètica
• Metodologia arqueològica
Treball final de grau.

Destinataris

Està pensat per a estudiants amb inquietuds de formació en aquests camps i interessats en obtenir una capacitació en el coneixement i reconeixement de la diversitat sociocultural, en clau local, evolutiva i comparativa. Aquest grau també es nodreix de materials empírics i eines metodològiques i conceptuals comuns a altres ciències humanes i socials.

Requisits

L'accés a aquest grau s'ha de fer seguint el procediment general de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.
Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 de Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:
• Batxillerat o equivalent més PAU
• Acreditació de la UNED de disposició de l'accés a estudis universitaris espanyols
• Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS / MP3 / FPII)
• Prova d'accés per a majors de 25 o majors de 45 anys

Metodologia

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació ia la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que desitgin cursar.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici de curs: 19 setembre 2023.

Objectius

• Proporcionar la formació necessària per desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar la seva complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu.
• Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l'altre adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
• Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlic-cognitius, valorant de tots ells la seva aparició i desenvolupament en el procés evolutiu i la seva expressió com a formes adaptatives), i saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.
• Donar la formació que permeti reconèixer la importància de la feina de camp empíric com a mètode primari per a la recol·lecció de dades i com a base per a la generació de les teories antropològiques, ja sigui en el camp de l'etnografia o en el de l'arqueologia dels orígens i evolució humans.
• Proporcionar a l'alumnat els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia.

Titulació obtinguda

El grau d'Antropologia i Evolució Humana de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implantació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, produeixen efectes acadèmics plens i habiliten, si s'escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa.

Perspectives laborals

Investigador / a sociocultural Tècnic / a en diagnosi social i en planificació del territori Tècnic / a en intervenció social Agent d'igualtat Tècnic / a d'acollida Tècnic / a en cooperació Dinamitzador / a sociocultural Tècnic / a de gestió de el patrimoni etnològic i cultural Especialista en màrqueting social Consultor / a de recursos humans Professionals de l'educació pèrit judicial Tècnic / a en gestió de museus i parcs arqueològics Tècnic / a en gestió, documentació i catalogació de el patrimoni arqueològic Divulgador / a científic en el camp de l'evolució humana i la prehistòria i de el patrimoni arqueològic Tècnic / a en gestió i programació d'intervencions arqueopaleontològiques (excavacions arqueològiques, estudis d'impacte mediambiental i patrimonial ...) Tècnic / a en producció i documentació Avaluador / a de programes Assessor / a de polítiques culturals Productor / a i editor / a de documentals audiovisuals

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Directors del programa: Begonya Enguix Grau. Gaspar Maza Gutiérrez.
Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X