Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

1083 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Grau en Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i coordinat per la URV, està orientat a formar estudiants al camp de l'Antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana; aquest és el primer programa formatiu que inclou ambdues perspectives d'estudi..

Temari

Només s'ofereix informació detallada sobre aquelles assignatures que és possible matricular aquest curs.
Formació bàsica (60 crèdits ECTS) - Crèdits
• Introducció a l'antropologia 6
• Geografia Humana 6
• Fonaments de la història 6
• Competències en TIC per a l'antropologia i l'evolució humana 6
• Pensament filosòfic i científic i contemporani 6
• Anglès I * 6
• Anglès II * * 6
• Etnografia 6
• Sociologia 6
• Lingüística general 6
Assignatures obligatòries (108 crèdits ETCS)
(Cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquesta menció, però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció) - Crèdits
• Evolució humana i cultura ** 6
• Història de l'antropologia I ** 6
• Història de l'antropologia II ** 6
• Antropologia biològica ** 6
• Evolució humana ** 6
• Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes ** 6
• Arqueologia del quaternari** 6
• Cultura material ** 6
• Estadística ** 6
• Mètodes i tècniques etnogràfiques ** 6
• Antropologia del parentiu ** 6
• Antropologia política ** 6
• Antropologia de la religió 6
• Antropologia econòmica ** 6
• Antropologia urbana ** 6
• Comunicació i cultura 6
• Antropologia mèdica ** 6
• Prehistòria ** 6
• Etnoarqueologia ** 6
• Paleoecologia humana ** 6
• Patrimoni arqueològic 6
• Epistemologia de l'evolució ** 6
• Genètica ** 6
• Metodologia arqueològica ** 6
• Seminaris de disseny de recerca ** 6
Assignatures optatives (60 crèdits ETCS)
A escollir entre les assignatures següents (cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquesta menció, però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció) - Crèdits
• Gènere i sexualitat ** 6
• Patrimoni cultural ** 6
• Antropologia de l'alimentació ** 6
• Arqueologia del comportament simbòlic ** 6
• Simbolisme i cognició ** 6
• Antropologia forense ** 6
• Antropologia del cos, dels sentits i les emocions** 6
• Antropologia dels media 6
• Pràctiques externes ** 6
• Pràctiques de laboratori i de camp ** 6
• Antropologia del parentiu ** 6
• Antropologia política ** 6
• Antropologia de la religió 6
• Antropologia econòmica ** 6
• Antropologia urbana ** 6
• Comunicació i cultura 6
• Antropologia mèdica ** 6
• Prehistòria ** 6
• Etnoarqueologia ** 6
• Paleoecologia humana ** 6
• Patrimoni arqueològic 6
• Epistemologia de l'evolució ** 6
• Genètica ** 6
• Metodologia arqueològica **6Treball de fi de grau ** 12
* Anglès I i Anglès II no són assignatures per a principiants. Es recomana, abans de matricular-les, mirar amb atenció la informació a la fitxa de l'assignatura i fer la prova de nivell.
** Aquestes assignatures també s'ofereixen en la modalitat semipresencial. Totes les assignatures s'ofereixen a la modalitat virtual (excepte les de pràctiques).

Destinataris

Aquest grau et prepararà per exercir activitats professionals diverses i estretament relacionades amb el món actual, com les següents:
• Investigació en els àmbits de la prehistòria i arqueologia.
• Diagnòstic social i planificació del territori.
• Intervenció social.
• Cooperació.
• Dinamització sociocultural.
• Gestió del patrimoni etnològic i cultural.
• Gestió de museus i parcs arqueològics.
• Gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic.
• Divulgació científica al camp de l'evolució humana i la prehistòria i al del patrimoni arqueològic.
• Gestió i programació d?intervencions arqueopaleontològiques.
• Producció i documentació.
• Avaluació de programes.
• Assessoria de polítiques culturals.
• Producció i edició de documentals audiovisuals

Requisits

Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:
• Batxillerat o equivalent més PAU
• Acreditació de la UNED de disposició de l'accés a estudis universitaris espanyols
• Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS/MP3/FPII)
• Prova d'accés per a més grans de 25 anys o més grans de 45 anys
Vols presentar-te a les proves daccés de majors de 25 o 45 anys? Prepara't amb els nostres cursos en línia d'accés a la universitat.
• Títol universitari oficial espanyol
• Títol universitari oficial de països subscrits a l'EEES
• Homologació de títols d'educació superior de països aliens a l'EEES al títol universitari oficial espanyol corresponent
• Homologació d'estudis estrangers, a la mateixa branca de coneixement, de països aliens a l'EEES als estudis universitaris espanyols parcials

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d´Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC) ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici de curs: A consultar.

Objectius

Aquest grau pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i la comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.
Alguns dels objectius són
Proporcionar la formació necessària per desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar-ne la complexitat i el potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu
Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l?estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l?altre adaptatiu, basat en l?evolució de la biologia i la cultura
Algunes de les competències són
Identificar i reconèixer els corrents i els debats teoricometodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, així com la gènesi dels seus conceptes bàsics
Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, així com de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe o el gènere-sexe
Reconéixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
Contextualitzar i integrar els coneixements d?evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d?una mirada interdisciplinària.
Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els diversos sistemes d'adaptació biològica i cultural a l'entorn

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents: Investigador sociocultural Tècnic en diagnosi social i en planificació del territori Tècnic en intervenció social Agent d'igualtat Tècnic d'acollida Tècnic en cooperació Dinamitzador sociocultural Tècnic de gestió del patrimoni etnològic i cultural Especialista en màrqueting social recursos humans Professionals de l'educació Perit judicial Tècnic en gestió de museus i parcs arqueològics Tècnic en gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic Divulgador científic en el camp de l'evolució humana i la prehistòria i del patrimoni arqueològic (excavacions arqueològiques, estudis d'impacte mediambiental i patrimonial...) Tècnic en producció i documentació Avaluador de programes Assessor de polítiques culturals Productor i editor de documentals audiovisuals
Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X