Grau en Arts (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau en Arts de la UOC parteix d'una noció expandida de les Belles Arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística. La demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents, exigeix i permet noves propostes formatives.
El grau online en Arts vol donar resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, formant professionals capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

Es tracta d'una nova proposta de formació online en Belles Arts que aprofita totes les potencialitats de la xarxa com a entorn virtual d'aprenentatge, tenint en compte que la xarxa és ja avui l'entorn natural dels creadors contemporanis. El programa formatiu facilita una relació permanent entre el context educatiu i professional, i proporciona espais de comunicació i d'intercanvi que potencien el desenvolupament de les capacitats i els processos creatius. Els aspectes de relació i mediació que ofereix la tecnologia permeten que cada persona, sola o en cooperació, construeixi les seves eines i entorns específics adequats als seus processos creatius. A més, la naturalesa asíncrona i deslocalitzada de l'ensenyament virtual permet desenvolupar i constituir un context educatiu de caràcter internacional, amb estudiants i professors de diferents contextos artístics i geogràfics, fet que aporta un gran valor.
Competències:
Competències específiques:

Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
Argumentar a propòsit de pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
Triar les formes i els mitjans adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, l'exposició i la difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre de manera argumentada a les crítiques raonades cap al treball propi o en grup.
Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.
Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de naturalesa diversa, atenent a totes les seves fases i implicacions.
Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per a desenvolupar un treball interdisciplinari.
Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.
Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús de llenguatges, tècniques i eines; i també, treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica envers la tecnologia, integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.
Competències transversals:
Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
Capacitat per a comunicar-se en una llengua estrangera
Capacitat per a expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment
Competències generals:
Elaborar, de manera reflexiva i autocrítica, i tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), discursos, a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i també la integritat del treball dels altres.
Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global, i interactuar-hi efectivament.
Mostrar flexibilitat i adaptabilitat en la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
Competències bàsiques:
Que els estudiants demostrin posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de manera professional, i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització tridimensional.
Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització de so i imatges en moviment.
Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performatives i interactives.
Que els estudiants integrin la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística, mitjançant l'algorítmica, els llenguatges i els entorns de programació.

Temari

El grau en Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:
  • Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
  • Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
  • Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de manera col·laborativa.
  • Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.
Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures: seminaris, tallers i projectes. Cada tipologia d'assignatura proposa un mètode de treball, amb un ús concret de processos i metodologies de treball; un vincle amb la materialitat, ús determinat de llenguatges, tècniques, tecnologies, eines, mitjans i suports; i una relació amb els discursos precisa, vinculada de manera diferent amb la història, la teoria i la crítica en l'àmbit de les Belles Arts.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 42
Treball final de grau 18
Total 240

Assignatures per semestre:
Semestre 1:
• Seminari d'història de l'art 6 ECTS.
• Taller d'escriptura i comunicació 12 ECTS.
• Taller de dibuix i expressió gràfica 12 ECTS.

Semestre 2:
• Seminari de materialitat i tecnologia 6 ECTS.
• Taller de pintura i color 12 ECTS.
• Projecte I 12 ECTS.

Semestre 3:
• Seminari de contextos i sistemes de l'art 6 ECTS.
• Taller de fotografia i imatge 12 ECTS.
• Taller de videocreació 12 ECTS.

Semestre 4:
• Seminari de teories de l'art i de la cultura 6 ECTS.
• Taller d'escultura i pràctiques espacials 12 ECTS.
• Projecte II 12 ECTS.

Semestre 5:
• Seminari de cultura visual i nous mitjans 6 ECTS.
• Taller de programació i interacció 12 ECTS.
• Optativa 1 6 ECTS.
• Anglès / Francès / Alemany B2.1 6 ECTS.

Semestre 6:
• Anglès / Francès / Alemany B2.2 6 ECTS.
• Taller d'art sonor 12 ECTS.
• Projecte III 12 ECTS.

Semestre 7:
• Seminari investigació artística 6 ECTS.
• Optativa 2 6 ECTS.
• Optativa 3 6 ECTS.
• Optativa 4 6 ECTS.
• Optativa 5 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa 6 ECTS.
• Optativa 6 jul ECTS.
• Projecte final de grau 18 ECTS.

Destinataris

Coneixements previs:
Per matricular-se al grau en Arts no cal cap coneixement previ específic, si bé és recomanable tenir certa experiència en activitats creatives i expressives, així com un interès en la creació contemporània.

Perfils:
El perfil d'ingrés recomanat en la titulació del grau en Arts de la UOC és de caràcter formatiu i està vinculat a les àrees d'Arts, juntament amb una capacitat prèvia de comunicació efectiva, tant oral com escrita, amb especial atenció en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de les Belles Arts.
El futur estudiant del grau en Arts ha de mantenir una relació de comprensió i interès cap a una activitat polivalent que va més enllà de la de creació circumscrita als sistemes de l'art. També és recomanable un interès previ per la creació i la generació de discursos en relació amb la societat, mitjançant diferents pràctiques artístiques. De la mateixa manera, l'estudiant ha d'estar disposat a integrar sabers i accions mitjançant un treball que no dissocia la teoria de la pràctica en un context interdisciplinari, tecnològic i online.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
Títol universitari o assimilat
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
 
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

El grau en Arts de la UOC té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Perspectives laborals

El grau en Arts de la UOC respon a la demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents. El perfil formatiu del grau en Arts contempla cinc perfils professionals: La creació artística (artista plàstic en totes les tècniques i mitjans creatius) Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies Expert cultural, assessor artístic i direcció artística Professor (docència i educació artística no universitària) Altres professionals especialistes artístics Així doncs, el graduat en Arts de la UOC estarà preparat per a realitzar accions, actuacions i intervencions que tenen a veure amb la creació, l'exhibició, la difusió, l'ensenyament, l'avaluació, la crítica i la gestió de manifestacions relacionades amb el fet artístic i l'expressió del pensament plàstic i visual.

Promocions

  • Fraccionament del pagament en quotes.
  • 8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Director dels estudis: Joan Fuster Sobrepere. Directora de el programa: Laia Blasco delator.
Grau en Arts (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X