Grau en Arts (UOC)

5 Persones han demanat informació
1081 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Arts (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Amb el grau d'Arts en línia de la UOC, dirigeix la teva carrera professional cap a l'art amb una visió innovadora que desborda els límits tradicionals de les belles arts. El món actual requereix una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat dexpressió en diferents àmbits socials i professionals.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Seminari d'història de l'art 6
• Seminari de contextos i sistemes de l'art 6
• Seminari de cultura visual i nous mitjans 6
• Seminari de teories de l'art i la cultura 6
• Taller d'escriptura i comunicació 12
• Taller de dibuix i expressió gràfica (Tast recursos) 12
• Anglès / Francès / Alemany B2.1 6
• Anglès / Francès / Alemany B2.2 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Seminari de recerca artística 6
• Seminari de materialitat i tecnologia 6
• Taller de pintura i color 12
• Taller de fotografia i imatge 12
• Taller d'escultura i pràctiques espacials (Tast recursos) 12
• Taller de videocreació 12
• Taller de programació i interacció 12
• Taller d´art sonor 12
• Projecte I: introducció a la metodologia projectual 12
• Projecte II: pràctiques contextuals 12
• Projecte III: pràctiques relacionals 12
• Treball final de grau 18
Assignatures optatives - Crèdits
• Procediments i tècniques pictòriques 6
• Pràctiques performatives 6
• Programació i art generatiu 6
• Interacció i interactivitat 6
• Fabricació digital 6
• Instal·lacions audiovisuals 6
• Animació 6
• Pràctiques artístiques col·laboratives 6
• Estudis subalterns 6
• Cos i gènere 6
• El sector de les arts visuals 6
• Comissariat 6
• Art i educació 6
• Crítica d'art 6
• Arxiu, documentació i conservació digital 6
• Pràctiques 6
• Art contemporani 6
• Estètica i teoria de l'art 6
• Visió global assignatures per etapes formatives 6
• Cada assignatura té una durada semestral.

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat a la titulació del grau d'Arts de la UOC és un perfil formatiu vinculat a les àrees d'Arts juntament amb una capacitat prèvia de comunicació efectiva, tant oral com escrita, amb una atenció especial a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de les Belles Arts.
El futur estudiant del grau d'Arts ha de mantenir una relació de comprensió i interès cap a una activitat polivalent que va més enllà de la creació circumscrita als sistemes de l'art. També és recomanable un interès previ per a la creació i la generació de discursos en relació amb la societat mitjançant diferents pràctiques artístiques. De la mateixa manera, l'estudiant ha d'estar disposat a integrar sabers i accions mitjançant un treball que no dissocia la teoria de la pràctica en un context interdisciplinari, tecnològic i en línia.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Arts de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

El grau té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaces de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets
La titulació s'ofereix com una resposta als nous reptes de la creació contemporània, partint d'una noció expandida de les arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística i s'estén a partir de la demanda creixent de la intervenció de la imaginació, la creativitat i capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents.
Algunes competències són
Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pràctica pròpia
Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant a les teories com a les propostes artístiques contemporànies
Triar els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, l'exposició i la difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional
Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball dels altres i respondre de manera argumentada a les crítiques raonades cap al treball propi en grup

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau d'Arts de la UOC respon a la creixent demanda en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents, per la qual cosa el perfil formatiu del grau d'Arts contempla aquests cinc perfils professionals: La creació artística (artista plàstic en totes les tècniques i mitjans) Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies Expert cultural, mediador, comissari, assessor artístic o direcció artística Professorat: docència i educació artística en diferents contextos reglats i no reglats. (Per a la docència en centres docents reglats i/o universitaris caldrà complir els requisits de màster o doctorat específics que se sol·licitin) I professionals especialistes artístics, atès que les competències creatives i tecnològiques que es desenvolupen al Grau d'Arts fomenten l'adaptació a professions futures que encara estan per definir.
Grau en Arts (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X