Grau d'Educació Primària (UOC)

1088 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Educació Primària (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El grau d'educació primària és una proposta formativa de màxima qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, basada en el coneixement de la investigació i alhora fortament arrelada a la realitat del nostre entorn cultural i social. Utilitza una metodologia formativa basada en la proactivitat de l'estudiant, l'atenció personalitzada per part de professorat i tutors acadèmics, ús intensiu d'entorns i eines digitals i de materials didàctics específics, i el contacte directe amb la realitat mitjançant les pràctiques a les escoles.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Desenvolupament a l'edat escolar 6
• Ensenyament i aprenentatge a l'edat escolar 6
• L'educació inclusiva a l'escola 6
• Teoria de l'educació i el sistema educatiu 6
• Organització escolar i contextos educatius 6
• Comunitat educativa i famílies 6
• Societat, cultura i educació 6
• L'educació a l'era digital 6
• Pràctica docent i transformació educativa 6
• Anglès B2.1 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Didàctica de l'educació física 6
• Competència lingüística 6
• Currículum i competències en matemàtiques 6
• Ciències socials i ciutadania 6
• Currículum i competències en ciències experimentals 6
• Didàctica de la llengua i la literatura 6
• Educació artística 6
• Anglès B2.2 6
• Didàctica de les matemàtiques 6
• Didàctica de les ciències socials 6
• Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura 6
• Didàctica de les ciències experimentals 6
• Didàctica de l'educació artística 6
• La diversitat funcional a l'escola 6
• Tecnologies digitals a l'educació 5
• Indagació educativa 5
• Aprenentatge de llengües en contextos multilingües 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Adquisició del llenguatge 6
• Trastorns de desenvolupament del llenguatge 6
• Discapacitat auditiva a l'àmbit escolar 6
• Comunicació i llenguatge a l'escola inclusiva 6
• Avaluació i intervenció en els trastorns de desenvolupament 6
• Anglès C1.1 6
• Anglès C1.2 6
• Didàctica de la llengua estrangera: anglès I 6
• Didàctica de la llengua estrangera: anglès II 6
• Recursos i noves tecnologies a l'ensenyament de l'anglès 6
• Lideratge i transformació educativa 6
• Escenaris educatius digitals 6
• Identitat digital i desenvolupament professional docent a la xarxa 6
• Eines, recursos i entorns digitals per a l'educació 6
• Ús de dades per millorar la docència i l'aprenentatge i la investigació educativa 6
• Estratègies de prevenció i suport quan hi ha dificultats per llegir i escriure 6
• Estratègies de prevenció i suport quan hi ha dificultats amb les matemàtiques 6
• Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament I 6
• Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament II 6
• Tecnologies digitals per a la inclusió educativa 6
Pràctiques i TFM - Crèdits
• Pràcticum I 6
• Pràcticum II 6
• Pràcticum III 10
• Pràcticum IV 8
• Pràcticum V 8
• Treball final de grau 12

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències transversals: Demostrar un nivell B2 (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, MCERL) d'un idioma modern a l'hora de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a nivell acadèmic i professional. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Destinataris

El perfil acadèmic dels estudiants podrà ser més específic si trien una de les mencions establertes al pla d'estudis. Les mencions tenen l'objectiu de promoure la capacitació dels estudiants per a l'exercici de certes competències educatives rellevants en el context educatiu espanyol actual, com l'ensenyament de la llengua anglesa, la inclusió i l'atenció a la diversitat, els processos d'adquisició del llenguatge i lús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d'Educació Primària de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les vostres preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Inici: Septembre 2024.

Objectius

Objectius
Fonamentar una proposta formativa amb el màxim de qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, amb referents de recerca i innovació nacionals i internacionals, alhora que fortament arrelada a la realitat de l'entorn cultural i social, aprofitant-ne les potencialitats i responent a les seves necessitats de formació
Desenvolupar una metodologia formativa en què la proactivitat i la responsabilitat de cada estudiant hi siguin presents, es dugui a terme una atenció personalitzada per mitjà de professorat especialista i tutors acadèmics, es proporcionin materials didàctics fonamentats en el coneixement científic i en l'ús avançat dels entorns i eines digitals aplicades a la formació de mestres, on es promogui la utilització intensiva de les possibilitats comunicatives, formatives i d'ús i gestió de la informació que ofereixen els entorns i les eines digitals, on s'afavoreixi el contacte directe amb la realitat professional, amb pràctiques professionals a centres innovadors de reconegut prestigi
Algunes competències
Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la seva relació interdisciplinària, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics sobre els procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius
Dissenyar, planificar i avaluar processos densenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre deducació primària
Analitzar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Aquest grau habilita en lexercici de la professió regulada de mestre o mestra deducació primària. L'accés als centres de titularitat pública es pot fer mitjançant la borsa d'interins del Departament d'Educació o bé mitjançant les convocatòries d'oposicions. Altres sortides: Equips de serveis educatius, administració educativa, formació d'adults, aules a hospitals, editorials de materials educatius, empreses culturals i de serveis educatius, o departaments d'educació a determinades institucions, com ara els museus.
Grau d'Educació Primària (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X