Grau en International Business Economics

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Té professors procedents de 20 països, capdavanters en la recerca a Europa i, al mateix temps, molt rellevants al país, que fan que el Departament d'Economia i Empresa sigui reconegut com un referent internacional.
Fa intercanvis amb les millors universitats del món; un total de 119 institucions reben 250 alumnes de la Facultat cada any, i inclou una àmplia oferta de pràctiques en empreses (més de 300 cada curs).
Compta amb l'extraordinari potencial dels estudiants -que es caracteritzen per  un elevat nivell acadèmic i un alt índex d'internacionalització (hi ha alumnes d'intercanvi de 70 països)-, que dóna capacitat de relació i d'amistat i contactes professionals arreu del món.
Imparteix més del 50% de la docència en anglès, excepte pel que fa al grau en International Business Economics en què la docència és integrament en anglès.
Els cinc títols de grau de la Facultat ocupen la primera posició d'Espanya en els rànquings Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español 2013 (ISSUE) i Las 50 carreras 2013 d'El Mundo; la novena a Europa en el The Tilburg University Top 100 Worldwide Economics Schools Research Ranking 2008-2012, i la trenta-vuitena al món en els QS World University Rankings 2013. 

Presentació
Per esdevenir un bon professional en l'àmbit de l'economia i l'empresa és imprescindible un bon domini de les matemàtiques. Per això, es recomana vivament que tots els estudiants que vulguin estudiar graus d'Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra cursin les Matemàtiques del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i, en qualsevol cas, que es presentin a les proves d'accés a la universitat (PAU), tant a la prova de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials com a la prova de Matemàtiques aprofitant les eleccions disponibles a les dues fases de les PAU.
 
El nostre compromís és que cada estudiant que decideix cursar la carrera universitària a la nostra facultat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats. Això es concreta en una sèrie d'oportunitats que fan que l'estudiant estigui motivat per formar-se amb una actitud activa, utilitzant les eines del campus virtual per al seu autoaprenentatge.
 
Característiques
 
El grau en International Business Economics constitueix una aposta per la internacionalització dels estudis de grau, en el context d'una societat cada vegada més conscienciada de la importància no solament del multilingüisme, sinó també de la multiculturalitat. Per aquesta raó, i gràcies al caràcter internacional del professorat de la UPF, totes les assignatures d'aquest programa s'imparteixen i avaluen en anglès i és obligatori fer una estada a l'estranger, preferentment en un país de llengua anglesa.
 
La titulació dóna els fonaments matemàtics, estadístics, jurídics, històrics, econòmico-empresarials, comptables, financers, comercials, estratègics i d'altres amb un format i una orientació internacionals.

Temari

Durant el primer any de la carrera s'imparteixen assignatures bàsiques i obligatòries, com Matemàtiques,  Introducció al Dret de l'Empresa o Introducció a la Comptabilitat Financera, entre d'altres, que són fonamentals per conèixer el món de l'economia i de l'empresa. Durant el segon any s'aprofundeix en les diferents àrees: microeconomia, macroeconomia, probabilitat, estadística, econometria i anàlisi comptable, entre d'altres. Durant el tercer i el quart any l'estudiant ha de cursar un total de 120 crèdits tant d'assignatures obligatòries de l'àrea d'empresa com d'assignatures optatives de les diferents àrees de l'economia i de l'empresa, sempre amb un enfocament internacional.
 
A quart curs hi ha definit, com a crédits de síntesi dels progressos fets, el Treball de Fi de Grau, amb un valor de 6 crèdits.
 
Itineraris
 
En la carrera no es defineixen itineraris, ja que un dels objectius principals del pla d'estudis és permetre la màxima flexibilitat mitjançant un nombre important de crèdits d'assignatures optatives. Això permetrà a l'estudiant ampliar els seus coneixements en aquelles àrees en què vulgui especialitzar-se, i aprofundir-hi.

Estades a l'estranger
 
L'obligatorietat de fer una estada a l'estranger, preferentment en un país de parla anglesa, és una particularitat d'aquest grau. Els crèdits de mobilitat universitària (mínim obligatori, 20 i màxim, 40) es poden computar com a crèdits optatius o bé, sempre que hagin estat prèviament reconeguts, com a crèdits obligatoris de tercer i quart curs.

Competències per a les quals et prepara el curs

Utilitzar els models econòmics de comerç internacional per analitzar l'impacte de les polítiques comercials sobre les principals variables macroeconòmiques.

Idiomes en els quals s'imparteix

Totes les assignatures s'imparteixen en anglès. És indispensable que els estudiants tinguin un nivell d'anglès corresponent al B2

Durada

Quatre cursos acadèmics

Objectius

L'objectiu dels estudis és proporcionar als graduats en International Business Economics una capacitat especial perquè sàpiguen interrelacionar continguts, mètodes i visions de la complexitat del món en l'àmbit de l'economia i l'empresa en un context multicultural, justificada per la necessitat que hi hagi titulats capaços de fer front als reptes de la direcció i l'administració d'empreses amb un fonament analític profund i una orientació internacional completa. El grau en International Business Economics proporciona els coneixements d'economia i les habilitats necessaris per treballar en la gestió de diferents àrees d'activitat de les empreses, tant en una multinacional com en petites i mitjanes empreses. Atès que tota la formació s'imparteix en anglès, es facilita la plena internacionalització dels graduats, que poden desenvolupar la seva carrera en empreses de qualsevol mena orientades a mercats mundials. Els graduats en International Business Economics per la UPF seran capaços d

Pràctiques

Tenen caràcter opcional. Es poden fer a tercer o a quart curs i tenen un valor de 14 crèdits. Els estudiants del grau en International Business Economics que cursin pràctiques externes les hauran de f

Perspectives laborals

Consultor d'inversions i finances internacionals Analista de mercats internacionals Assessor fiscal Auditor Consultor d'empreses Director comercial i expert en màrqueting Avaluador de projectes internacionals Expert en comptabilitat internacional Gestor i director d'empreses Consultor d'organismes europeus i internacionals Tècnic en recursos humans i gestió del coneixement Administració i analista de sistemes, gestió pública i institucions sense ànim de lucre Expert en logística internacional Cap de vendes Director comercial Tècnic d'administració i direcció d'empreses internacionals Tècnic de tributació internacional Cos de funcionaris europeus i d'organismes internacionals
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X