Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)

1027 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
378 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau de Dret i el grau d"Administració i Direcció d"Empreses (ADE) per 378 ECTS en total, integrant els continguts i les assignatures d"ambdues titulacions. L´estudiant d´aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat en Dret i graduat en Administració i Direcció d´Empreses.
Aquest programa té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari.

Temari

Assignatures del programa
Aquest programa té tres tipus d'assignatures: formació bàsica, obligatòries i optatives. Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.
La UOC és una universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i el seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no cal un nombre mínim de crèdits per matrícula.
Formació bàsica (90 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Dret civil I* 6
 • Fonaments històrics del dret* 6
 • Teoria general del dret* 6
 • Tècniques d'expressió, argumentació i negociació* 6
 • Sistema constitucional espanyol* 6
 • Comportament dels agregats econòmics** 6
 • Fonaments d'estadística** 6
 • Iniciativa emprenedora** 6
 • Introducció a l'empresa** 6
 • Mercats i conducta** 6
 • Idioma modern I: anglès*** 6
 • Idioma modern II: anglès*** 6
 • Iniciació a les competències TIC*** 6
 • Fonaments de matemàtiques** 6
 • Persones i organitzacions**6
*cursades al programa de grau de Dret (crèdits)
**cursades al programa de grau d'ADE (crèdits)
*** cursades al programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)
Assignatures obligatòries (266 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Dret processal civil II 4
 • Seminari de competències jurídiques 4
 • Dret mercantil I* 6
 • Dret mercantil II* 6
 • Dret del treball individual* 6
 • Dret sindical* 4
 • Dret administratiu I* 6
 • Dret administratiu II* 6
 • Dret civil II* 6
 • Dret civil III*6
 • Dret civil IV* 6
 • Dret constitucional* 6
 • Dret de danys* 4
 • Dret del medi ambient* 4
 • Dret d'Internet* 6
 • Dret financer i tributari I* 6
 • Dret financer i tributari II* 6
 • Dret internacional privat* 6
 • Dret internacional públic* 6
 • Dret penal penal III* 4
 • Dret penal I* 6
 • Dret penal II* 6
 • Dret processal civil I* 6
 • Dret processal penal * 6
 • Drets humans* 4
 • Filosofia del dret* 6
 • Introducció al dret de la Unió Europea* 4
 • Anàlisi dels estats financers** 6
 • Comptabilitat de costos** 6
 • Comptabilitat financera** 6
 • Decisions estratègiques d'operacions** 6
 • Adreça de sistemes d'informació** 6
 • Direcció de màrqueting** 6
 • Direcció estratègica** 6
 • Inferència estadística** 6
 • Estructura econòmica** 6
 • Finançament empresarial** 6
 • Fiscalitat empresarial** 6
 • Fonaments de màrqueting** 6
 • Ètica, diversitat i gestió responsable** 6
 • Habilitats directives** 6
 • Introducció a la comptabilitat** 6
 • Inversió empresarial** 6
 • Logística** 6
 • Sistemes d'informació** 6
 • Gestió i desenvolupament de recursos humans** 6
 • Valoració d'operacions financeres** 6
*cursades al programa de grau de Dret (crèdits)
**cursades al programa de grau d'ADE (crèdits)
*** cursades al programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)
Assignatures optatives - Crèdits
 • crèdits optatius 10
 • (minor doble titulació) 24

Destinataris

Perfils
 • Professionals que treballen a l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i/o promocionar-se.
 • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els coneixements sobre la legislació vigent.
 • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
 • Estudiants i professionals que aspiren a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió a qualsevol institució pública o privada, i també a iniciar el seu propi negoci.

Requisits

Requisits accés Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors 25 anys / Majors 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral
Requisits accés UE
Requisits d'accés obtinguts a la UE o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no)
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
Requisits accés Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Accés a un grau de la UOC des de Colòmbia: en el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss .
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Doble Titulació de Dret i dAdministració i Direcció dEmpreses de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

Objectius comuns
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per gestionar una empresa i organització, ja sigui de titularitat pública o privada
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions
 • Consolidar i augmentar la capacitat d"anàlisi, síntesi i raonament crític
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d"actuació
 • Desenvolupar habilitats constants d'aprenentatge que permetin seguir la formació de manera autònoma
 • Desenvolupar la capacitat per treballar en equip i en entorns multidisciplinaris
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital
Competències
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
 • Capacitat per resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars
 • Capacitat per comunicar-se correctament, per escrit i oralment
 • Capacitat per treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per desenvolupar les relacions interpersonals
 • Capacitat per liderar equips de treball de manera creativa
 • Capacitat per emprendre i innovar
 • Capacitat d"aprenentatge autònom i d"adaptació a noves situacions
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments segons una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals són les següents, entre d'altres: Advocat. Assessor o consultor a nivell fiscal, laboral o mercantil. Notari. Procurador. Registrador de la propietat. Jutge. Fiscal. Inspector d'Hisenda, Treball o Seguretat Social. Funcionari de lEstat, dadministracions locals i autonòmiques. Assessor jurídic dempreses. Assessor o professional d'institucions i ONG. Càrrec directiu en àmbits com la banca i els departaments de recursos humans. Cursa política. Cursa diplomàtica. Tècnic comptable, interventor, auditor extern, responsable de comptabilitat. Tècnic de consultoria i gestoria fiscal, assessor fiscal. Analista financer, cap de tresoreria, director/a financer. Cap de producció, responsable de logística, responsable de proveïment, responsable de distribució, director d'operacions i logística. Tècnic de recursos humans, director de recursos humans. Responsable de la direcció estratègica, etc.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible)
Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X