Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
366 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!.
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau de Dret i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 366 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat en Dret i graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinar. L'itinerari formatiu integra els continguts i les assignatures d'ambdues titulacions. L'estudiant obté una formació completa i adaptada per poder desenvolupar-se professionalment en les àrees d'empresa amb component jurídic, com ara els àmbits fiscal, mercantil i laboral, entre d'altres, el sector de l'assessoria i la consultoria d'empreses, així com l'Administració pública. Així mateix, des del punt de vista dels professionals del dret, la doble titulació els ha de permetre aplicar els coneixements relatius a la gestió i l'administració de les organitzacions empresarials i l'emprenedoria.
Objectius:
Objectius del grau de Dret:
• Formar professionals amb una visió global del dret, amb capacitat per adaptar-se a diferents realitats dins d'un món globalitzat i amb gran pluralisme jurídic.
• Dotar l'estudiant de la formació jurídica bàsica i integral de totes les branques del dret (civil, penal, laboral, fiscal, etc.) i desenvolupar la capacitat per seguir les actualitzacions i els canvis en la legislació.
• Adquirir la capacitat per manejar fonts jurídiques, investigar i gestionar informació.
• Dotar l'estudiant de la capacitat per a interpretar i aplicar els principis de l'ordenament jurídic i els seus diferents nivells normatius espanyol i europeu.
• Consolidar i augmentar la capacitat per comunicar, tant oralment com per escrit, així com per utilitzar adequadament la terminologia específica.
• Desenvolupar la capacitat de negociació, mediació i diàleg per a la resolució de conflictes.
• Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
• Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món jurídic digital.

Objectius del grau d'ADE:
• L'objectiu principal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC és formar professionals capaços d'ocupar càrrecs en la direcció i la gestió de l'empresa (públic o privat), així com dotar l'estudiant de les eines necessàries per iniciar el seu propi negoci amb domini dels conceptes i les tècniques més innovadores i amb consciència de la internacionalització dels mercats.
• Objectius comuns de tots dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:
• Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per gestionar una empresa i organització, ja sigui de titularitat pública o privada.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.
• Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
• Desenvolupar habilitats d'aprenentatge constant que permetin seguir la formació de manera autònoma.
• Desenvolupar la capacitat per treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
• Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital.
• Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Competències:
Competències transversals
• Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
• Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
• Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment.
• Capacitat per treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per desenvolupar les relacions interpersonals.
• Capacitat per liderar equips de treball de forma creativa.
• Capacitat per emprendre i innovar.
• Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
• Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
• Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
• Capacitat per a la negociació.
Competències específiques del grau de Dret
• Capacitat de recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
• Coneixement i comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
• Capacitat d'identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
• Capacitat per interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinari, utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
• Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
• Coneixement, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
• Capacitat de negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional per a la resolució de problemes.
• Capacitat per desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant oral com escrit.
• Capacitat d'anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
• Capacitat d'anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Competències específiques del grau d'ADE
• Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, i especialment el comportament empresarial.
• Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
• Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre la ubicació competitiva i institucional, i identificar les seves fortaleses i debilitats.
• Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
• Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
• Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
• Capacitat per orientar-se a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.
Competències pròpies de la UOC
• L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
• La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

La doble titulació del grau de Dret i el grau d'ADE consta de 366 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Tipus de matèria - Crèdits:
Formació bàsica 78
Obligatoris 256
Optatius 16
Pràctiques (Pràcticum Dret, obligatori)
Treball final 6 + 6
TOTAL 366


Assignatures:
Formació bàsica (78 crèdits ECTS) - Crèdits:
• Dret civil I * 6
• Fonaments històrics del dret * 6
• Teoria general del dret * 6
• Tècniques d'expressió, argumentació i negociació * 6
• Sistema constitucional espanyol * 6
• Comportament dels agregats econòmics ** 6
• Fonaments d'estadística ** 6
• Iniciativa emprenedora ** 6
• Introducció a l'empresa ** 6
• Mercats i conducta ** 6
• Idioma modern I: anglès *** juny
• Idioma modern II: anglès *** juny
• Iniciació a les competències TIC *** juny
* Cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
** cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
*** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)

Assignatures obligatòries (256 crèdits ECTS) - Crèdits:
• Dret mercantil I * 6
• Dret mercantil II * 6
• Dret del treball individual6
• Dret sindical * 4
• Dret administratiu I * 6
• Dret administratiu II * 6
• Dret civil II * 6
• Dret civil III * 6
• Dret civil IV * 6
• Dret constitucional * 6
• Dret de danys * 4
• Dret del medi ambient * 4
• Dret de internet6
• Dret financer i tributari I * 6
• Dret financer i tributari II * 6
• Dret internacional privat * 6
• Dret internacional públic * 6
• Dret penal i econòmic * 4
• Dret penal I * 6
• Dret penal II * 6
• Dret processal civil I * 6
• Dret processal penal * 6
• Drets humans * 4
• Filosofia del dret * 6
• Introducció al dret de la Unió Europea * 4
• Anàlisi dels estats financers ** 6
• Comptabilitat de costos ** 6
• Comptabilitat financera ** 6
• Control pressupostari i de gestió ** 6
• Decisions tàctiques de producció ** 6
• Direcció de màrqueting ** 6
• Direcció estratègica ** 6
• Estadística aplicada ** 6
• Estructura econòmica ** 6
• Finançament empresarial ** 6
• Fiscalitat empresarial ** 6
• Fonaments de matemàtiques ** 6
• Habilitats directives ** 6
• Introducció a la comptabilitat ** 6
• Inversió empresarial ** 6
• Logística ** 6
• Organització d'empreses ** 6
• Persones i organitzacions ** 6
• Valoració d'operacions financeres ** 6
* Cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
** cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
*** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)


Assignatures optatives - Crèdits:
crèdits optatius *** 12
(minor doble titulació) *** 24
*** cursats en el programa d'elecció de l'estudiant


Treball final.

Destinataris

Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i / o promocionar-se.
Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre la legislació vigent.
Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
Estudiants i professionals que aspiren a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també a iniciar el seu propi negoci.

Requisits

Han de complir-se els requisits de cada un dels dos graus de la doble titulació.
La doble titulació està pensada per a persones amb disponibilitat i motivació extra, ja que requereix un esforç superior de cursar una sola titulació o la segona titulació a continuació de la primera.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 de setembre 2023.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

Realització de pràctiques durant els estudis.

Perspectives laborals

El graduat en Dret i en ADE està capacitat per desenvolupar la seva activitat en qualsevol àmbit professional que requereixi coneixements jurídics i / o del món de l'empresa, tant en el sector públic com en el privat. El graduat en Dret pot accedir a la formació especialitzada per a l'exercici professional de l'advocacia i procuradoria (mitjançant el màster universitari d'Advocacia de la UOC o d'altres universitats), així com de les professions regulades, com ara notaries, registres i carrera judicial. El grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) capacita el titulat per exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, així com per iniciar el seu propi negoci. En aquest sentit, capacita per a l'exercici de la professió d'economista, regulada en el Decret de la Presidència 871/77, Estatut professional de l'economista. El pla d'estudis dissenyat pretén formar professionals polivalents.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible)

Professorat

Direcció dels Estudis d'Economia i Empresa: Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política: Raquel Xalabarder Plantada. Direcció de l'Grau d'ADE: Laura Lamolla Kristiansen. Direcció de l'Grau de Dret: Marian Gili Saldaña.
Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X