Grau Doble titulació d'Enginyeria informàtica i d'Administració i direcció d'empreses (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
360 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 360 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat en Enginyeria Informàtica i graduat en Administració i Direcció d'Empreses.
Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari. L'itinerari formatiu integra els continguts i les assignatures d'ambdues titulacions. L'estudiant obté una formació completa tant en la gestió i l'organització de les empreses en l'economia globalitzada, com en aspectes relacionats amb l'enginyeria informàtica, que li permetran accedir a un dels sectors amb més projecció de futur.
Una vegada completat el doble programa l'estudiant estarà capacitat per a ocupar càrrecs de responsabilitat en els equips directius d'empreses i departaments informàtics, com també per a liderar i dirigir projectes de recerca i desenvolupament en les tecnologies més avançades, o crear la seva pròpia empresa tecnològica.
L'estudiant format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb una formació socioeconòmica i tecnològica àmplia, capaç de prendre decisions, afrontar reptes i adaptar-se a noves situacions.
Objectius:
Objectius del grau d'Enginyeria Informàtica:
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
 • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
 • Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a redactar documents tècnics amb el registre adequat. 
Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):
 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
 • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors.
 • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia a escala local, nacional i internacional, com també dels actors i els elements de la globalització.
 • Adquirir la capacitat per a analitzar la informació necessària per a prendre decisions empresarials òptimes en condicions d'incertesa.
 • Obtenir la capacitat per a fixar objectius i establir plans, com també per a avaluar críticament els resultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a manejar els conceptes i les tècniques de les diferents àrees de valor de l'empresa, entendre les relacions i connectar-les amb els objectius generals de l'organització. 
Objectius comuns de tots dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa i organització, ja sigui de titularitat pública o privada.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Obtenir la capacitat per a gestionar i planificar el temps de manera òptima.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a innovar, generar noves idees i emprendre.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals. 
Competències específiques
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i trobar una solució eficaç.
 • Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
 • Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa.
 • Capacitat per a conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents, i saber aplicar-les per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Capacitat per a administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
 • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques i resoldre un problema concret.
 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional, i identificar-ne les fortaleses i les febleses.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització, especialment la tecnològica.
 • Capacitat pera valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs. 
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

La doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses es compon de 360 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Tipus de matèria - Crèdits total
Formació bàsica 96
Obligatòries 210
Optatives 36
Obligatoris (TFG) 18
Total 360

Assignatures:
Assignatures del grau d'Enginyeria Informàtica**
Formació bàsica (48 crèdits ECTS) Crèdits
 • Àlgebra
 • Anàlisi matemàtica 6
 • Fonaments de computadors 6
 • Fonaments de programació 6
 • Fonaments físics de la informàtica 6
 • Lògica 6
 • Pràctiques de programació 6
 • Treball en equip a la xarxa 6
Assignatures obligatòries (96 crèdits ECTS ) - Crèdits:
 • Administració de xarxes i sistemes operatius 6
 • Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6
 • Disseny de bases de dades 6
 • Disseny i programació orientada a objectes 6
 • Enginyeria del programari 6
 • Estructura de computadors 6
 • Gestió de projectes 6
 • Grafs i complexitat 6
 • Idioma modern I: anglès 6
 • Idioma modern II: anglès 6
 • Intel·ligència artificial 6
 • Interacció persona ordinador 6
 • Sistemes distribuïts 6
 • Sistemes operatius 6
 • Ús de bases de dades 6
 • Xarxes i aplicacions internet 6
Assignatures optatives (30 crèdits ECTS) (36 obligatòris d'itinerari) - Crèdits:
 • Ús dels sistemes d'informació a les organitzacions 6
 • Optatives 24
 • Treball final de grau * 12
Assignatures del grau d'Administració i direcció d'empreses**
Formació bàsica (48 crèdits ECTS) Crèdits:
 • Comportament dels agregats econòmics 6
 • Fonaments d'estadística 6
 • Fonaments de màrqueting 6
 • Iniciativa emprenedora 6
 • Introducció a l'empresa 6
 • Introducció al dret 6
 • Introducció a la informació financera de l'empresa 6
 • Mercats i conducta 6
Assignatures obligatòries (114 crèdits ECTS)CrèditsAnàlisi dels estats financers 6
 • Comptabilitat de costos 6
 • Comptabilitat financera
 • Control pressupostari i de gestió 6
 • Decisions tàctiques de producció 6
 • Direcció de màrqueting 6
 • Direcció estratègica 6
 • Dret de l'empresa 6
 • Estadística aplicada 6
 • Estructura econòmica 6
 • Finançament empresarial 6
 • Fiscalitat empresarial 6
 • Habilitats directives 6
 • Introducció a la comptabilitat 6
 • Inversió 6
 • Logística 6
 • Organització d'empreses 6
 • Persones i organitzacions 6
 • Valoració d'operacions financeres 6
Assignatures optatives (6 crèdits ECTS) -Crèdits:
 • Optatives 6
 • Treball final de grau * 6

Destinataris

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria informàtica de la UOC es dirigeix a estudiants amb bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps, interessats en les noves tecnologies enfocades sobretot cap al desenvolupament de projectes empresarials.
Aquest programa proporciona una formació que habilita per als perfils definits en cadascuna de les dues titulacions, posant èmfasis en els perfils que aprofundeixen en la creació i la direcció d'empreses i institucions de base tecnològica:
 • CEO (cap d'operacions)
 • CIO (director de tecnologia)
 • Emprenedor d'empreses de base tecnològica
L'estudiant que completi el doble itinerari es converteix en un professional expert en informàtica, capaç de dirigir institucions públiques i privades de l'àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, dotant-los del bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com empresarial.

A qui va dirigit?:
La doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses forma professionals experts en informàtica capaços de dirigir i gestionar institucions públiques i privades de l'àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, donant-los tot el bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com des de l'empresarial.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El grau de Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, publicat al BOE núm 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Perspectives laborals

Les sortides professionals de la doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses (ADE) es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren, però capaciten especialment per a exercir càrrecs de responsabilitat en la creació i la direcció d'empreses tecnològiques.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Economia i Empresa: Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera Terrén. Direcció de l'grau d'ADE: Laura Lamolla Kristiansen. Direcció de l'grau d'Enginyeria Informàtica: Elena Planas Hortal.
Grau Doble titulació d'Enginyeria informàtica i d'Administració i direcció d'empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X