Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC proporciona un coneixement ampli de les diferents àrees de valor de l'empresa i aprofundeix en l'àmbit del màrqueting i en les funcions específiques de la investigació de mercats.
El grau online de Màrqueting i Investigació de Mercats ofereix a l'estudiant les capacitats analítiques i directives exigides en un entorn altament dinàmic com l'actual, on la competitivitat de les empreses està determinada per l'adaptació ràpida al medi i la capacitat d'innovació.
La titulació proporciona una formació d'alt nivell i rigor acadèmic, i incorpora les tendències i els nous reptes que es dibuixen en la societat de la informació i el coneixement (SIC) actual.
L'orientació del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és clarament professionalitzadora, ja que prepara l'estudiant per a incorporar-se a qualsevol institució pública o privada del sector, i per a iniciar el seu propi negoci.
Des de la UOC som conscients de la importància, dins del món del màrqueting, de saber administrar i utilitzar correctament les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per al coneixement del mercat i la presa de decisions de màrqueting, i de planificar i gestionar el temps d'una manera òptima. També donem les eines perquè l'estudiant sàpiga comunicar-se adequadament, tant per escrit com oralment, en llengua pròpia i en anglès. I tot això, practicant i difonent un comportament innovador, dialogant, ètic i responsable.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a aprendre a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.
Competències específiques
 • Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
 • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
 • Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
 • Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.
 • Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i investigació de mercats es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
• 48 crèdits ECTS optatius.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball final de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.
total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Introducció a la informació financera 6 ECTS.
• Mercats i conducta 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Iniciació a les competències TIC 6 ECTS.

Semestre 2:
• Fonaments de màrqueting 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
• Comportament dels agregats econòmics 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Persones i organitzacions 6 ECTS.
• Estructura econòmica 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.
• Direcció de màrqueting 6 ECTS.
• Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional 6 ECTS.

Semestre 4:
• Inversió empresarial 6 ECTS.
• Decisions tàctiques de producció 6 ECTS.
• Anàlisi multivariant 6 ECTS.
• Comportament del consumidor 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès II 6 ECTS.

Semestre 5:
• Anàlisi dels estats financers 6 ECTS.
• Règim jurídic del mercat 6 ECTS.
• Investigació de mercats 6 ECTS.
• Direcció de productes i marques 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.

Semestre 6:
• Control pressupostari i de gestió 6 ECTS.
• Canals de distribució 6 ECTS.
• Màrqueting quantitatiu 6 ECTS.
• Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.

Semestre 7:
• Logística 6 ECTS.
• Màrqueting digital 6 ECTS.
• Planificació estratègica de màrqueting 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.
• Optativa IV 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa V 6 ECTS.
• Optativa VI 6 ECTS.
• Optativa VII 6 ECTS.
• Optativa VIII 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu principal del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és preparar professionals versàtils i capaços d'adaptar-se i de desenvolupar funcions de direcció i gestió de màrqueting en qualsevol institució pública o privada, com també d'encarregar-se de funcions específiques de investigació comercial, o d'iniciar el seu propi negoci.

Titulació obtinguda

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting en el món de les empreses i les organitzacions, i a l'exercici lliure de la professió. Els graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són professionals sòlids i polivalents que es distingeixen per saber entendre i gestionar les claus de l'entorn empresarial actual. Les principals sortides professionals del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats tenen a veure amb: Direcció estratègica. Direcció de màrqueting. Canals de distribució. Direcció de la comunicació integrada en el màrqueting. Investigació comercial. Màrqueting global. Màrqueting digital. Direcció comercial. Iniciativa emprenedora.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Directora dels estudis: Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció de programa: Carmen Pacheco Bernal.
Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X