Grau de Pedagogia

1023 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau de Pedagogia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 126
Optatius 24
Pràctiques externes 21
Treball fi de Grau 9
Places 40
Centre d'impartició Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

La futura formació de les persones graduades en Pedagogia es justifica per la creixent demanda social d'aquests professionals i per la necessitat d'adequar la seva formació a les noves exigències socials. Per això, el grau de Pedagogia oferirà a l'alumnat les competències necessàries per desenvolupar les activitats professionals i intel·lectuals vinculades a aquesta formació.

Pràctiques externes
L'alumne podrà realitzar les seves pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del pedagog/a.

En una primera fase del pràcticum, l'alumne observarà i analitzarà la realitat de l'empresa, servei o institució escollida. En una segona fase del pràcticum, l'alumne desenvoluparà el seu pla de pràctiques que necessàriament inclourà un programa pedagògic que variarà en funció de l'àmbit que estigui realitzant en el seu pràcticum (Pla de Formació en Empresa, Programa d'Orientació Educativa, Programa d'Assessorament, Pla de detecció de necessitats de formació, etc.)

Objectius
L'objectiu general del títol de grau de Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. L'alumne, alhora, ha d'adquirir habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament-aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

Treball fi de Grau
És el document escrit on l'alumne plasma tot el realitzada durant les pràctiques: des de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció. En línies generals, la informació mínima que haurà de figurar en tot Projecto Fi de Grau és:

Contextualització i descripció de l'empresa, servei o institució: identificació, organigrama, marc legal, els principis d'intervenció, objectius, població atesa, professionals.
Els programes i projectes permanents.
El Pla de Pràctiques haurà d'incloure necessàriament el disseny del programa pedagògic.
El desenvolupament del programa.
L'avaluació de la intervenció i els resultats.
L'anàlisi i la reflexió sobre la pràctica.

Competències
Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
Conèixer els processos històrics de l'educació en els àmbits autonòmics, estatals i internacionals.
Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Conèixer els principis i models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
Conèixer, dissenyar i desenvolupar mètodes d'avaluació.
Dissenyar i avaluar programes d'intervenció i orientació pedagògica.
Detectar i diagnosticar necessitats educatives.
Dissenyar i desenvolupar processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diferents.
Dissenyar i avaluar recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents col·lectius, etapes i àrees curriculars.
Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d'educació i formació mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (e-learning).
Assessorar en processos educatius.

Sortides professionals
L'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com a laboral. Els llicenciats i llicenciades poden treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal. Pot desenvolupar les seves activitats tant en l'Administració i Organismes Públics, com en empreses privades, així com la docència. Es destaquen els següents perfils professionals:

Docència: ensenyament secundari especialment vinculada a l'àrea de psicopedagogia i més en concret l'especialitat d'Orientació psicopedagògica i professional derivades del Màster de Formació Inicial del Professional de Secundària.
Adreça, coordinació i assessorament: adreça de centres, renovació pedagògica, formació continua.
Orientació acadèmica, professional i laboral
Disseny i coordinació de programes.
Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius, didàctics.
Assessorament en programes educatius. Expert en educació dins de l'àmbit de l'Administració Pública, vinculat als serveis educatius dins de l'especificitat de la Pedagogia.

Des de l'òptica dels contextos en el que es pot ocupar professionalment el futur graduat en Pedagogia, podem assenyalar:

Organitzacions empresarials: formador d'empresa, tant per realitzar la formació, com per elaborar plans de formació i la seva gestió, realitzar la seva avaluació, així com assessor-consultor de formació, o enginyer de formació.
Editorials: l'assessorament pedagògic a autors de textos i materials educatius, presentació i difusió de materials a professionals de l'educació, supervisió i avaluació de textos i materials, col·laboració en la configuració de publicacions en l'àmbit divulgatiu, col·laboració en la confecció de llibres de text i altres materials pedagògics, etc.
TIC i mitjans de comunicació: a mesura que les TIV i els mitjans de comunicació ha anat formant part de l'àmbit social, educatiu i productiu, es necessiten no només professionals formats en principis tècnics, sinó que a més han de tenir coneixements pedagògics i didàctics.
Salut: la pedagogia hospitalària i de la salut és un dels àmbits professionals emergents. El disseny i desenvolupament de programes de formació per nens amb llargs períodes d'hospitalització, formació per al comportament hospitalari, educació per a la salut i el consum, educació sanitària en la societat i en la tercera edat són espais de nova projecció professional del pedagog.
Medi ambient: és un altre dels espais emergents. El disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental, adreça de centres d'aquest tipus, aules de la naturalesa, granges escola, escoles d'educació ambiental poden ser exemples de projecció professional del graduat en pedagogia.
Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa) és un altre dels àmbits d'inserció professional.

Destinataris

Perfil recomanat
Haurà de tenir un interès per comprendre i facilitar la resolució de les problemàtiques en els seus processos d'ensenyament-aprenentatge de l'ésser humà, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social, i motivat per l'adquisició dels objectius de coneixement al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de tenir capacitat per comprendre els processos pedagògics, socials, polítics, culturals, científics, psicològics, i reflexionar el seu propi paper en la transformació d'aquests processos, compromís de participació activa i creativa en totes les accions per la seva preparació acadèmica i formació professional desenvolupi la universitat. A més habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi de síntesi, i interès per la lectura i coneixements bàsics de computació i anglès. És necessari que mostri actitud de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Pedagogia
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X