Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral

1050 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

Partint de la premissa que la situació econòmica actual, cada vegada més complexa i globalitzada, incideix en gran manera en el pla del laboral, generant una problemàtica la resolució necessita de profunds coneixements tècnics i pràctics, la correcta aplicació de l'ordenament jurídic laboral s'antoja un element clau en la gestió de les organitzacions productives.
Certament, el context legal en què es desenvolupen les relacions, de caràcter individual i col·lectiu, existents entre empresaris i treballadors exigeix ??un profund coneixement i domini del marc substantiu de referència, susceptible de contínues i importants modificacions, i, igual d'important, la capacitat d'aplicar correctament en la pràctica els diferents articulats. Tots dos representen els dos pilars essencials sobre els quals ha de fonamentar la bona feina de qualsevol assessor jurídic laboral.
El Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.

Temari

El títol de Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS
obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

El Màster comprèn les següents Matèries (Mòduls):
• La Matèria (Mòdul) d'Informàtica Aplicada la assignatura Informàtica Aplicada a l'Assessoria Jurídica-laboral té per finalitat ensenyar l'estudiant a manejar-se en un entorn d'ensenyament a distància, a través de la plataforma de formació de la UDIMA, per obtenir el màxim profit de les diferents accions formatives. També ofereix a l'estudiant informació a obtenir a través de bases de dades especialitzades en l'àrea social i jurídic-laboral.
• La Matèria (Mòdul) de Pràctica Administrativa i Processal Laboral es configura com una Matèria que permetrà a l'estudiant defensar els interessos del client (empresa o treballador) en les seves relacions amb l'Administració Sociolaboral i en l'àmbit processal, ja sigui en l'ordre social de la jurisdicció (advocats i graduats socials), com en l'ordre civil, penal o contenciós-administratiu (advocats).
• La Matèria (Mòdul) d'Auditoria Jurídic-laboral versa sobre la tasca i les funcions d'un auditor laboral, des que rep l'encàrrec (carta d'encàrrec) fins a la realització de l'informe tècnic jurídic d'auditoria, per tal de plasmar la situació d'una empresa des del punt de vista jurídic-laboral, posant de manifest el risc econòmic i les contingències que l'empresa pugui haver d'assumir.
• La Matèria (Mòdul) de Pràctica en Relacions Laborals, que mostra l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics estudiats en nivell de Grau, en les assignatures de Dret del Treball o de Seguretat Social, a casos i situacions pràctiques, en els quals és necessari tenir en compte la situació de l'empresa i de les seves característiques, així com la tipologia dels treballadors, per poder així dissenyar una bona política de contractació, de clàusules contractuals, d'adaptació als canvis empresarials, per subrogació, reestructuració d'empreses o outsourcing , així com la política retributiva i les estratègies en matèria d'acomiadaments o l'assessorament en matèria de Seguretat Social. També amplia el seu estudi a la negociació, l'establiment d'acords i convenis col·lectius i la resolució de conflictes.
• La Matèria (Mòdul) de Desenvolupament Professional, la assignatura, Habilitats i Competències Professionals de l'assessor jurídic laboral, té com a finalitat aconseguir que els estudiants comprenguin i aprofundeixin en el coneixement d'aquells valors i comportaments personals que han de caracteritzar el "com fer" de els professionals de l'assessoria jurídic laboral.
• A més dels anteriors mòduls, l'estudiant ha de realitzar per completar el Màster, un Treball Fi de Màster i la realització de Pràctiques externes.
• Les pràctiques externes es concertaran a través de convenis amb empreses, institucions i diferents associacions especialitzades en l'àmbit de l'assessoria, auditoria o exercici de la representació en judici en l'àmbit sociolaboral (despatxos professionals d'advocats o graduats socials col·legiats), perquè l'estudiant pugui completar els seus estudis teòrics amb l'adquisició de la pràctica necessària per a l'exercici de les seves funcions. D'aquesta manera, els estudiants del Màster Universitari en Assessoria Jurídic-laboral de l'UDIMA podran combinar la teoria impartida a la Universitat amb les pràctiques corresponents al seu programa formatiu, prenent contacte amb la realitat diària de la professió i facilitant l'apropiació de conductes i d'actituds pròpies de la competència professional.
• Treball Fi de Màster. El programa formatiu del Màster conclou amb la matèria (mòdul) que abasta la realització i exposició del Treball Fi de Màster, que consisteix en el plantejament i estudi d'un tema actual, pràctic i d'una dimensió àmplia que permeti una valoració de cara a un assessorament o informe, que impliqui la utilització dels coneixements adquirits en les diferents Matèries (Mòduls) mitjançant l'aplicació pràctica dels mateixos sota un escenari "real", per familiaritzar l'alumne amb el desenvolupament i l'actuació de l'assessor en els diferents àmbits (empresarial , administratiu i judicial), avaluant les possibles responsabilitats, quantificant els resultats o riscos econòmics derivats i apuntant la via o la solució més adequada per a la seva resolució. Igualment es facilita la possibilitat de realitzar el Treball Fi de Màster en l'entorn d'una anàlisi i investigació sobre un tema associat als continguts essencials del Màster.
• El Treball Fi de Màster abasta la realització, exposició i defensa del Treball.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per al maneig professional de les tècniques informàtiques en l'obtenció i gestió de la informació especialitzada i relativa a qualsevol dels aspectes relacionats amb l'assessoria juridicolaboral. Exercir les funcions professionals de l'assessoria jurídica i laboral amb el suport de les tècniques de la informació i comunicació més modernes i adequades, que permetin una actualització constant i permanent dels coneixements i del material de consulta i suport necessaris, per a una major i eficaç atenció, assessorament i gestió professional. Capacitat de concebre i dissenyar una estratègia procedimental adequada en l'àmbit processal i procedimental pel que fa a la matèria jurídic-laboral. Capacitat per assessorar i orientar l'empresa, als treballadors o als seus representants, sobre la millor manera o via processal o administratiu més oportú, òptim i econòmic per dur a terme les seves pretensions en l'àmbit jurídic-laboral.

Destinataris

Aquest Màster està dirigit exclusivament a:
Graduats o Llicenciats en Dret.
Graduats en Ciències del Treball.
Diplomats en Relacions Laborals.
L'assessor jurídic-laboral és un professional cada vegada més demandat per les societats modernes en general, i pel món empresarial en particular com ho demostren les cada vegada més nombroses associacions d'experts en aquesta matèria que han proliferat tant a nivell nacional com internacional.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials d'aquests estudis de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster, en alguna de les següents titulacions universitàries:
Graduat o Llicenciat en Dret
Graduat o Diplomat en Ciències del Treball o Relacions Laborals
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols de Graduat o Llicenciat en Dret, Graduat o diplomat en Ciències del Treball o Relacions Laborals, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Els documents expedits a l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats per via diplomàtica o per la postil·la de la Haia (excepte els estudis cursats a la UE). Igualment hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al castellà.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els pesos percentuals establerts per avaluar les activitats de cada assignatura seran descrits en detall en la fitxa de cada mòdul o assignatura continguda en la planificació de l'ensenyament i s'establiran a partir dels màxims i mínims. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Per tal de contribuir a millorar les capacitats dels professionals del sector es planteja aquest títol de màster universitari, dirigit a donar resposta a una demanda del mercat laboral: la necessitat de comptar amb professionals que atresorin un alt grau d'especialització en l'àmbit de l'assessoria juridicolaboral.
Aspectes com la gestió de recursos humans, la intermediació en el mercat de treball, l'auditoria laboral, la consultoria sociolaboral o la prevenció de riscos professionals demanen una formació acadèmica específica. Per aquest motiu el màster universitari d'especialització proposat serveixi per garantir l'execució de tals comesos amb major solvència, obrint, a la vegada, noves perspectives i camps d'actuació per als seus alumnes.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

El Màster en Assessoria Jurídic-Laboral capacita, entre d'altres, per a les següents sortides professionals: Assessor / Consultor laboral. Auditoria juridicolaboral interna i externa. Direcció Jurídic-Laboral i de RRHH en empresa o organització privada o pública. Directius o tècnics de Serveis interns d'Assessoria Jurídica Laboral. Cap d'Administració de Personal. Responsable de Relacions Laborals.

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Andrés Delgado Gil. Ángel Ardura Pérez. Ángel Fernández Muñoz. Antonio Pastor Sanmillán. Arina Gruia Anghel. Carlos Diego Palao Taboada Cristina Rincón Sánchez Cristina Rincón Sánchez . Diego Megino Fernández Djamil Tony Kahale Carrillo. Elena María Albarrán García. Eugenio Lanzadera Arencibia. Fernando Rodríguez Alonso. Fuensanta Cabello Gil de Pareja . Gonzalo Núñez Sarompas. Ignacio Hidalgo Espinosa. Javier Sánchez Millanes . José Ángel López Palomo. Jose María Orellana García. José Miguel Aniés Escudé. Josefa Tébar Jusdado. Juan Manuel Herreros López. Juana Peris Serrano. M. Nieves Balboa Mingo. Manuel Crespo Segura. Manuel Laraña Cobo. Mar de Llanos Villalonga. María Aránzazu de las Heras García. María del Puy Abril Larraínzar. María José Hernández Durán. María Loidi Unzurruzanga. Olga Martínez Moure. Óscar Encinas Carpizo. Pablo Urbanos Canorea . Paloma Pilar Villarreal Suárez de Cepeda. Raquel Aguayo Sarasa. Ricardo Sampablo Buezas.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X