Màster Universitari en Auditoria de Comptes

1107 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Auditoria de Comptes
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

L'exercici de la professió d'auditor de comptes és cada vegada més complex, ja que la revisió dels comptes de les empreses té una transcendència fonamental a l'hora del control econòmic i financer de les mateixes. Donada aquesta complexitat i importància, aquesta professió es troba regulada en la Llei d'auditoria de comptes, i estableix una sèrie de formació bàsica per a aquelles persones que vulguin exercir-la.
El Màster Universitari en Auditoria de Compte és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig del 2015.

Temari

El títol de Màster Universitari en Auditoria de Comptes comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball Fi de Màster 6
Total 60

Complements formatius
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en:
• Graduats / Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials
• Professors Mercantils
• Graduats / Llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres
• Graduats / Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses
• Llicenciats en Ciències Polítiques i comercials- Secció d'Econòmiques i Comercials
• Diplomats en CC. empresarials

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Auditoria de Comptes: Marc Legal. NIAS, Normes d'Ètica i Independència
• Normes i Procediments d'Auditoria
• Comptabilitat Superior i Adaptacions sectorials
• Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers i la seva Incidència en les Decisions Empresarials
• Comptabilitat Analítica, Pressupostària i de Gestió
• Valoració d'Empreses i Viabilitat de Projectes d'Inversió

Segon semestre:
• Elaboració d'Informes, Normes de Qualitat de les Auditories, Gestió del Risc i Control Intern
• Normes de formulació de comptes anuals consolidats
• Normes Internacionals d'Informació Financera
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(**) Per al correcte desenvolupament de les Pràctiques Externes serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per poder realitzar el Treball fi de màster serà necessari haver superat, almenys, el qual el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per resoldre problemes econòmics i comptables analitzant les diferents operacions econòmiques per traduir-les en transaccions comptables. Capacitat per interpretar teories i principis procedents de les diferents àrees de coneixement acadèmic i funcional que componen la comptabilitat i l'auditoria de comptes. Capacitat per incorporar-se en departaments comptables o de control comptable en tota classe d'entitats, tant lucratives com no lucratives, donat el seu superior coneixement de comptabilitat i auditoria. Capacitat per aplicar de forma autònoma les Normes Tècniques d'Auditoria. Capacitat per al maneig professional de les tècniques informàtiques en l'obtenció i gestió de la informació especialitzada en l'àmbit de l'auditoria. Capacitat per analitzar, avaluar i diagnosticar la situació comptable real en una empresa. Capacitat per emetre informes d'auditoria d'acord amb la normativa comptable amb un nivell de qualitat apropiat.

Destinataris

El Màster Universitari en Auditoria de Comptes està dirigit preferentment a:
Graduats / Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials
Professors Mercantils
Graduats / Llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres
Graduats / Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciats en Ciències Polítiques i comercials- Secció d'Econòmiques i Comercials
Diplomats en CC. empresarials
No obstant, aquells estudiants que no posseeixin alguna de les titulacions universitàries anteriors, podran cursar uns complements formatius per poder matricular-se al Màster Universitari en Auditoria de Comptes (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Aquests requisits han de de ser acreditats pels estudiants de nou ingrés a l'efecte que la seva sol·licitud d'admissió sigui aprovada.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La Universitat a Distància de Madrid és una institució educativapróxima que té com a leitmotiv ensenyar a aprendre. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

La finalitat primordial del títol de Màster Universitari en Auditoria de Comptes és la de facilitar la formació inicial necessària a totes aquelles persones que vulguin accedir a la professió regulada d'auditor a la Unió Europea mitjançant la realització dels exàmens d'accessos previstos a les nostres normes.
El programa d'aquest títol està adaptat a la Resolució de 12 de juny de 2012, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es regulen els criteris generals de dispensa corresponents a la realització dels cursos de formació teòrica ia la superació de la primera fase de l'examen als que posseeixin una titulació oficial amb validesa en tot el territori nacional, en funció del que estableix l'article 36.2 del Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes.
Aquest títol, acreditat per l'ICAC com a curs de formació teòrica, eximirà de la realització del primer exercici teòric de les proves d'accés al ROAC.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Avantatges del curs

Material didàctic Per al desenvolupament de l'aprenentatge teòric, sobre el qual versa la realització de totes les activitats didàctiques proposades, es disposa de: Manual d'Auditoria de Comptes Carpetes de NIIF, Comptabilitat Superior, de Valoració d'Empreses, Comptabilitat de gestió. Manual d'Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers Manual de Consolidació d'Estats Financers Pla General de Comptabilitat, juntament amb un apèndix d'altres normes comptables. Revista de Comptabilitat i Tributació. Mensualment i durant el Màster rebran aquesta revista editada pel CEF. La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats i estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Auditoria de Comptes
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X