Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius

22 Persones han demanat informació
1055 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

El títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius té per objectiu la formació professional i tècnica dels titulats universitaris que es proposen adquirir les competències necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit de la direcció i gestió de centres educatius. Per a això, el màster pretén dotar l'alumne de les competències i eines necessàries per al treball en un equip multidisciplinari de professionals, així com per promoure la qualitat i la innovació dins el sistema educatiu.
Els membres d'equips directius i gestors d'institucions educatives troben en l'actualitat una necessitat urgent de formació que els habiliti per a donar una adequada resposta a les complexes situacions que esdevenen diàriament en els seus llocs de treball. Les demandes que la societat actual realitza a les institucions educatives exigeixen una constant renovació tant dels centres educatius com de la formació dels professionals que hi treballen.
En aquest sentit, a través del títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius, es persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements i competències necessaris per exercir amb excel·lència la funció de direcció i gestió de centres.
El Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius de UDIMA és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig del 2015.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius comprèn 60créditos ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Marc legislatiu dels Centres EducativosB6
• Organització i Funcionament del Centre EducativoB6
• Acció Directiva en Centres EducativosB6
• Direcció i Gestió de Recursos Humans i Materials en Centres EducativosB6
• Excel·lència i Innovació Educativa

Segon semestre:
• Polítiques i Sistemes Educatius ComparadosB6
• Avaluació i Qualitat en els Centres EducativosB6
• Gestió Pressupostària i Anàlisi FinancieroB3
• Concepte de Màrqueting i la seva Aplicació en els Centres EducativosB3
• Pràctiques Externes (**) B6
• Treball Fi de Màster (***)
(*) Assignatures obligatòries.
(**) Per a l'accés a les Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster serà necessari que l'alumne hagi realitzat i superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Construir vincles amb la comunitat escolar i involucrar eficaçment en els processos educatius. Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat educativa. Analitzar les singularitats de cada centre escolar per aplicar els principis i models més adequats de gestió educativa. Proposar procediments i metodologies innovadores per millorar i optimitzar els recursos de per al compliment dels objectius del centre educatiu. Comprendre i interpretar el marc legal i les normes generals d'organització per al bon funcionament del centre en els seus aspectes educatius, econòmics i de gestió dels recursos humans i materials. Prendre decisions en contextos complexos i en situacions de dificultat, valorant les necessitats de la comunitat educativa i planificant solucions factibles tenint en compte la realitat socioeconòmica del moment. Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge.

Destinataris

El Màster s'adreça a tots aquells amb titulació universitària que estiguin interessats en especialitzar-se en l'àmbit de la direcció i gestió de centres educatius. Aquest programa formatiu no exigeix una experiència i formació prèvies, sinó que pretén proporcionar una formació completa per a la direcció i gestió de centres educatius de forma progressiva i eficaç.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La Universitat a Distància de Madrid és una institució educativa "pròxima" que té com a leitmotiv "ensenyar a aprendre". La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu principal del Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius és capacitar professionals de primer nivell per a l'exercici eficaç de la funció directiva i de gestió de centres educatius.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Arina Gruia Anghel. Borja Ruiz Gutiérrez. Carlos Emilio Segade Alonso. Cristina I. Martín Gómez. Enrique Gutiérrez López. Isabel Martínez Álvarez. Joaquín Danvila del Valle. José Enrique García Agüera. José Ignacio Baile Ayensa. José Ignacio Jiménez Ortega. José Tovar Jiménez. Raquel María Guevara Ingelmo. Rocío Garrido Martos. Tania Alonso Sainz.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X