Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans

10 Persones han demanat informació
1070 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

Cada vegada amb més freqüència les empreses implanten nous models organitzatius basats en el seu capital humà com a diferència competitiva.
La moderna gestió dels recursos humans demana la presència i l'actuació d'especialistes qualificats en la matèria, tasca que ha de recaure en qui hagi rebut una formació especialitzada en l'ampli marc dels recursos humans.
En atenció a aquesta demanda, la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) imparteix el títol oficial de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.
El seu objectiu és el d'aconseguir professionals amb les competències generals i específiques necessàries per integrar i desenvolupar a les persones dins el projecte empresarial del qual formen part, buscant el seu compromís amb el mateix, contribuint així a la diferenciació de la companyia i al seu sostenibilitat.
Es tracta d'una titulació amb múltiples possibilitats professionals: treball per compte propi, treball per compte d'altri o activitat funcionarial al servei de les administracions públiques.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Treball fi de Màster 6
Pràctiques Externes 6
TOTAL 60

El desenvolupament del Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans comprèn els següents mòduls:
• Mòdul d'Informàtica aplicada als Recursos Humans: té per finalitat ensenyar l'estudiant a manejar-se en un entorn d'ensenyament a distància, a través de la plataforma de formació de la UDIMA, i així obtenir el màxim profit de les diferents accions formatives.
• Mòdul en Gestió Integrada dels Sistemes de Prevenció i Qualitat a l'Empresa: té com a objectiu general facilitar la integració dels sistemes de prevenció i qualitat en la gestió i direcció dels recursos humans a l'empresa.
• Mòdul de Direcció, Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans: té com a objectiu general desenvolupar aquells coneixements l'aplicació tracta d'aconseguir que les organitzacions aconsegueixin incorporar i retenir les persones més adequades per a estes, segons quina sigui la seva cultura, valors i estratègia empresarial.
• Mòdul en Administració de Recursos Humans: desenvolupa els coneixements més "normatius" de la professió. El professional de Recursos Humans ha de conèixer en profunditat la legislació social en vigor amb un doble objectiu: en primer lloc, respectar escrupolosament el seu compliment i, en segon terme, saber triar d'entre les alternatives legalment possibles aquella que millor serveixi als fins, cultura i estratègia de l'organització. D'aquesta manera, el professional de Recursos Humans no es converteix en un mer aplicador de la norma, sinó que és capaç de transformar-la en una font de competitivitat per a l'empresa.
• Mòdul de Desenvolupament Directiu: té com a objectiu general facilitar el coneixement i desenvolupament d'algunes de les principals habilitats que tots els professionals i directius han de tenir i gestionar de forma adequada.
• Mòdul de Pràctiques Externes: després de l'estudi d'aquests mòduls, caldrà la realització de pràctiques externes adequades al contingut dels mateixos en alguna empresa o organització, on es desenvolupen les activitats professionals pròpies de l'activitat d'un professional dels Recursos Humans, per així poder adquirir les habilitats i destreses necessàries en el desenvolupament de la professió.
• L'organització de les "Pràctiques Externes" es realitzarà d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants.
• Mòdul del Treball Fi de Màster: té com a finalitat complementar i coordinar els coneixements teòrics obtinguts durant el Màster, així com els adquirits en les Pràctiques externes, mitjançant l'aplicació dels mateixos en un escenari "real", a fi de familiaritzar l'alumne amb el desenvolupament de l'activitat en Direcció i Gestió de Recursos Humanos.El Treball Fi de Màster abasta la realització i exposició del mateix

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals i organitzatives. Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals i organitzatives en l'àmbit nacional. Capacitat per aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans. Capacitat per participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans en una organització. Capacitat per proposar solucions innovadores als problemes complexos de l'empresa o organització aprofitant les tècniques de la gestió de la informació i del coneixement, mitjançant el suport de les noves tecnologies. Capacitat per a exercir les funcions professionals de la direcció i gestió de recursos humans amb el suport de les tècniques de la informació i comunicació més modernes i adequades.

Destinataris

El títol de "Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans" està dirigit particularment als Titulats Universitaris Graduats, Llicenciats o Diplomats en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, sense perjudici que estudiants Titulats universitaris de totes les branques de coneixement puguin accedir al Màster amb la finalitat d'obtenir una especialització professional en l'àmbit de la direcció i gestió de les persones en entorns organitzatius, així com un perfil pràctic i competitiu en aquest context.
És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l'àmbit específic dels Recursos Humans, sinó que es dirigeix a Titulats universitaris que demanin una formació d'alt nivell que els permeti la projecció professional en aquesta àrea, en empreses i organitzacions o a l'Administració pública.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures ha d'haver un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu formatiu del Màster és capacitar els alumnes per a ser professionals altament qualificats en l'àmbit de la direcció i gestió dels recursos humans dins de les organitzacions, dotant-los d'un perfil pràctic i de les eines necessàries per realitzar amb garantia d'èxit la seva tasca com a professional dels recursos humans, buscant el seu compromís amb el projecte empresarial i contribuint així a la diferenciació de la companyia i al seu sostenibilitat.
El Programa ofereix una formació especialitzada, sigui per complementar la capacitació universitària prèvia, sigui per possibilitar el reciclatge o el desenvolupament de professionals dels recursos humans i de les relacions laborals.
Són objectius específics del Màster:
Oferir una formació integral als que pretenen desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit dels recursos humans tant en el seu vessant jurídic-laboral, desenvolupant les polítiques de relacions laborals en una empresa, com en el seu vessant de direcció i gestió de les persones en l'organització .
Obtenir una formació especialitzada en les principals polítiques, metodologies i eines que, en l'actualitat, són essencials per a una eficaç direcció i gestió de les persones en una organització.
Conèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional de les relacions laborals, individuals i col·lectives

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits,

Perspectives laborals

El Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans capacita, entre d'altres, per a les següents sortides professionals: Directius o tècnics de Recursos Humans en qualsevol empresa o organització privada o pública. Consultor o Tècnic en Recursos Humans (Selecció, Formació, Administració de personal, Comu-ció, Clima Laboral ...). Responsable de Desenvolupament. Responsable de Compensació i Beneficis. Responsable de Gestió del Talent. Cap d'Administració de Personal. Responsable de Relacions Laborals. Coordinador d'Àrea (Laboral, Administració de Personal, Selecció, Formació).

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X