Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!

Formem persones per transformar les organitzacions
 • Enfocament interdisciplinari orientat a donar solucions
 • Direcció d'equips i gestió de talent
 • Assessorament especialitzat d'un tutor
En l'actualitat, les organitzacions es troben en un període de transició, a mig camí entre el manteniment de les estructures organitzatives tradicionals i la consolidació d'un nou model que basa el seu funcionament en la utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació, en el coneixement i en la innovació. Per a aconseguir aquestes noves fonts de competitivitat, les empreses han de transformar les seves formes d'organització del treball i la gestió dels seus recursos humans.
El màster universitari online de Direcció i gestió de recursos humans es fonamenta en el reconeixement d'aquests factors de canvi general amb l'objectiu de preparar els futurs professionals en l'àmbit dels recursos humans per a donar resposta a aquestes transformacions. Els seus eixos vertebradors són:
 • la innovació i la competitivitat,
 • l'ocupabilitat i el desenvolupament de recursos humans,
 • la qualitat de vida en el treball.
L'enfocament és interdisciplinari i està orientat a la solució de problemes per tal d'abordar situacions i orientar la presa de decisions d'acord amb les necessitats socials i organitzatives.
Competències:
Competències transversals
Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:
Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.
Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
Competències específiques
Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:
Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de manera integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.
Dissenyar plans i polítiques per a promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.
Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.
Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per a establir i mantenir relacions positives.
Exercir tasques de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.
Competències pròpies de la UOC
Fer servir i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vol donar als seus estudis, i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Entorn global de negocis 4
 • Transformacions del treball 4
 • Direcció estratègica de RRHH 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Organització del treball i pràctiques de recursos humans 4
 • Gestió del talent 4
 • Aspectes legals de RRHH (I) 4
 • Salut i qualitat de vida en el treball 4
 • Comportament i desenvolupament organitzacional 4
 • Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH 4
 • Treball final de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
 • Taller d'habilitats socials 4
 • Direcció de projectes 4
 • Direcció responsable de persones 4
 • English for Business 4
 • Aspectes legals de RRHH (II) 4
 • Recerca sobre recursos humans 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Pràctiques 4
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)
 • Persones i organitzacions (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per obtenir el títol.

Competències per a les quals et prepara el curs

En concret permet: Entendre les claus, des d'un punt de vista crític, dels nous conceptes, metodologies, polítiques i pràctiques de direcció i gestió de recursos humans. Abordar la implicació dels recursos humans amb l'estratègia empresarial i la cerca de progrés competitiu per a les empreses i el benestar dels treballadors. Aprofundir en el conjunt de metodologies empíriques necessàries per a mesurar i avaluar les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en les persones i en els resultats de l'organització. Capacitar futurs investigadors en l'àmbit dels recursos humans.

Destinataris

El màster de Direcció i gestió de recursos humans està pensat per a professionals que volen liderar i gestionar persones mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques avançades en l'àmbit; l'ús especialitzat de les TIC; i des d'una perspectiva interdisciplinària que comprèn, entre d'altres, la gestió, la psicologia del treball i les organitzacions, i la perspectiva legal i jurídica.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Psicologia
 • Sociologia
 • Relacions Laborals
 • Dret
 • Titulacions equivalents
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

 • Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de l'entorn econòmic, laboral i social caracteritzat per la seva complexitat i dinamisme, i incorporar-hi els nous paradigmes i les metodologies de la direcció de persones.
 • Establir procediments interns de gestió i d'avaluació de recursos humans que contribueixin al progrés competitiu de l'empresa, millorin la qualitat de vida dels treballadors i els permetin desenvolupar-se a nivell humà i professional.
 • Comprometre la direcció de persones a la qualitat dels recursos humans i l'aprenentatge organitzatiu, basant-se en un lideratge que actuï d'acord amb una pràctica professional responsable.
 • Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Els àmbits d'actuació professional i les funcions per a les quals habilita el màster són: directors o tècnics superiors de recursos humans en els equips directius de les empreses i les organitzacions, responsables directes de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans, professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses, col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del capital humà, professionals implicats en processos de canvi.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Dirección de Estudios Directora de Programa: Pilar Ficapal Cusí.
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X