Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

En l'actualitat, les organitzacions es troben en un període de transició, a mig camí entre el manteniment de les estructures organitzatives tradicionals i la consolidació d'un nou model que basa el seu funcionament en la utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació, en el coneixement i en la innovació. Per a aconseguir aquestes noves fonts de competitivitat, les empreses han de transformar les seves formes d'organització del treball i la gestió dels seus recursos humans.

El màster universitari online de Direcció i gestió de recursos humans es fonamenta en el reconeixement d'aquests factors de canvi general amb l'objectiu de preparar els futurs professionals en l'àmbit dels recursos humans per a donar resposta a aquestes transformacions. Els seus eixos vertebradors són: • la innovació i la competitivitat,

 • l'ocupabilitat i el desenvolupament de recursos humans,

 • la qualitat de vida en el treball.


L'enfocament és interdisciplinari i està orientat a la solució de problemes per tal d'abordar situacions i orientar la presa de decisions d'acord amb les necessitats socials i organitzatives.

Competències:

Competències transversals

Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.

Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de manera integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.

Dissenyar plans i polítiques per a promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per a establir i mantenir relacions positives.

Exercir tasques de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Competències pròpies de la UOC

Fer servir i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vol donar als seus estudis, i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Entorn global de negocis 4
 • Transformacions del treball 4
 • Direcció estratègica de RRHH 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Organització del treball i pràctiques de recursos humans 4
 • Gestió del talent 4
 • Aspectes legals de RRHH (I) 4
 • Salut i qualitat de vida en el treball 4
 • Comportament i desenvolupament organitzacional 4
 • Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH 4
 • Treball final de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
 • Taller d'habilitats socials 4
 • Direcció de projectes 4
 • Direcció responsable de persones 4
 • English for Business 4
 • Aspectes legals de RRHH (II) 4
 • Recerca sobre recursos humans 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Pràctiques 4
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En concret permet:
Entendre les claus, des d'un punt de vista crític, dels nous conceptes, metodologies, polítiques i pràctiques de direcció i gestió de recursos humans.
Abordar la implicació dels recursos humans amb l'estratègia empresarial i la cerca de progrés competitiu per a les empreses i el benestar dels treballadors.
Aprofundir en el conjunt de metodologies empíriques necessàries per a mesurar i avaluar les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en les persones i en els resultats de l'organització.
Capacitar futurs investigadors en l'àmbit dels recursos humans.

Destinataris

El màster de Direcció i gestió de recursos humans està pensat per a professionals que volen liderar i gestionar persones mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques avançades en l'àmbit; l'ús especialitzat de les TIC; i des d'una perspectiva interdisciplinària que comprèn, entre d'altres, la gestió, la psicologia del treball i les organitzacions, i la perspectiva legal i jurídica.

Requisits

Requisits acadèmics

Els estudiants del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans hauran d'estar en possessió d'una de les titulacions oficials que es detallen a continuació:

 • llicenciatura o grau d'Administració i Direcció d'Empreses

 • llicenciatura o grau d'Economia

 • llicenciatura o grau de Psicologia

 • llicenciatura o grau de Sociologia

 • llicenciatura o grau de Relacions Laborals

 • llicenciatura o grau de Dret

 • titulacions equivalents


Per als estudiants que provenen d'aquestes titulacions no estan previstos complements de formació.

En funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria, En aquest cas, com a requisit, hauran de cursar 8 crèdits ECTS de complements de formació, amb les següents assignatures:

 • Introducció a l'empresa (4 crèdits),

 • Persones i organitzacions (4 crèdits).


Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data inici: 17 octubre 2018.

Objetius


 • Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de l'entorn econòmic, laboral i social caracteritzat per la seva complexitat i dinamisme, i incorporar-hi els nous paradigmes i les metodologies de la direcció de persones.

 • Establir procediments interns de gestió i d'avaluació de recursos humans que contribueixin al progrés competitiu de l'empresa, millorin la qualitat de vida dels treballadors i els permetin desenvolupar-se a nivell humà i professional.

 • Comprometre la direcció de persones a la qualitat dels recursos humans i l'aprenentatge organitzatiu, basant-se en un lideratge que actuï d'acord amb una pràctica professional responsable.

 • Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Els àmbits d'actuació professional i les funcions per a les quals habilita el màster són:
directors o tècnics superiors de recursos humans en els equips directius de les empreses i les organitzacions,
responsables directes de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans,
professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses,
col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del capital humà,
professionals implicats en processos de canvi.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)