Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari de Màrqueting digital de la UOC forma professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació basades en internet i els dispositius que permeten accedir-hi, per a dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre l'organització i els públics d'interès, en el context de l'entorn digital.

Es tracta d'una oferta formativa avançada i especialitzada que dota l'estudiant d'eines fonamentals per a desenvolupar activitats de màrqueting en un entorn digital amb nous mitjans i formes de relació.

El màster universitari online de Màrqueting digital posa l'èmfasi en diferents aspectes clau del màrqueting a internet, com ara el posicionament a cercadors (SEO), les estratègies SEM, els mitjans socials, l'analítica web, la publicitat digital, el comerç electrònic o el market intelligence. D'aquesta manera, pretén formar professionals del màrqueting amb una visió general completa i, alhora, especialitzar-los des de la perspectiva de les exigències del nou entorn digital.

Aquest màster universitari s'orienta també cap a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.


Competències:

Competències bàsiques:


Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.

Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals:

Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals:

Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de manera avançada.

Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i del coneixement aplicat a la pràctica professional.

Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques:

Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.

Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.

Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Exercir tasques de recerca, d'assessorament i de formació, tant interns com externs, en el camp del màrqueting digital.

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Posicionament a cercadors (SEO) 4
 • Estratègies SEM 4
 • Màrqueting de continguts 4
 • Social media i perfils d'audiència 4
 • Estratègies de màrqueting en social media 4
 • Publicitat display 4
 • Analítica web i mètriques 4
 • Fidelització de clients i CRM 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Entorn global de negoci 4
Assignatures optatives (se'n trien 3) - Crèdits
 • Màrqueting mòbil 4
 • Email marketing 4
 • Marketing intelligence 4
 • Business intelligence 4
 • English for business 4
 • Direcció de projectes 4
 • Comerç electrònic 4
 • Mètodes d'investigació qualitativa 4
 • Mètodes d'investigació quantitativa 4
 • Pràctiques professionals 4
Complements de formació (per indicació del tutor) - Crèdits
 • Introducció a l'empresa 4
 • Fonaments de màrqueting 4
Treball final - Crèdits
 • Treball final de màster 8
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS) 
 • Fonaments de màrqueting (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Els complements de formació poden ser reconeguts per l'avaluació d'estudis previs (AEP) o pel reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).
Veure més

Destinataris

Perfils:

El màster universitari de Màrqueting digital està orientat al món laboral, però també a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.

Per a cobrir els dos tipus d'orientació, es combinen assignatures metodològiques, instrumentals, conceptuals i pràctiques de l'àmbit del màrqueting digital. A més, per a reforçar l'orientació professionalitzadora, s'ofereixen assignatures eminentment aplicades, algunes d'elles dirigides a l'aprenentatge de la realització d'estudis i informes similars als que hauran d'elaborar els titulats en l'exercici de la seva professió.

D'acord amb les dues orientacions, el màster universitari de Màrqueting digital s'ha estructurat en deu blocs temàtics, en què es combinen assignatures obligatòries i optatives. D'una banda, les assignatures obligatòries són específiques del camp del coneixement i garanteixen que els estudiants assoleixin el mateix nivell de profunditat en les competències transversals i específiques. De l'altra, les assignatures optatives permeten que l'estudiant pugui crear el seu propi itinerari d'especialització d'acord amb els seus interessos professionals i acadèmics, i assolir, així, un nivell més alt d'algunes de les competències que es proposen.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmicsPer accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis: • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Perfils d'ingrés recomanats

recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació: • Màrqueting i Investigació de Mercats

 • Administració i Direcció d'Empreses

 • Ciències Empresarials

 • Economia

 • Comunicació

 • Titulacions equivalentsConeixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018

Objetius


 • Formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals i d'elaborar, d'aquesta manera, estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes per internet.

 • Preparar els futurs professionals perquè desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'entorn internet que els permeti liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines, i també desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional online que exerceixen.

 • Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè puguin desenvolupar posteriorment estudis de doctorat.


Com a resultat d'aquest procés formatiu, comptarem amb professionals preparats per a oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes, tant nacionals com internacionals.

Titulació obtinguda

ls títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Perspectives laborals

El màster universitari de Màrqueting digital es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació.
Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital.
Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals.
Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat.
Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional a formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital.
Investigadors i/o professors en la disciplina del Màrqueting Digital.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)