Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Especialitza't per maximitzar el potencial dels mitjans digitals i lidera projectes de transformació digital
 • Especialitza't en l'àmbit del màrqueting amb més demanda laboral
 • Formació orientada a lentorn digital
 • Construeix el teu perfil a mida amb la nostra oferta d'optatives
El màster universitari de Màrqueting digital de la UOC forma professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació basades en internet i els dispositius que permeten accedir-hi, per a dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre l'organització i els públics d'interès, en el context de l'entorn digital.
Es tracta d'una oferta formativa avançada i especialitzada que dota l'estudiant d'eines fonamentals per a desenvolupar activitats de màrqueting en un entorn digital amb nous mitjans i formes de relació.
El màster universitari online de Màrqueting digital posa l'èmfasi en diferents aspectes clau del màrqueting a internet, com ara el posicionament a cercadors (SEO), les estratègies SEM, els mitjans socials, l'analítica web, la publicitat digital, el comerç electrònic o el market intelligence. D'aquesta manera, pretén formar professionals del màrqueting amb una visió general completa i, alhora, especialitzar-los des de la perspectiva de les exigències del nou entorn digital.
Aquest màster universitari s'orienta també cap a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.

Competències:
Competències bàsiques:

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.
Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències generals:
Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.
Competències transversals:
Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de manera avançada.
Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i del coneixement aplicat a la pràctica professional.
Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
Competències específiques:
Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.
Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
Exercir tasques de recerca, d'assessorament i de formació, tant interns com externs, en el camp del màrqueting digital.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Posicionament a cercadors (SEO) 4
 • Estratègies SEM 4
 • Màrqueting de continguts 4
 • Social media i perfils d'audiència 4
 • Estratègies de màrqueting en social media 4
 • Publicitat display 4
 • Analítica web i mètriques 4
 • Fidelització de clients i CRM 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Entorn global de negoci 4
Assignatures optatives (se'n trien 3) - Crèdits
 • Màrqueting mòbil 4
 • Email marketing 4
 • Marketing intelligence 4
 • Business intelligence 4
 • English for business 4
 • Direcció de projectes 4
 • Comerç electrònic 4
 • Mètodes d'investigació qualitativa 4
 • Mètodes d'investigació quantitativa 4
 • Pràctiques professionals 4
Complements de formació (per indicació del tutor) - Crèdits
 • Introducció a l'empresa 4
 • Fonaments de màrqueting 4
Treball final - Crèdits
 • Treball final de màster 8
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS) 
 • Fonaments de màrqueting (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.
Els complements de formació poden ser reconeguts per l'avaluació d'estudis previs (AEP) o pel reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).

Destinataris

Perfils:
El màster universitari de Màrqueting digital està orientat al món laboral, però també a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.
Per a cobrir els dos tipus d'orientació, es combinen assignatures metodològiques, instrumentals, conceptuals i pràctiques de l'àmbit del màrqueting digital. A més, per a reforçar l'orientació professionalitzadora, s'ofereixen assignatures eminentment aplicades, algunes d'elles dirigides a l'aprenentatge de la realització d'estudis i informes similars als que hauran d'elaborar els titulats en l'exercici de la seva professió.
D'acord amb les dues orientacions, el màster universitari de Màrqueting digital s'ha estructurat en deu blocs temàtics, en què es combinen assignatures obligatòries i optatives. D'una banda, les assignatures obligatòries són específiques del camp del coneixement i garanteixen que els estudiants assoleixin el mateix nivell de profunditat en les competències transversals i específiques. De l'altra, les assignatures optatives permeten que l'estudiant pugui crear el seu propi itinerari d'especialització d'acord amb els seus interessos professionals i acadèmics, i assolir, així, un nivell més alt d'algunes de les competències que es proposen.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.
Perfils d'ingrés recomanats:
recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Ciències Empresarials
 • Economia
 • Comunicació
 • Titulacions equivalents
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 13 de març 2023. Propera convocatòria: A consultar. Últims dies!

Objectius

 • Formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals i d'elaborar, d'aquesta manera, estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes per internet.
 • Preparar els futurs professionals perquè desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'entorn internet que els permeti liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines, i també desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional online que exerceixen.
 • Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè puguin desenvolupar posteriorment estudis de doctorat.
Com a resultat d'aquest procés formatiu, comptarem amb professionals preparats per a oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes, tant nacionals com internacionals.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Perspectives laborals

El màster universitari de Màrqueting digital es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació. Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital. Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals. Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat. Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional a formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital. Investigadors i/o professors en la disciplina del Màrqueting Digital.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Ana Isabel Jiménez Zarco.
Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X