Màster Universitari en Mercat de l'Art

1065 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Mercat de l'Art
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

El títol de Màster Universitari en Mercat de l'Art per la UDIMA com a finalitat dotar l'estudiant d'una formació especialitzada, orientada a exercir les tasques professionals en l'àmbit de les empreses culturals que conformen aquest sector de gran tradició i que en l'actualitat es mostra en gran expansió internacional.
En el disseny del pla d'estudis, s'han tingut presents els principals àmbits laborals i sectors de major rellevància, per tal de configurar un ensenyament pràctic, real i adaptada a les exigències del mercat laboral. Per això s'han tingut en compte els coneixements, aptituds i habilitats que més valoren els professionals dins d'una societat que demanda uns perfils característics i adaptats a les tecnologies en aquest sector.
El Màster Universitari en Mercat de l'Art és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.

Temari

El títol de Màster Universitari en Mercat de l'Art comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Máste r6
TOTAL 60

El Programa formatiu es divideix en 5 mòduls, que agrupen les diferents competències que haurà d'adquirir l'alumne per a l'adequat exercici professional:
• Mòdul d'Informàtica Aplicada inclou l'assignatura Informàtica Aplicada a l'Mercat de l'Art, que té per finalitat ensenyar l'estudiant a manejar-se en un entorn de Mercat de l'Art, a través de la plataforma de formació de la UDIMA. Aquesta matèria (mòdul) oferirà a l'estudiant tota la informació especialitzada a obtenir mitjançant la gestió de la informació on line, així com a través de les pàgines web i portals especialitzats dels diferents organismes, públics o privats en el sector del Mercat de l'Art.
• Mòdul de Fonaments i Mecanismes del Mercat de l'Art que permetrà a l'estudiant adquirir els coneixements bàsics per dominar els diferents escenaris en què es desenvolupa el Mercat de l'Art. Partint d'una assimilació de conceptes i terminologia bàsica, l'alumne anirà incorporant coneixements sobre el funcionament i la dinàmica del Mercat de l'Art. Es pretén que l'alumne assimili i processi informació teòrica per projectar-la sobre la complexa realitat i el funcionament formal del Mercat de l'Art.
• Mòdul de Productes del Mercat de l'Art comprèn l'estudi dels diferents tipus d'obres d'art i béns de col·lecció així com les diverses facetes que els afecten a oferir-en el mercat de l'art. Així, l'estudi del Mòdul aportarà coneixements sobre els sectors del mercat en els que s'ofereixen, els aspectes intrínsecs i extrínsecs dels béns, més rellevants en el seu comerç i les diverses tasques que es deriven de la seva anàlisi i preparació per optimitzar la seva oferta en el mercat com la catalogació, taxació, mètodes de conservació, etc.
• El mòdul de Marc Legislatiu i fiscal del Mercat de l'Art versa sobre els aspectes legislatius i fiscals que regeixen el funcionament del mercat de l'art. La finalitat és aconseguir que els estudiants comprenguin la legislació i els aspectes fiscals sobre del mercat que és qui és l'ha definit les característiques actuals del mercat i entenguin la posició de l'Estat davant del comerç d'obres d'art. En aprofundir en el seu funcionament es pretén una millor comprensió i posada en pràctica de la matèria legislativa en el pla professional. Així després de cursar la matèria, l'alumne serà capaç d'exercir les tasques dels professionals del mercat de l'art pel que fa a exportacions, importacions, adquisicions, desenvolupament de subhastes, etc.
• Mòdul de Gestió Empresarial i Patrimonial permetrà a l'estudiant adquirir els coneixements suficients per dominar les diferents àrees de la gestió empresarial i patrimonial. L'objectiu és dotar de les eines necessàries per al desenvolupament professional en l'àmbit de l'assessoria al Mercat de l'Art, tant en la seva vessant empresarial amb en els aspectes purament patrimonials. Aquest mòdul ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca com a gestor d'empresa i assessor de patrimonis, ja sigui com a professional independent que presta els seus serveis externs a l'organització empresarial, ja sigui com a professional integrat en qualsevol de les àrees funcionals de les empreses.
• Les pràctiques externes es concertaran a través de convenis amb empreses, institucions i diferents associacions especialitzades en l'àmbit del Mercat de l'Art, perquè l'estudiant pugui completar els seus estudis teòrics amb l'adquisició de la pràctica necessària per a l'exercici de les seves funcions. L'organització de les "Pràctiques Externes" es realitzarà d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
• El programa formatiu del Màster conclouria amb el mòdul que abasta la realització i exposició del Treball Fi de Màster, que consisteix en el plantejament i estudi d'un tema actual, pràctic i d'una dimensió àmplia que impliqui la utilització dels coneixements adquirits en les diferents matèries mitjançant l'aplicació pràctica dels mateixos sota un escenari "real", per familiaritzar l'alumne amb el desenvolupament i l'actuació del professional del Mercat de l'Art en els diferents àmbits, avaluant responsabilitats, calibrant la idoneïtat d'una inversió en béns de col·lecció, quantificant els resultats o riscos econòmics derivats i apuntant la via o la solució més adequada per a la seva resolució.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per al maneig professional de les tècniques informàtiques en l'obtenció i gestió de la informació especialitzada i relativa a qualsevol dels aspectes relacionats amb el Mercat de l'Art. Capacitat d'assimilar i comprendre els conceptes teòrics i la terminologia pròpia del Mercat de l'Art. Capacitat per desenvolupar les aptituds necessàries per a comprendre el valor de les obres d'Art en les coordenades temporals. Capacitat per discernir entre el valor econòmic, el valor temporal i el valor estètic de les obres d'Art. Capacitat per reconèixer objectes artístics en el seu context global. Capacitat per interactuar amb professionals que indirectament intervenen en el desenvolupament del Mercat de l'Art. Capacitat per a l'exercici professional en els diversos sectors que conformen el mercat de béns artístics i de col·lecció. Capacitat per calibrar la incidència de les diferents corrents teòriques sobre l'evolució i desenvolupament del Mercat de l'Art.

Destinataris

El Màster Universitari en Mercat de l'Art està dirigit a titulats universitaris amb un perfil ampli i divers, que va des del alumne amb biaix clarament humanista com llicenciats en Història, Humanitats, Història de l'Art, Arqueologia, etc., fins al alumne format en finances , empresa i assessorament financer que vol canalitzar els seus coneixements i experiència cap al Mercat de l'Art i en l'assessorament patrimonial en aquest tipus d'actius.
Com que és un àmbit d'especialització, cal tenir la formació específica complementària dels estudis de Grau o similars de les àrees de l'economia o de l'empresa i enfocada a l'exercici professional dels perfils que es relacionen amb les matèries impartides, aprofundint en coneixements previs i desenvolupant les competències i habilitats pròpies d'un professional de les finances, la gestió empresarial i d'un especialista en assessoria financera.
D'aquesta manera, tenen accés al directe al Màster els Titulats Universitaris en:
• Ciències Empresarials.
• Administració i Direcció d'Empreses.
• Economia
No obstant això, aquells alumnes que no siguin llicenciats o graduats en aquestes titulacions podran cursar una sèrie de complements de formació relatius a "Macroeconomia i Conjuntura Econòmica" com a elements fonamentals per conèixer els diferents elements que afecten a l'evolució econòmica, i "Entorn Financer" per establir les bases de la gestió financera i de la comptabilitat. Per a aquests alumnes aquests complements formatius són de caràcter obligatori i es podran realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o de manera simultània al mateix (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").
És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix ??experiència prèvia en cap sector del Mercat de l'Art, sinó que pretén donar una formació integral a l'expert, de forma progressiva i eficaç en totes les seves àrees.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu d'aprenentatge principal del Màster és formar professionals altament qualificats en l'àmbit de la direcció i gestió d'empreses culturals relacionades amb el sector, dotant-los d'un perfil pràctic, professional i competitiu.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de gestió, assessorament, peritatge i catalogació dels béns artístics i de col·lecció en entorns nacionals i internacionals, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: adquisició, peritatge, comercialització en subhasta, fira, inversió, taxació ..., facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral europeu.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Perspectives laborals

Empreses de l'àmbit del mercat de l'art des venda d'obres d'art a través de galeria, subhasta, on line o establiment, fins a empreses de trasllats, restauració, consultores, etc. en qualsevol dels sectors que aquest mercat comprèn; pintura i escultura antiga, joieria, art contemporani, obra gràfica, numismàtica, fotografia artística, memorabilia, col·leccionisme, etc.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Mercat de l'Art
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X