Màster Universitari de Nutrició i salut (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Forma't en nutrició: una resposta davant de les necessitats preventives de la població en qüestions d'alimentació i salut
 • Llarga experiència i recorregut en aquest àmbit
 • Avaluació continuada, amb casos pràctics i resolució de reptes
 • Docents amb experiència reconeguda
El màster universitari de Nutrició i Salut està pensat per a donar resposta a una demanda creixent de professionals especialitzats en l'assistència i la prevenció en matèria d'alimentació, nutrició i salut.
El programa concep la nutrició des d'una perspectiva doble: com una eina terapèutica per al tractament d'una patologia o malaltia, i com una eina preventiva per a mantenir la salut.
El màster universitari online de Nutrició i salut està dissenyat d'acord amb els principis del programa europeu. Proporciona una formació completa i transversal, que aborda l'alimentació i la nutrició des de totes les perspectives: bioquímica, fisiològica, dietètica i tecnològica.
A partir d'aquesta formació integral, l'estudiant adquireix l'especialització per a exercir la seva activitat professional en àmbits tan diversos com el de la sanitat pública o privada, l'hostaleria i la restauració, la indústria alimentària, l'educació.
Competències:
Competències específiques

Capacitat per a analitzar la composició dels aliments i identificar-ne els nutrients i els efectes sobre l'organisme.
Capacitat per a integrar els coneixements sobre les característiques anatòmiques i histològiques i les funcions dels òrgans del sistema digestiu.
Capacitat per a dissenyar i avaluar accions de millora en la implantació de dietes, plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'una persona o grup de població.
Capacitat per a avaluar la gestió, l'elaboració i el control de menús adaptats a un col·lectiu.
Capacitat per a dissenyar i rendibilitzar al màxim el procés tecnològic de producció d'aliments i/o millorar-ne la qualitat.
Capacitat per a liderar els processos d'innovació tecnològica per a la producció d'aliments i complements alimentaris.
Capacitat per a aplicar i supervisar unes pràctiques adequades d'higiene, seguretat i qualitat alimentària i sistemes de control de risc segons la legislació vigent.
Capacitat per a analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
Capacitat per a identificar les desigualtats culturals i socials, i com incideixen en els hàbits alimentaris.
Capacitat per a analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional tenint en compte el context globalitzador i els canvis socials, demogràfics, epidemiològics, científics i tecnològics.
Capacitat per a liderar l'organització, la gestió i la implantació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional, ja sigui ambulatori o hospitalari.
Capacitat per a abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.
Capacitat per a assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, alhora que es duu a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
Competències transversals
Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
Capacitat per a l'organització, la planificació i la presentació de projectes.
Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
Capacitat per a transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara, precisa i rigorosa.
Capacitat per a interpretar la diversitat sociocultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Requisitos académicos de acceso al máster:
Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial.
En función de donde hayas cursado estos estudios necesitarás la siguiente documentación:
- He cursado estudios oficiales universitarios en el Estado español:
Tengo un título universitario oficial español (graduado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico, licenciado, ingeniero o arquitecto)
¿Qué documentación hay que presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad (DNI, pasaporte o documento identificativo del país de origen).
 • Fotocopia compulsada del título universitario oficial o el resguardo de los derechos de expedición.
Los documentos se pueden cotejar en las sedes de la UOC si lleváis los originales y sus fotocopias simples. La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona abajo firmante).
- He cursado estudios oficiales universitarios en un país de la Unión Europea;
1. Tengo un título de grado oficial, máster universitario o doctorado que pertenece al espacio europeo de educación superior (EEES).
¿Qué documentación hay que presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad (DNI, pasaporte o documento identificativo del país de origen).
 • Fotocopia compulsada del título universitario oficial o el resguardo de los derechos de expedición. El título debe estar redactado en español, inglés o catalán. Si está en otro idioma, hay que presentar la fotocopia compulsada de la traducción realizada por un traductor jurado.
 • Fotocopia compulsada/cotejada del suplemento europeo al título (SET) y fotocopia compulsada de la traducción jurada en los casos en que el título esté en un idioma diferente del español, el catalán o el inglés.
Los documentos se pueden cotejar en las sedes de la UOC si lleváis los originales y sus fotocopias simples.La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona abajo firmante).
 
2. Tengo un título universitario que no pertenece al espacio europeo de educación superior (EEES). Por ejemplo, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
¿Qué documentación hay que presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad del país de origen o pasaporte.
 • Fotocopia compulsada del título universitario oficial o el resguardo de los derechos de expedición. El título debe estar redactado en español, inglés o catalán. Si está en otro idioma, hay que presentar la fotocopia compulsada de la traducción realizada por un traductor jurado.
 • Una fotocopia compulsada de un certificado expedido por la universidad, en el que se certifique que la titulación presentada da acceso a estudios superiores de máster o doctorado en el país de origen del título.
Los documentos se pueden cotejar en las sedes de la UOC si lleváis los originales y sus fotocopias simples.
La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona abajo firmante).
- He cursado estudios universitarios oficiales en Latinoamérica u otros países de fuera de la Unión Europea:
1. Tengo un título universitario oficial sin la resolución de equivalencia del Ministerio de Educación español
¿Qué documentación debo presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad o del pasaporte del país de origen.
 • Estar redactado en español, inglés o catalán. Si está en otro idioma es necesario presentar la fotocopia compulsada de la traducción hecha por un traductor jurado.
 • Estar legalizado. Existen dos vías de legalización:
Si el título se ha obtenido en un país miembro del Convenio de La Haya (como México, Colombia, Ecuador o Perú) debe incluir la Apostilla de La Haya. Cada país nombra una autoridad competente que puede poner esta apostilla. En el web del Convenio de La Haya encontrarás la lista actualizada de los países del convenio y las autoridades que te pueden poner la Apostilla.
Si el título se ha obtenido en un país que no es miembro del Convenio de La Haya hay que legalizar el título por vía diplomática. Para hacerlo debes presentar el título en tres organismos para que acrediten la validez del documento por medio de sus sellos respectivos:
a) Ministerio de Educación del país emisor del título;
b) el Ministerio de Asuntos Exteriores del país que expidió el título y;
c) la representación diplomática o consular española en el país que emitió el título.
Documentación a  solicitar a la universidad de origen:
 • Fotocopia compulsada del certificado expedido por la universidad, en el que se certifique que la titulación presentada permite acceder a estudios superiores de máster o doctorado.
 • En el caso de matricularse a un Máster universitario, será necesario presentar un certificado académico de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
 • En el caso de matricularse a un Máster universitario, si la titulación presentada no está vigente en el país de origen, hay que presentar el plan de estudios.
Encontrarás más información sobre la legalización de títulos en el web del Ministerio de Educación del Estado español. 
2. Tengo un título universitario con la resolución de equivalencia del Ministerio de Educación español a título extranjero de enseñanza superior y a titulación y nivel académico de grado o máster universitario oficial en las ramas de conocimiento y campos específicos.
La equivalencia a titulación otorga al título extranjero, en todo el territorio nacional, los mismos efectos que los títulos que están comprendidos en el área y campo específico de formación del que se haya declarado la equivalencia, con exclusión de los efectos profesionales respecto a los títulos susceptibles de obtenerse por homologación.
La equivalencia a nivel académico otorga al título extranjero, en todo el territorio nacional, los efectos correspondientes al nivel académico respecto al que se haya declarado la equivalencia.
¿Qué documentación hay que presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad o pasaporte del país de origen.
 • Fotocopia compulsada/cotejada de la resolución de la equivalencia del título. Si la equivalencia está en trámite, podéis presentar el volante condicional, pero en un plazo máximo de seis meses tendréis que presentar la resolución definitiva.
Los documentos se pueden cotejar en las sedes de la UOC si lleváis los originales y sus fotocopias simples. La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona abajo firmante).
3. Tengo un título universitario con la resolución de homologación del Ministerio de Educación español de mi título
La homologación de un título extranjero a un título español que permita el acceso a una profesión regulada conlleva la posibilidad de ejercicio de la profesión regulada en las mismas condiciones de los poseedores de títulos españoles que habiliten para tal ejercicio.
¿Qué documentación hay que presentar?
 • Fotocopia del documento de identidad o pasaporte del país de origen.
 • Fotocopia compulsada/cotejada de la resolución de la equivalencia del título. Si la equivalencia está en trámite, podéis presentar el volante condicional, pero en un plazo máximo de seis meses tendréis que presentar la resolución definitiva.
Los documentos se pueden cotejar en las sedes de la UOC si lleváis los originales y sus fotocopias simples. La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona abajo firmante).

Temari

Per a obtenir aquesta titulació de màster universitari de Nutrició i salut, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. 
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. 
El màster de Nutrició i salut es pot cursar en un o dos anys lectius, depenent si la dedicació de l'estudiant és a temps complet o parcial.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 12
Prácticum 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Mòdul 1. Nutrició bàsica i per a col·lectivitats 12
 • Bioquímica i fisiologia de la nutrició 4
 • Dieta equilibrada i adaptació a diferents estats fisiològics 4
 • Alimentació col·lectiva 4
Mòdul 2. Tecnologia alimentària i desenvolupament de nous aliments 12
 • Tecnologia, control i seguretat dels aliments 6
 • El futur de l'alimentació: desenvolupament de nous aliments 6
Mòdul 3. Nutrició i alimentació en patologies de gran prevalença 12
 • Alimentació al món: de la malnutrició als trastorns de la conducta alimentària 6
 • Nutrició en malalties de gran prevalença 6
Assignatures optatives (l'estudiant ha d'escollir les assignatures d'un mòdul d'especialització)  12
Mòdul 4. Especialitat Nutrició clínica 
 • Nutrició clínica 4
 • Dietoteràpia II 4
 • Nutrigenòmica 4
Mòdul 5. Especialitat Salut pública 
 • Educació nutricional 4
 • Nutrició i salut pública 4
 • Alimentació i societat 4
Mòdul 6. Practicum 6
 • Pràctiques
 • Guia de l'estudiant
 • Guia del tutor extern 
Mòdul 7. Treball final de màster (segons l'especialitat escollida) 6
 • TFM (especialitat Nutrició clínica)
 • TFM (especialitat Salut pública)

Destinataris

Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les TIC.

Perfils:
El perfil de formació que ofereix el màster de Nutrició i salut està orientat a l'especialització d'un grup heterogeni de professionals que poden exercir la seva activitat tant en el sector públic com en el privat en l'àmbit de la sanitat i l'alimentació. 
El programa facilita la inserció, àmplia el ventall d'oportunitats professionals i afavoreix la mobilitat i la promoció laboral en àmbits com els següents:
 • Departaments sanitaris i clínics (centres de salut, hospitals i clíniques).
 • Administracions públiques dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • La indústria del sector alimentari.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva com geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria.
 • Fundacions, institucions, organitzacions no governamentals o associacions relacionades amb la promoció de la salut i la informació nutricional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster és obligatori haver superat algun dels estudis de l'àrea de ciències de la salut següents:
• Llicenciatura / grau de Medicina
• Diplomatura / grau d'Infermeria
• Diplomatura / grau de Nutrició Humana i Dietètica
• Llicenciatura / grau de Farmàcia
• Llicenciatura / grau de Fisioteràpia
• Llicenciatura / grau de Psicologia
• Llicenciatura / grau de Biologia
• Llicenciatura / grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
• Llicenciatura / grau de Bioquímica
• Titulacions equivalents
La superació d'aquest màster no habilita per a una professió regulada. En l'àmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009, són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per exercir la professió regulada.
Per accedir a estudis oficials de màster cal tenir un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

 • Formar professionals amb coneixements teòrics i pràctics sobre els efectes de la nutrició en la salut i la malaltia, per fer una bona prescripció terapèutica d'aliments i fomentar l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Capacitar l'estudiant per a avaluar les recomanacions nutricionals de manera col·lectiva per a un grup de població, i de forma personalitzada per a un individu, i per a donar resposta a patologies i situacions fisiològiques.
 • Estudiar els efectes que tenen les diferents tecnologies d'elaboració d'aliments sobre les seves característiques físiques, químiques, organolèptiques, microbiològiques, nutritives i funcionals.
 • Analitzar l'aplicació de les tecnologies de l'era postgenòmica i aprofundir conceptes com la nutrigenòmica, la nutrigenètica i la biologia de sistemes.
 • Dotar l'estudiant de la capacitat per a liderar la planificació i el disseny de models d'intervenció nutricional per fomentar la prevenció en matèria de salut.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Nutrició i salut de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Pràctiques

Programa de pràctiques a la xarxa d'institucions associades al màster universitari de Nutrició i salut.

Perspectives laborals

Les sortides professionals són les següents: Responsable d'assessoria dietètica a persones, empreses alimentàries i de restauració col·lectiva. Càrrecs directius i professionals en fundacions, organitzacions no governamentals (ONG) i organismes internacionals relacionats amb la salut i l'alimentació. Càrrecs directius i professionals d'empreses de la indústria alimentària. Educador/a nutricional en centres públics i privats en els quals s'imparteixin coneixements sobre alimentació, nutrició i salut.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Dra. Alícia Aguilar Martínez.
Màster Universitari de Nutrició i salut (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X