Màster Universitari de Psicologia General Sanitària (UOC)

13 Persones han demanat informació
1244 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Psicologia General Sanitària (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster Universitari de Psicologia General Sanitària té per objectiu habilitar per a lexercici de la professió sanitària titulada i regulada de professional de la psicologia general sanitària (Ordre Ministerial ECD/1070/2013). Es tracta d'un títol de caràcter professionalitzador per a aquelles persones llicenciades o graduades en psicologia que vulguin desenvolupar la seva activitat a l'àmbit sanitari.
El Màster Universitari de Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional de psicologia sanitària, tant per compte propi com aliè, a centres assistencials registrats com a centres sanitaris.
El programa està dissenyat des d'una perspectiva teòrica plural i amb un èmfasi marcat en el desenvolupament d'habilitats terapèutiques. Es pretén dotar el professional de la psicologia d'una formació de qualitat que es pugui aplicar a la prevenció, promoció i intervenció, en diferents contextos i poblacions per a les quals el títol habilita.
El màster de Psicologia General Sanitària és un títol oficial que té per objectiu habilitar per a lexercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari (Ordre Ministerial ECD /1070/2013). Es tracta, per tant, d'un títol de caràcter professionalitzant, d'obligat requeriment per a aquells llicenciats o graduats en Psicologia que vulguin desenvolupar la seva activitat a l'àmbit sanitari.
Competències:
Competències bàsiques:
 • Es garantiran, com a mínim, les competències bàsiques següents, en el cas de màster:
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Tenir capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i les raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d¿una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.
Competències generals:
 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral en què tinguin cabuda els seus components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'exercici professional.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • Desenvolupar la seva feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Competències transversals:
 • Compromís ètic i global: actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
Competències específiques:
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos didentificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Analitzar críticament i fer servir les fonts d'informació clínica.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Conèixer el marc dactuació del psicòleg general sanitari i saber derivar el professional especialista corresponent.
 • Conèixer les obligacions i les responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Conéixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes dintervenció psicològica, en funció de lavaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, la posada en marxa i la gestió d'una empresa, les diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • Conèixer la normativa vigent a l'àmbit sanitari espanyol.
 • Realitzar activitats de promoció i educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

Temari

Planificació en 3 mesos:
Semestre 1-30 crèdits:
 • Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària
 • Avaluació i formulació de cas en psicologia clínica i de la salut
 • Entrenament en habilitats terapèutiques
 • Intervenció psicològica en salut mental
 • Assignatures optatives
Semestre 2-30 crèdits:
 • Pràctiques I
 • Avanços en la personalització de la psicoteràpia
 • Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut
 • Investigació en salut i qualitat de vida
 • Assignatures optatives
Semestre 3-30 crèdits:
 • Pràctiques II
 • Treball final de màster
Planificació en 5 semestres:
Semestre 1 - 22 crèdits:
 • Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària
 • Avaluació i formulació de cas en psicologia clínica i de la salut
 • Entrenament en habilitats terapèutiques
 • Intervenció psicològica en salut mental
Semestre 2 - 23 crèdits:
 • Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut
 • Avanços en la personalització de la psicoteràpia
 • Pràctiques I
Semestre 3-26 crèdits:
 • Assignatures optatives
 • Pràctiques II
Semestre 4-7 crèdits:
 • Investigació en salut i qualitat de vida
 • Assignatures optatives
Semestre 5-12 crèdits:
 • Treball final de màster

Destinataris

El màster universitari de Psicologia General Sanitària s'adreça a llicenciats i graduats en Psicologia que vulguin especialitzar-se i exercir en l'àmbit de la intervenció psicològica, així com a aquelles persones que vulguin prosseguir els seus estudis al doctorat de psicoteràpia o al camp de la psicologia clínica i de la salut.
Aquest màster està dirigit a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària o vulguin continuar els estudis de doctorat en el camp de la Psicologia clínica i de la Salut.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. Es recomana un nivell de competència com a usuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits

Les titulacions necessàries per accedir al màster de Psicologia General Sanitària de la UOC són les següents:
 • Títol universitari espanyol de grau o llicenciatura de Psicologia.
 • Títol estranger de grau o llicenciatura de Psicologia, que estigui homologat a Espanya en el moment de la sol·licitud dinscripció al màster. En aquest sentit, les persones titulades estrangeres que no van homologar el títol en el passat (fins al 2014) han de convalidar el títol a una universitat espanyola abans de sol·licitar l'accés al màster. La certificació d'equivalència que emet el Ministeri d'Universitats no permet accedir a aquest màster i no és un document d'homologació a efectes legals.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Data d'inici: A consultar. Es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en un any i mig (tres semestres), en cas que el cursi a temps complet, o en un termini de dos anys i mitjà (cinc semestres) o més.

Objectius

El màster universitari de Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal preparar els estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la psicologia general sanitària, d'acord amb el perfil i les competències que li són pròpies segons les directrius donades per l'Ordre Ministerial. Aquesta fa referència a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut.
El màster ha estat concebut com una formació avançada i de caràcter aplicat en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als professionals desenvolupar-se en l'àmbit de la psicologia sanitària i la psicoteràpia. A través dels continguts d'aquest màster també es pretén la formació investigadora bàsica i aplicada a l'àmbit clínic sanitari, així com un desenvolupament avançat de les capacitats crítiques i reflexives que redundin en una millora de la pràctica professional.
Es pretén, per tant, que els estudiants adquireixin les habilitats, les competències i els coneixements necessaris per abordar els diversos problemes que es poden plantejar en l'exercici de la professió de la psicologia general sanitària, i que siguin capaços d'anar assumint l'autonomia necessària per avaluar i formular hipòtesis sobre el comportament de les persones i intervenir sobre aquests comportaments amb la finalitat de promoure i millorar la salut en un context multidisciplinari.

Pràctiques

30 crèdits ECTS, que equivalen a 750 hores, de les quals 500 són pràctiques presencials a un centre i 250 són de treball a l'aula de l'assignatura.

Perspectives laborals

Programa habilitador per a l'exercici dels professionals de la psicologia sanitària, la intervenció psicològica i la psicoteràpia. El màster universitari de Psicologia General Sanitària habilita per exercir com a professional de la psicologia sanitària i proporciona la formació adequada per treballar en diferents contextos i centres on s'ofereix atenció psicològica. Entre ells hi ha els següents: Consultes privades que ofereixen psicoteràpia individual, familiar o de parella Centres o institucions que desenvolupin programes de prevenció i promoció de la salut mental o física, o atenció a la diversitat funcional Centres de rehabilitació de persones amb problemes de salut Centres d'atenció a persones amb problemes de drogodependència Centres de desenvolupament infantil i intervenció primerenca Centres o institucions que desenvolupin programes de prevenció o suport a famílies en situacions de risc Residències i centres d'atenció a la gent gran...

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Professorat

Director del programa: Dr. Adrián Montesano del Campo. Doctor en Psicología. Es profesor del ámbito de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, y experto en identidad, relaciones interpersonales, psicoterapia, terapia familiar y de pareja. Es miembro del grupo de investigación Intervención en Psicología Clínica y de la Salud.
Màster Universitari de Psicologia General Sanitària (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X