Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia

1095 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

El Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013. Aquesta prestigiosa titulació conjuga tot el saber i experiència acadèmica acumulada per la UDIMA en col·laboració amb el Campus internacional per a la Seguretat i la Defensa (CISDE), amb la garantia de qualitat d'una titulació amb rang de màster universitari oficial. Aquest programa es pot cursar a distància des d'Espanya o l'estranger, amb exàmens presencials en diverses ciutats espanyoles i estrangeres habilitades per la Universitat com a seus oficials d'examen.
Aquest màster universitari en Recerca està dissenyat per dotar l'alumne d'amplis coneixements relacionats amb qüestions militars, seguretat nacional, política de defensa, teoria moderna de defensa, conflictes i política internacional, serveis d'intel·ligència, terrorisme i crim organitzat, indústria militar i economia de la defensa, entre d'altres.
El quadre docent comprèn alguns dels majors experts internacionals en aquests camps.

Temari

El títol de Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries (B) 48
Treball fi de Màster 12
TOTAL 60

La impartició del Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia desenvolupa cinc mòduls temàtics molt complementaris entre si:
• Mòdul Fonaments de Seguretat i Defensa. En aquest mòdul els alumnes se situaran en el marc conceptual precís relacionat amb la seguretat i defensa col·lectives, com a pas previ a conèixer les amenaces que planen sobre les societats modernes. S'aborda la seguretat en el seu marc general, què és i com ha evolucionat el concepte de seguretat; quines són les principals conflictes bèl·lics i amenaces que comprometen la seguretat de les nacions i quins són els principals actors institucionals tant nacionals com internacionals.
• Mòdul Lluita contra el Terrorisme i el Crim Organitzat. L'estudiant que obtingui la titulació de Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Terrorisme ha de tenir un coneixement íntim del fenomen terrorista i criminal tant a Espanya com a l'estranger. En aquest mòdul els alumnes coneixen què és el terrorisme i els principals grups internacionals, les principals activitats il·lícites internacionals i les seves tècniques d'acció; s'estudien les tècniques d'informació, intel·ligència i contraintel·ligència com a instrument al servei dels estats per combatre una amenaça subtil i latent, però potencialment letal i nociva.
• Mòdul Cultura de la Defensa. Té per objecte dotar els alumnes de coneixements fonamentals per a comprendre aspectes molt importants de l'activitat defensiva de les nacions: la naturalesa, organització i estructura de les Forces Armades Espanyoles en comparació amb els exèrcits d'altres nacions de referència. Igualment, l'alumne coneixerà com s'estructura la indústria militar i quin és el seu impacte en el desenvolupament econòmic i tecnològic d'un país. Un tercer bloc tracta les fites més importants de la història militar contemporània: I Guerra Mundial, II Guerra Mundial, La Guerra Freda, la Guerra del Vietnam i els Conflictes de l'Orient Mitjà.
• Mòdul Metodologia de Recerca. L'estudiant aprendrà a investigar, organitzar i explotar sistemàticament el fruit d'anàlisi basats en tasques d'investigació, recerca i documentació. L'alumne aprendrà a utilitzar tècniques i mètodes d'investigació adaptats a les ciències de la seguretat i la defensa, com a instrument insubstituïble per a un adequat exercici professional posterior.
• Mòdul Treball Fi de Màster. L'assignatura que el compon, Treball Fi de Màster, desenvolupa en l'estudiant la capacitat per analitzar i desenvolupar per escrit un treball de recerca complex relacionat amb un aspecte, procés o fenomen relacionat amb l'àmbit de l'estudi del Màster, aplicant els coneixements adquirits a al llarg del mateix i les aptituds de recerca i anàlisi d'informació i de consulta de la bibliografia especialitzada. Porta amb si l'exposició i defensa pública del Treball.


Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 Mesos:
Primer semestre:
Els Conceptes Clau: Seguretat, Geoestratègia i Defensa de les Nacions
Tipologia dels Conflictes i Evolució de les Amenaces Belicas Globals
Actors Nacionals i Internacionals de la Seguretat i la Defensa
Amenaça i Reacció Contra el Terrorisme Global i el Crim Organitzat
Fonaments d'Intel·ligència i Contrainte
Forces Armades

Segon semestre:
Impacte de la Indústria Militar al Desenvolupament de l'Economia i la Tecnologia
Fites i Estratègia Militar en la Història Contemporània
Metodologia de la Investigació Aplicada a la Seguretat i la Defensa
Treball Fi de Màster (**)
(**) Per aprovar l'assignatura de Treball fi de màster serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 50% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per a comprendre els conceptes claus relacionats amb la defensa, la seguretat i la geoestratègia. Capacitat per comprendre la tipologia dels conflictes bèl·lics i la influència de la globalització en ells. Capacitat per analitzar la tipologia de les amenaces bèl·liques modernes en el marc geoestratègic internacional. Capacitat per avaluar i ponderar la influència del terrorisme i crim organitzat internacionals en la seguretat de les nacions. Capacitat per comprendre els conceptes de Defensa Nacional i Política de Defensa, així com les institucions competents responsables de la seva direcció i gestió. Capacitat per entendre la «comunitat d'intel·ligència» i conèixer els serveis d'informació i intel·ligència nacionals i estrangers. Capacitat per conèixer les principals tecnologies modernes relacionades amb la indústria de la defensa i el seu pes econòmic i social. Capacitat per demostrar suficiència investigadora.

Destinataris

El Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia, està principalment dirigit a llicenciats o graduats o diplomats (o equivalents a aquestes titulacions) de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques (preferentment amb estudis de Dret, Criminologia, Sociologia, Psicologia, o Ciències polítiques, sense perjudici a la seva extensió a alumnes amb estudis d'altres branques, sempre que acreditin continguts i competències relacionades amb els àmbits esmentats). Així mateix, aquest pla d'estudis està enfocat als Llicenciats o Graduats en Periodisme, interessats en especialitzar-se en Periodisme Militar o Periodisme de Guerra.
Així mateix també va dirigit a:
• Escala Superior d'Oficials de la Guàrdia Civil (titulació equivalent al de llicenciat, arquitecte o enginyer).
• Escala Executiva del Cos Nacional de Policia, tenint en compte el següent:
o Funcionaris de Escala Executiva amb l'equivalència acadèmica a màster universitari, per a aquells funcionaris provinents d'oposició lliure o promoció interna que accedeixin amb la diplomatura o llicenciatura universitària, o títol de grau universitari (en adequació al Pla Bolonya), que hagin cursat els dos anys de formació a l'Escola d'Àvila a partir de l'any 2006.
o Funcionaris de l'Escala Executiva amb l'equivalència a llicenciat universitari, per als que hagin accedit a l'Escala Executiva per promoció interna o oposició lliure amb el títol de diplomat o llicenciat universitari amb anterioritat a l'any 2006.
o Funcionaris de l'Escala Executiva sense cap titulació acadèmica universitària per no complir els requisits d'accedir a l'Escala amb el títol de diplomat, llicenciat universitari o amb el títol de grau universitari i que fins a setembre de 2015 podran seguir beneficiant-se de la convalidació de la ordre de 18 d'abril de 2000, en el sentit d'obtenir l'equivalència a llicenciat universitari si abans d'aquesta data adquireixen el títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte.
• Militars de Carrera:
o escala d'oficials: correspon als estudis de primer cicle universitari. En aquesta escala, la primera ocupació militar equival al títol de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, segons l'especialitat escollida.
o escala superior d'oficials: correspon als estudis universitaris de primer i segon cicle. En aquest grau, la primera ocupació militar equival al títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura, segons l'especialitat cursada.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Els objectius del programa estan associats a la finalitat de convertir l'estudiant en un expert en qüestions relacionades amb Seguretat, Defensa i Geoestratègia. El Programa persegueix dotar l'alumne de totes les competències, coneixements i habilitats necessaris per a permetre un exercici professional com a investigador, analista, acadèmic o científic en els àmbits de la defensa, seguretat col·lectiva, història militar, intel·ligència, terrorisme, indústria, geopolítica o altres camps relacionats.
L'objectiu general es pot desglossar en una sèrie d'objectius d'aprenentatge específics:
• Dominar els conceptes claus relacionats amb defensa, seguretat, geoestratègia i geopolítica.
• Conèixer quins són els orígens i evolució recent dels principals conflictes bèl·lics i polítics actius en el món.
• Conèixer la tipologia dels conflictes bèl·lics i la influència de la globalització en ells.
• Analitzar la tipologia de les amenaces bèl·liques modernes en el marc geo-estratègic internacional.
• Avaluar i ponderar la influència del terrorisme i crim organitzat internacionals en la seguretat de les nacions.
• Comprendre els conceptes de Defensa Nacional i Política de Defensa, així com de les institucions competents de la seva direcció.
• Conèixer l'estructura de les Forces Armades Espanyoles i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits,

Perspectives laborals

En acabar aquest programa l'alumne haurà adquirit les competències necessàries per poder exercir professionalment com a professors, docents, acadèmics, periodistes especialitzats, integrants de gabinets de comunicació, analistes de seguretat, investigadors, analistes d'intel·ligència, gerents i industrials, etc. També serà de gran utilitat per a membres de les Forces Armades i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, o altres cossos policials, que s'apliquin a camps relacionats amb les ciències de la seguretat i defensa

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Abel González García. Ángel García Collantes. Carlos González de Escalada Álvarez. Federico Aznar Fernández-Montesinos. Fernando Ibáñez Gómez. Francisco Jiménez Moyano. Guillem Colom Piella. Juan Manuel García Reguera. Laura Fernández de Mosteyrín. Laura Lara Martínez. Luis Felipe López Álvarez. Manuel Badás Ramos María José Garrido Antón. María Lara Martínez. Miguel Ángel Poveda Criado. Susana Laguna Hermida.
Màster Universitari en Seguretat, Defensa i Geoestratègia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X