Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la gestió empresarial i financera

1020 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la gestió empresarial i financera
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs està orientat al disseny i maneig de diferents models financers, així com al tractament de la informació generada en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa.
Durant el curs s'analitzaran situacions reals que portaran al disseny de models que seran d'aplicació pràctica a l'empresa. Cada enunciat indica quin és l'objectiu de l'exercici i presenta el full de càlcul en forma de plantilla que cal completar. Els passos a seguir per arribar a les solucions estan clarament explicats; a més, al final del curs s'inclouen les solucions.

 

Temari

Mòdul 1. Repàs de funcions habituals en la gestió financera
Dedicat al repàs de funcions i eines d'anàlisi que permetin el desenvolupament de models financers complexos.
• L'entorn d'Excel 2010.
• La gestió dels llibres.
• El treball en grup: compartir llibres.
• Funcions de text.
• Vinculació d'Excel amb Word: Correspondència amb Word.
• Funcions lògiques.
• Formats condicionals.
• Càlculs estadístics bàsics.
• Funcions de dates.
• Validació de dades.
• Construcció de gràfics avançats: gràfics dinàmics.

Mòdul 2. La manipulació de dades
Aplicacions d'Excel a l'hora de tractar massivament informació numèrica com ara càlculs estadístics, resolució d'equacions o administració d'escenaris per simulació.
• Funcions de cerca: BUSCARV, BUSCARH, Índex, Coincidir ...
• Nomenament de rangs. Rangs dinàmics: Indirecte, Desref ...
• Funcions per al tractament de Bases de Dades.
• Taules dinàmiques:
• Creació, organització, agrupació, gràfics dinàmics, consolidació de taules.
• L'ús de les taules dinàmiques per a l'obtenció d'informes.
• La programació de taules dinàmiques.
• Connexió dels diferents programes d'Office (Excel, Access, Word).
• Consulta a base de dades externes:
• La importació de dades WEB.
• Tractament de llistes: Filtres, filtres avançats, esquemes i autoesquemas.
• Formularis personalitzats.
• Importació de dades: ficheros.txt, importació de web, Query, ...
• La protecció de fulles i el bloqueig de cel·les.

Mòdul 3. La presentació d'informes. Desviacions. Excel en el control pressupostari. La realització de pressupostos i balanç previsional
Dedicat a l'estudi de funcions i eines d'anàlisi que permetin conèixer i manejar els instruments necessaris per al desenvolupament dels models financers, així com l'ocupació de formats condicionals i representacions gràfiques.
• Els formularis en la gestió d'informes financers:
o Barra de desplaçament.
o Botons d'opció.
o Casella de verificació.
o Control de nombres.
o Agrupació i autoesquema.
• Automatització d'informes. Escenaris. La presentació d'alternatives.
• El balanç previsional i el real. Obtenció de desviacions i el compliment del pressupost. L'ús d'Excel al control financer. Anàlisi de tolerància.
• La preparació d'un balanç i el compte de resultats previsionals. L'ús d'eines i funcions per a l'obtenció d'un balanç previsional. L'automatització dels mateixos. La funció transposar Les funcions de data. L'ús del desref en models de Cash-flow. La presentació gràfica d'alternatives.

Mòdul 4. Models de finançament
Estudi de les funcions financeres per a la captació de fons aliens. Elaboració de quadres d'amortització de préstecs, cancel·lació parcial de deutes i càlcul de costos efectius.
• Funcions financeres: actualització, capitalització, ...
• Préstecs: quadre d'amortització:
o Préstecs a interès fix: francès, lineal, amortització lliure, ...
o Préstecs a interès variable: Diferents sistemes de revisió del tipus d'interès.
• TAE i cost efectiu:
o En préstecs a interès fix.
o En préstecs a interès variable.

Mòdul 5. Models de planificació pressupostària
Creació a través d'Excel de models d'estats financers per a la planificació pressupostària integral. Generació de diferents escenaris en funció de les diferents hipòtesis del negoci.
• Funcions de cerca: BUSCARV, BUSCARH ...
• Funcions de referència: Desref, Índex, Coincidir, Triar, Indirecte ...
• Funcions d'optimització i simulació: TTablas, Cerca Objectiu, Solver i Escenaris.
• Comptes de resultats previsionals:
o Pressupost d'ingressos i despeses.
o Liquidació / compensació fiscal.
• Pressupost de tresoreria:
o Pressupost de cobraments i pagaments.
o Necessitats de finançament i disposició de crèdits.
• Balanços previsionals.
• Creació d'escenaris i anàlisi de sensibilitats.

Mòdul 6. Anàlisi de projectes d'inversió
Estudi de les eines en excel que l'ajudaran a simplificar i mecanitzar les decisions sobre valoració de projectes d'inversió. Mesures de rendibilitat, liquiditat, simulacions ...
Elaboració dels cash flows a partir del compte de resultats.
• Càlcul de rendibilitats: VAN i TIR.
• Simulacions:
o Taules d'una variable.
o Taules de dues variables.
o Anàlisi d'escenaris.
• Anàlisi de sensibilitat:
o Cercar Objectiu.
o Optimització de resultats amb restriccions: Solver.

Requisits

Només es requereixen uns coneixements mínims en el maneig del full de càlcul Excel.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la gestió empresarial i financera
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X