CEF Barcelona

Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la Gestió Empresarial i Financera

CEF Barcelona

Curs
Presencial | Distància
30 Hores
 • Barcelona
525 €

Descripció

Aquest curs està orientat al disseny i maneig de diferents models financers , així com al tractament de la informació generada en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa .Durant el curs s'analitzaran situacions reals que portaran al disseny de models que seran d'aplicació pràctica a l'empresa. Cada enunciat indica quin és l'objectiu de l'exercici i presenta el full de càlcul en forma de plantilla que cal completar . Els passos a seguir per arribar a les solucions estan clarament explicats , a més , al final del curs s'inclouen les solucions . 

Temari del curs

Mòdul 1 Repàs de funcions habituals en la gestió financera

Dedicat al repàs de funcions i eines d'anàlisi que permetin el desenvolupament de models financers complexos .
 •     L'entorn d'Excel 2010
 •     La gestió dels llibres
 •     El treball en grup : compartir llibres
 •     Funcions de text
 •     Vinculació d'Excel amb Word : Correspondència amb Word .
 •     funcions lògiques
 •     formats condicionals
 •     Càlculs estadístics bàsics
 •     Funcions de dates
 •     Validació de dades
 •     Construcció de gràfics avançats : gràfics dinàmics

Mòdul 2 La manipulació de dades

Aplicacions d'Excel a l'hora de tractar massivament informació numèrica com ara càlculs estadístics , resolució d'equacions o administració d'escenaris per simulació .
 •     Funcions de cerca: BUSCARV , BUSCARH , INDEX , COINCIDIR , ...
 •     Nomenament de rangs . Rangs dinàmics : INDIRECTE , DESREF , ...
 •     Funcions per al tractament de bases de dades .
 •     Taules dinàmiques :
        Creació , organització , agrupació , gràfics dinàmics , consolidació de taules .
        L'ús de les taules dinàmiques per a l'obtenció d'informes .
        La programació de taules dinàmiques .
 •     Connexió dels diferents programes d'Office ( Excel , Access , Word ) .
 •     Consulta a base de dades externes :
        La importació de dades web.
        Tractament de llistes : Filtres , filtres avançats , esquemes i autoesquemas .
        Formularis personalitzats .
 •     Importació de dades : ficheros.txt , importació de web , Query , ...
 •     La protecció de fulls i el bloqueig de cel · les

Mòdul 3 La presentació d'informes . Desviacions . Excel en el control pressupostari . La realització de pressupostos i balanç previsional

Dedicat a l'estudi de funcions i eines d'anàlisi que permetin conèixer i manejar els instruments necessaris per al desenvolupament dels models financers , així com l'ús de formats condicionals i representacions gràfiques .
 •     Els formularis en la gestió d'informes financers :
        Barra de desplaçament .
        Botons d'opció .
        Casella de verificació.
        Control de nombres .
        Agrupació i autoesquema .
 •     Automatització d'informes . Escenaris . La presentació d'alternatives .
 •     El balanç previsional i el real . Obtenció de desviacions i el compliment del pressupost . L'ús d'Excel en el control financer . Anàlisi de tolerància .
 •     La preparació d'un balanç i el compte de resultats previsionals . L'ús d'eines i funcions per a l'obtenció d'un balanç previsional . L'automatització dels mateixos . La funció transposar . Les funcions de DATA . L'ús del DESREF en models de Cash - flow . La presentació gràfica d'alternatives .

Mòdul 4 Models de finançament

Estudi de les funcions financeres per a la captació de fons aliens . Elaboració de quadres d'amortització de préstecs , cancel · lació parcial de deutes i càlcul de costos efectius .
 •     Funcions financeres : actualització, capitalització , ...
 •     Préstecs : quadre d'amortització :
        Préstecs a interès fix : francès , lineal , amortització lliure , ...
        Préstecs a interès variable : Diferents sistemes de revisió del tipus d'interès .
 •     TAE i cost efectiu :
        En préstecs a interès fix .
        En préstecs a interès variable .

Mòdul 5 Models de planificació pressupostària

Creació a través d'Excel de models d'estats financers per a la planificació pressupostària integral . Generació de diferents escenaris en funció de les diferents hipòtesis del negoci .
 •     Funcions de cerca: BUSCARV , BUSCARH , ...
 •     Funcions de referència : DESREF , INDEX , COINCIDIR , TRIAR , INDIRECTE , ...
 •     Funcions d'optimització i simulació : TAULES , CERCAR OBJECTIU , SOLVER i ESCENARIS .
 •     Comptes de resultats previsionals :
        Pressupost d'ingressos i despeses.
        Liquidació / compensació fiscal .
 •     Pressupost de tresoreria :
        Pressupost de cobraments i pagaments .
        Necessitats de finançament i disposició de crèdits .
 •     Balanços previsionals .
 •     Creació d'escenaris i anàlisi de sensibilitats .

Mòdul 6 Anàlisi de projectes d'inversió

Estudi de les eines en excel que l'ajudaran a simplificar i mecanitzar les decisions sobre valoració de projectes d'inversió . Mesures de rendibilitat , liquiditat , simulacions , ...
 •     Elaboració dels cash flows a partir del compte de resultats .
 •     Càlcul de rendibilitats : VAN i TIR .
 •     simulacions :
        Taules d'una variable .
        Taules de dues variables .
        Anàlisi d'escenaris .
 •     Anàlisi de sensibilitat :
        Cercar Objectiu .
        Optimització de resultats amb restriccions : Solver .
Veure més

Requisits

Només es requereixen uns coneixements mínims en el maneig del full de càlcul Excel .

Metodologia

Presencial i també està en l'opció on line.

Horari/Torn

Presencial: Dimecres, de 19 a 22 h

Durada

Presencial: Data d'inici: 23 de novembre de 2016,
Data de fi: 15 de febrer de 2017. /
On line: 3 mesos: Data d'inici: 10 d'octubre de 2016,
Data de fi: gener 2017

Preu

525 €
Presencial, pagament únic: 525 ?; pagament fraccionat: 540 ? en 3 terminis de 180 ?.

On line: Pagament únic: 385 ?; pagament fraccionat: 399 ? en 3 terminis de 133 ?.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la Gestió Empresarial i Financera

També et recomanem aquests cursos

Curs Monogràfic d'Excel aplicat a la Gestió Empresarial i Financera