Curs Monogràfic sobre el Subministrament immediat d'informació (SII) i facturació

1018 Persones estan visitant aquest curs
Preu 440 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre el Subministrament immediat d'informació (SII) i facturació
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
Preu 440 €

Descripció

El 6 de desembre de 2016 va publicar al BOE el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA, que modifica el Reglament de l'IVA, el Reglament de facturació i el Reglament de Gestion i Inspecció Tributària.
S'estableix l'obligació per a determinats contribuents d'un sistema d'administració de llibres en seu electrònica de l'AEAT que s'acosti el moment de registre i comptabilització de les factures al de realització efectiva de l'operació econòmica amb la finalitat de prevenir i controlar el frau fiscal.
Aquest sistema es coneix com Subministrament immediat d'Informacion (SII).
Igualment resulta imprescindible conèixer les obligacions de facturació dels empresaris i professionals regulades en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, que ens permetrà:
• Aprofundir en el coneixement de les conseqüències fiscals i comptables de les factures com a documents que permeten justificar les despeses i deduccions dels empresaris i professionals.
• Conèixer el suport documental correcte de les factures per al seu posterior deduïbilitat i si les factures emeses i suportades s'adeqüen als requisits del reglament de facturació.
El curs es desenvoluparà des d'una doble perspectiva, una teòrica per donar a conèixer la regulació legal de les obligacions de facturació i del SII, i una altra pràctica, per tal que l'alumne s'introdueixi en les diferents situacions reals que es puguin contemplar en les normes.

Temari

• L'obligació d'expedir i lliurar factures. El nou sistema de Subministrament immediat d'Informació (SII).
• Les factures en els impostos: despeses deduïbles i deduccions. La justificació de les despeses deduïbles de manera prioritària a través de la factura (art. 106.3 LGT).
• La informació a subministrar. El nou sistema de Subministrament immediat d'Informació (SII).
• Regles generals de facturació. El reglament de facturació.
o Subjectes obligats a expedir i lliurar factura.
o Operacions objecte de facturació.
o Contingut de les factures. Factura completa, simplificada i abreujada.
o Originals, duplicats i còpies.
o Expedició i remissió de les factures (especial referència a la remissió electrònica).
o Termini per anotar les factures en els llibres-registre i en la comptabilitat (art. 69 Regl. IVA).
• Casos particulars.
o Factures i minutes de professionals. L'obligació de retenir.
o Justificació de les provisions de fons i bestretes.
o Factures per bestretes.
o Factures de vendes amb pagament ajornat.
o Factures emeses en nom i per compte d'un tercer.
o Factures electròniques.
? Factures a través d'Internet.
? Factures del règim especial de serveis prestats per via electrònica.
o Factures en procediments administratius i judicials.
o Factures de gasolineres.
o Factures d'agències de viatges.
o Factures amb canvi en el tipus de gravamen d'IVA.
o Factures per reparació de vehicles sinistrats coberts per una pòlissa d'assegurances.
o Factures de proveïdors estrangers (no comunitaris).
o Factures a clients estrangers (no comunitaris).
o Factures d'operacions intracomunitàries.
? Fonament i concepte de les operacions intracomunitàries.
? Adquisicions i lliuraments intracomunitaris.
? Factures per lliurament de béns a clients comunitaris.
? Factures de proveïdors intracomunitaris per lliurament de béns.
? Bestretes d'operacions intracomunitàries.
? La declaració recapitulativa (model 349).
? Factures per prestació de serveis a clients comunitaris.
? Factures per prestació de serveis de proveïdors comunitaris. Inversió del subjecte passiu.
? Factures en operacions triangulars.
o Les factures i les operacions amb tercers (model 347).
o Factures dels règims especials d'IVA.
? Rebuts en el règim especial d'agricultura.
? Règim especial de béns usats.
? Règim especial de l'or d'inversió.
o Refacturació de despeses.
• Documents substitutius de les factures.
o Tiquets.
• Altres documents justificatius.
o Justificants i extractes bancaris.
? Extractes de targetes de crèdit.
o Justificants de dietes i despeses de viatge.
o Certificacions d'obra.
o Escriptures públiques.
o Vendes no facturades: albarans, factures proforma i notes de càrrec.
• Obligacions registrals i comptables derivades de l'obligació de facturació.
o Comptabilització de factures. Principi de registre.
o Llibres-registres a efectes d'IVA i llibres de comptabilitat. Legalització.
o Especial referència als llibres-registre de l'IVA i al model 340 en relació amb les factures.
o Comptabilització de les factures amb autorrepercusión d'IVA.
o Vendes no facturades. Albarans.
o Conciliació de registres fiscals i llibres de comptabilitat.
? Exercici partit.
• Rectificació de factures i tiquets.
o Rectificació d'anotacions comptables i registrals.
• Conservació, prescripció i exhibició.
• Règim sancionador del deure de facturació.
• Recursos i reclamacions en matèria de facturació.
• Procediment per a sol·licitar autoritzacions en matèria de facturació i llibres-registre al Departament de Gestió Tributària de l'AEAT.

Destinataris

Assessors d'empresa, mercantils i tributaris, assessors i directors financers, administradors d'empresa, professionals del Dret i, en general, a tot aquell que estigui interessat en les matèries objecte d'aquest curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics.

Durada

Barcelona 21 octubre 2020 (21 hores lectives). Madrid 20 octubre 2020 (24 hores lectives). València, 4 de novembre de al 2020 (21 hores lectives).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Concretament, es lliurarà la normativa estatal vigent, així com material divers com presentacions i casos pràctics il·lustratius que en cada cas corresponguin.

Professorat

Barcelona: Sra. Lorena Echeverría. Cap regional adjunta de Gestió Tributària de l'AEAT a Catalunya i experta en el Subministrament de Immediat d'Informació telemàtic de l'IVA (SII). D. Javier Maria Suñé Negre. Inspector d'Hisenda. En Jaume Saura Bort. Cap Regional de la Dependència d'Informàtica. Madrid: D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Inspector d'Hisenda de l'Estat. Sra. M. Amparo Sanchis Navarro. Advocada. Assessora fiscal, KPMG. València: Julio Ramos Ferrol.
Curs Monogràfic sobre el Subministrament immediat d'informació (SII) i facturació
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X