CEF Centro de Estudios Financieros

Curs Monogràfic sobre Pràctica societària. Dret de societats mercantils

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
Presencial | On-line
consultar preu

Descripció

El curs pretén oferir la formació general necessària a advocats, economistes, empresaris ia qualsevol que estigui interessat en obtenir una formació en el Dret de les Societats Mercantils (especialment Societat Anònima i Societat Limitada), i en aspectes de gran transcendència com poden ser, entre d'altres, la responsabilitat dels administradors de les mateixes.

Temari del curs

Mòdul I: La Societat Anònima
• Disposicions generals: Definició i diferències bàsiques amb un altre tipus de societats. Denominació i domicili. Capital social i aportacions.
• Fundació de la societat: Procediment de fundació i societat en formació. Requisits formals de la constitució de la societat.
• Junta General d'Accionistes: Classes i competència. Convocatòria, assistència, lloc i temps de celebració. Òrgans de la Junta. Impugnació dels acords.
• Administradors: Estructura i competència de l'òrgan d'administració i nomenament, exercici i separació del càrrec. Retribució. Responsabilitat dels administradors.
• Consell d'Administració: Principis rectors. Nomenament de consellers, funcionament i organització subjectiva. Impugnació d'acords.
• Modificació d'Estatuts: Requisits i límits. Canvi de domicili social i substitució o modificació de l'objecte social. Altres supòsits de modificació.
• Augment i reducció del capital: Augment de capital: modalitats, requisits i règims específics d'augment de capital. Reducció de capital: modalitats i requisits.
• Dissolució i liquidació de la Societat Anònima: Causes i efectivitat de la dissolució. Reactivació de la societat. Efectes, òrgans socials i operacions que comprèn la liquidació.

Mòdul II: La Societat de Responsabilitat Limitada
• Constitució: Denominació, nacionalitat i domicili. Objecte i capital social. Subjectes i formalitats. Societats en formació i societat irregular. Començament d'operació i durada. Nul·litat.
• Òrgans socials: Junta General de socis. Òrgan d'administració.
• Modificació dels Estatuts: Canvi de domicili. Augment i reducció de capital. Altres supòsits.
• Règim econòmic: Aportacions i participacions socials. Comptes anuals i distribució de beneficis.
• Transformació, fusió, escissió i dissolució: Transformació, fusió, escissió. Causes de dissolució. Procediments de dissolució.
• Especial referència a la SRL Unipersonal: Regles generals. Òrgans socials.
Veure més

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i online. Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Presencial:
Barcelona 15 octubre 2020 (48 h lectives).
Madrid 15 octubre 2020 (45 h lectives).
València 6 novembre 2020 (30 h lectives).
Online: 20 d'abril de al 2020 (3 mesos)
S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Preu

Presencial (Barcelona i Madrid) 890 euros. Presencial (València) 560 euros. Online 500 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
També et recomanem aquests cursos