Curs Superior en Seguretat Social i Dret Laboral

1104 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Superior en Seguretat Social i Dret Laboral
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén donar a conèixer els aspectes més rellevants de l'ordenament laboral i el sistema espanyol de Seguretat Social de manera que els alumnes puguin responsabilitzar-se, tant dins de l'empresa com actuant en qualitat de gestors, dels assumptes relacionats amb aquestes àrees. Així mateix, impartir la formació necessària per a la realització dels diferents contractes de treball, així com la resolució de les qüestions derivades dels mateixos, la confecció del rebut de salaris, el càlcul de les prestacions i l'emplenament dels documents de cotització i acostament al procediment laboral.

Temari

Mòdul de Seguretat Social
• El sistema de la Seguretat Social.
• Camp d'aplicació i inscripció d'empreses.
• Afiliació, altes i baixes.
• Contingències i situacions protegides. L'acció protectora de la Seguretat Social.
• Incapacitat temporal.
• Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs i la lactància natural.
• Incapacitat permanent.
• Jubilació.
• Mort i supervivència.
• Atur.
• Supòsits pràctics.

Mòdul de Dret Laboral
• El Dret del Treball. Fonts de l'ordenament laboral. Aplicació i interpretació de les normes laborals: principis d'ordenació.
• El contracte de treball
• L'empresari: concepte i tipologia. Successió d'empreses. Contractes i subcontractes d'obres i serveis. Els grups d'empreses.
• Empreses de treball temporal
• Classes i modalitats de contractes de treball. Bonificacions i reduccions.
• Temps de treball: jornades i descansos.
• Modificacions del contracte de treball: Els poders de l'empresari: El poder de direcció. Mobilitat funcional i mobilitat geogràfica. Modificacions substancials de les condicions de treball. El poder disciplinari. Procediment sancionador.
• Interrupcions de la prestació laboral. Suspensió i extinció del contracte de treball. Llicències i permisos
• Relacions laborals de caràcter especial.
• Supòsits pràctics.

Mòdul de Nòmines
• El rebut de salaris: generalitats del salari, encapçalament i període de liquidació de la nòmina.
• El rebut de salaris: meritacions.
• El rebut de salaris: deduccions.
• El rebut de salaris: determinació de les bases de cotització i de la base subjecta a retenció de l'IRPF. Tipus de cotització.
• Recaptació, documents de cotització i Sistema de remissió electrònica de dades. Bonificacions i reduccions en el pagament de la quota.
• Supòsits Pràctics.

Mòdul Complementari
• Normativa bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Sistema RED / CRET @ (modalitat presencial).
• Programa de nòmines (aquest mòdul és voluntari per als alumnes de presència, podent acudir els alumnes de on line que ho desitgin).
• Maneig de Normacef (Base de dades jurídica del CEF).

En el mòdul de Seguretat Social les unitats se centren de manera especial en l'anàlisi del Règim General, per entendre que és aquest el comprensiu del col·lectiu més ampli i el més estès del sistema; no obstant això, s'estableixen referències a altres règims especials que, tot i que tenen un camp d'aplicació menys nombrós, són habituals en la pràctica professional i d'empresa.
S'estudiaran, així mateix, les obligacions empresarials en aquesta matèria, la cotització i gestió recaptadora, i tot el relatiu a l'acció protectora, analitzant les prestacions més importants de cara a la pràctica professional.
En les unitats del mòdul de Dret Laboral s'analitza la relació jurídic-laboral existent entre empresari i treballador per compte d'altri, en el que afecta al seu inici, desenvolupament i extinció, així com les figures jurídiques, obligacions i drets procedents d'aquella.

Destinataris

D'una banda, a aquells que van a iniciar-se en la professió i, d'altra, als professionals que necessiten actualitzar els seus coneixements.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial: S'utilitzen de mètodes actius que impliquen que l'alumne deixi de ser exclusivament el subjecte passiu d'una exposició teòrica magistral per convertir-se en protagonista d'una tasca de raonament comú que suposa aplicar a un cas pràctic concret els conceptes teòrics adquirits (nòmines, butlletins de cotització, tipologia de contractes de treball, càlcul d'una prestació, acostament al procés laboral, etc.). En aquest sistema l'avaluació és contínua i individualitzada i es realitza en funció de l'assistència a classe, la participació en les sessions, la realització dels casos pràctics i, finalment, d'un cas global proposat com a prova final del curs. Online: Aquesta modalitat permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les TIC.

Durada

Inici: abril 2022.

Titulació obtinguda

Per obtenir el Diploma acreditatiu s'exigeix l'assistència, com a norma general, al 90% de les sessions i la superació de les proves proposades al llarg del curs. Els alumnes trobaran al Campus Virtual un entorn que els permetrà relacionar-se més fàcilment entre ells, podran participar en xats, fòrums, consultar el seu expedient acadèmic, introduir el seu currículum vitae a la Borsa de treball del CEF, etc.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 1.750 euros. Online: 1.220 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Es lliuren 4 manuals que inclouen unitats didàctiques teòriques i casos pràctics resolts. Lleis Soci-Laborals. Principals normes laborals actualitzades bimestralment. NormaCEF Soci-Laboral (internet). Base de dades que conté tota la legislació laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals, d'àmbit estatal, autonòmic i de la Unió Europea; convenis col·lectius, jurisprudència i bibliografia. Revista de Treball i Seguretat Social. Durant el desenvolupament del curs, els alumnes tindran accés al Campus Virtual a aquesta revista mensual editada pel CEF.
Curs Superior en Seguretat Social i Dret Laboral
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X