Tècnic de penitenciàries

Oposicions
Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Treballaràs a les presons com la persona encarregada de garantir el manteniment de l'ordre, la seguretat i la bona convivència dins del centre penitenciari. Entre altres funcions, gestionaràs les tasques administratives bàsiques per al bon funcionament del centro i el desenvolupament dels serveis bàsics.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos. Simulacres de proves.
Preparació de les proves físiques.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

ÍNDEX DE TEMES
Temari general:
La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d'Autonomia. Les Nacions Unides. La Unió Europea. El Dret Comunitari. El procediment administratiu. Drets i deures.

Temari específic:
Dret penal.
Dret penitenciari.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea.
• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
• Estar en possessió del títol de batxillerat, de FPII, de tècnic superior (LOGSE) o de qualsevol equivalent.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• Nivell B de català.

* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotécnico, personalitat, proves físiques, entrevista personal) donis del primer dia.

Tècnic de penitenciàries
TRIA FORMACIO
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X