Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (equivalent a grau universitaria a tots els efectes)

1063 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.303 €
Sol·licita informació
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (equivalent a grau universitaria a tots els efectes)
Sol·licita informació
Ensenyaments artístics superiors
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Preu 1.303 €

Descripció

El Títol Superioi en Conservació i Restauració de Béns Culturals simparteix a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya que neix per voluntat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l'evolució del sector de la conservació i restauració que, degut als avanços científics i a les noves tecnologies, ha motivat la necessitat de professionals altament qualificats. Aquest títol és equivalent a un grau universitari a tots els efectes.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha verificat el nostre Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals. L'informe final d'avaluació favorable va ser lliurat el 3 de juliol de 2013 al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per a més informació consulteu la web de l'AQU a l'apartat de notícies.

Durant els anys de funcionament s'ha constatat l'èxit d'un model d'ensenyament que combina praxi i teoria, i en el qual l'alumne evoluciona en els seus coneixements, tot desenvolupant una formació activa, especialitzada i multidisciplinària.

Aquests ensenyaments permeten un tractament específic a les pròpies necessitats, una avançada infraestructura, alumnes repartits en grups reduïts i una formació personalitzada, d'acord amb els requeriments de la professió.

L'existència d'estudis oficials de grau en la conservació-restauració, integrats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, faciliten l'establiment de programes de cooperació i d'intercanvi mitjançant una xarxa europea d'institucions de formació i d'investigació en matèria de conservació-restauració.
 

Temari

El pla d'estudis s'articula en dos cursos comuns i dos cursos d'especialitat.
Les especialitats que es cursen actualment són:
  • Especialitat de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics.
  • Especialitat de Conservació i Restauració de Document Gràfic.
  • Especialitat de Conservació i Restauració d'Escultura.
  • Especialitat de Conservació i Restauració de Pintura.
Les especialitats de futura impartició són:
  • Especialitat de Conservació i Restauració de Mobiliari.
  • Especialitat de Conservació i Restauració de Tèxtils.
El programa s'estructura en matèries de formació bàsica i matèries obligatòries a cada especialitat. També inclou dues matèries optatives amb l'objectiu de completar i ampliar la formació de l'alumnat. Entre les optatives s'inclouen els crèdits reconeguts per la participació dels estudiants en activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (fins a un màxim de 6 crèdits ECTS).

El pla d'estudis es completa amb pràctiques externes obligatòries i el Treball de Fi de Grau.
         
El nombre de crèdits del títol de graduat o graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals serà de 60 ECTS per curs acadèmic. El que suma un total de 240 ECTS en els seus quatre cursos de durada.

Competències per a les quals et prepara el curs

Al finalitzar els estudis, els graduats assoleixen les competències generals, transversals i específiques segons l'especialitat cursada, per tal de desenvolupar-se de forma efectiva en la professió.

Destinataris

Aquests estudis estan destinats a persones conscienciades en la conservació i restauració del patrimoni cultural i interessades en seguir els estudis oficials per tal d'aconseguir el títol de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Requisits

Per tal d'accedir als estudis de Grau en Conservació i Restauració de Béns culturals s'haurà de tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat les provés d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. No és necessari haver-se presentat ni superat les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU). Les persones majors de 19 anys que no compleixin els requisits anteriorment esmentats podran accedir-hi mitjançant la superació d'una prova. En tots aquests casos s'haurà de realitzar, a més, una prova específica d'accés amb la finalitat de valorar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a cursar els estudis superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Tenen accés directe les persones que estiguin en possessió d'algun dels títols de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny o d'un títol declarat equivalent (màxim 2 places per grup).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

La prova específica d'accés als estudis de conservació i restauració de béns culturals, es realitzarà el juny de 2017 i consta de dues parts. Veure exemples a la web.

Metodologia

Els ensenyaments s'estructuren en una formació bàsica que garanteix l'adquisició de les competències i coneixements interdisciplinaris necessaris per actuar amb responsabilitat professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

El català s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge, tot respectant-se els drets lingüístics individuals, d'acord amb la normativa vigent.

Durada

Quatre anys

Objectius

La consecució d'una formació científico-tècnica, humanística i artística de qualitat que garanteixi la qualificació dels futurs professionals de la conservació-restauració de béns culturals.

Titulació obtinguda

Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especificant l'especialitat corresponent (equivalent a grau universitari a tots els efectes).

Pràctiques

L'alumne de quart curs cursa 6 crèdits (segon semestre) de l'assignatura obligatòria de "Pràctiques externes", en institucions relacionades amb la conservació i restauració del patrimoni.

Perspectives laborals

Els resultats sobre la situació laboral dels graduats mostren com majoritàriament els/les exalumnes s'estableixen com a treballadors/es autònoms/es, si bé és interessant remarcar que el 30 % és contractat per empreses públiques, és a dir l'Administració, i que un 25 % treballa en una empresa privada o bé ha estat capaç de constituir una empresa pròpia. Pel que fa al temps que s'ha trigat a assolir certa estabilitat laboral, s'observa que la majoria ha trigat més de dos anys, si bé el percentatge dels qui ho aconsegueixen en menys d'un any és molt interessant. Quant al camp professional en el qual es desenvolupen, cal comentar que és en el camp de la conservació-restauració, però és habitual desenvolupar tasques en més d'un camp, atesa la completa formació assolida. Així, doncs, un 13 % alternen tasques de conservació-restauració i conservació preventiva, un 3 % tasques de conservació-restauració i docència, i un 8 % tasques de conservació-restauració i recerca. (Enquesta 2009)

Promocions

SI ESTAS INTERESSAT EN CONEIXE'NS, TRUCA. T'ENSENYEM L'ESCOLA!!!!

PROVES D'ACCÉS per al curs 2017-2018: juny 2017

Preu

Preu 1.303 €
La matrícula de 1r curs es paga sencera: 1.303,80 euros (es poden fer dos pagaments). 2n, 3r i 4t, cada crèdit val 21,73 euros.

Avantatges del curs

Intervenció de conservació i restauració en obra real. Ràtio alumnes-professors als tallers d'especialitat: 10 alumnes per professor. Pràctiques optatives i obligatòries a institucions de reconegut prestigi a Barcelona, resta de Catalunya i de l'estat espanyol. Intercanvis Erasmus en la modalitat d'estudis i de pràctiques. Ensenyament de qualitat en unes infraestructures dotades de les eines, materials i serveis adequats. Personal docent altament qualificat i en contínua formació.

Borsa de treball

Quan es rep peticions d'empreses, la direcció i la coordinadora de formació professional informen públicament en el tauler d'anuncis de l'Escola, ho comuniquen als exalumnes o ho publiquen a les xarxe

Professorat

Organització del Professorat: L'Escola està organitzada a partir de cinc àrees. Àrea de cursos comuns, integrada pel professorat que imparteix matèries al primer curs i segon curs. Àrea de conservació i restauració, integrada pel professorat que imparteix assignatures de pràctiques i teoria de la conservació i restauració o relacionades. Àrea d'Humanitats, integrada pel professorat que imparteix assignatures teòriques de caire històric o humanístic. Àrea de Plàstica, integrada pel professorat que imparteix matèries plàstiques i de tècniques fotogràfiques. Àrea de Ciències i Tecnologia, que té cura del manteniment dels laboratoris i dóna suport científic als tallers. Està integrada pel professorat que imparteix matèries relacionades amb la biologia, la física i la química.

Tipus d'avaluació

L'avaluació és contínua i diferenciada en cada una de les assignatures que constitueixen el currículum.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona Carrer Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona

Horari

Dos semestres (setembre-juny). 25h setmanals de mitjana (entre les 8 i les 15h). Dilluns i dijous de 15 a 18 hores per a reunions, servei de biblioteca, atenció al públic, activitats no lectives.
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (equivalent a grau universitaria a tots els efectes)
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Campus i seus: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
c. Aiguablava, 109-113 08033 Barcelona
Sol·licita informació
X