Curs de Tributació pràctica

Curs
Presencial | On-line
110 hores
Consulteu el preu

Descripció

La tributació constitueix una matèria fonamental per al desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, empresarial o professional, així com per a la vida de qualsevol ciutadà, que pel fet de ser-ho es troba sotmès al poder tributari de les administracions públiques. Per això, per entendre el funcionament general dels principals impostos, és necessària una formació pràctica adequada que incideixi sobre els principals aspectes impositius amb independència que la fiscalitat o l'assessorament fiscal no sigui la nostra tasca principal en l'empresa, despatx o activitat diària.
El CEF.- organitza aquest Curs de Tributació Pràctica per tenir una primera aproximació i aconseguir fins a un nivell mitjà de coneixements pràctics sobre el funcionament dels principals impostos que afecten a l'empresa ia la persona física, com són l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IVA i l'impost sobre societats.

Temari

Programa (12 crèdits)
Matèries comunes

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (36 h). Conceptes generals. Base imposable. Rendiments del treball. Rendiments del capital. Rendiments d'activitats econòmiques. Estimació objectiva. Guanys i pèrdues patrimonials. Imputacions de renda. La base imposable. La base liquidable. Mínim personal i familiar. El deute tributari. Tributació familiar. Obligacions formals. Tributació de no residents.
Impost sobre Societats (33 h). Naturalesa i àmbit d'aplicació. Esquema liquidador. El fet imposable. El subjecte passiu. La base imposable. El deute tributari. Règims especials.
Impost sobre el Valor Afegit (30 h). Naturalesa i àmbit d'aplicació. El fet imposable. Operacions no subjectes. Exempcions. Meritació i lloc de realització. La base imposable. Tipus impositius. El subjecte passiu. Repercussió de l'impost. Deduccions i devolucions. Règims especials.
Obligacions Fiscals i Comptables (6 h).

Matèries optatives
Comptabilitat (72 h). Per al correcte seguiment de les classes sobre l'Impost sobre societats, és imprescindible que tots els alumnes tinguin coneixements previs de Comptabilitat General. En el cas de no tenir-los, CEF ofereix aquesta matèria optativa, que es pot cursar en la modalitat presencial, en un dia extra a l'curs de tributació pràctica, o bé a través de la formació on line
Introducció al Dret (36 h). La matèria optativa de Dret és aconsellable per a qui no té coneixements jurídics. S'imparteix exclusivament en la modalitat on line. Inclou conceptes bàsics de Dret Civil, Mercantil i Administratiu.

Destinataris

Dirigit a directius, administratius, caps de comptabilitat, i a persones que ajuden en tasques administratives als assessors fiscals. En general, resultarà d'interès a tots els que necessitin coneixements pràctics sobre fiscalitat.
A les persones sense formació comptable o jurídica se'ls proporcionaran els mòduls de Comptabilitat i Dret perquè els resulti més senzill el seguiment de les classes.
Curs de Tributació pràctica
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X