Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Els nous ensenyaments adaptats a l'EEES han d'aportar majors coneixements, capacitats, habilitats i aptituds, que seran indispensables per l'exercici professional posterior dels estudiants"

Entrevista

Esta entrevista es en catalán. Si quieres traducirla puedes utilizar herramientas web como este traductor.


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Josep Ribas i Seix. Subdirector General de Planificació Acadèmica Universitària i de l'EEES. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya
1. Què ha de saber sobre l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) un estudiant que comença ara la universitat?

Els estudiants que vulguin accedir a la universitat han de saber que la nova estructura dels ensenyaments universitaris es desenvolupa per consolidar la construcció de l'espai europeu d'educació superior (EEES), impulsa un canvi en les metodologies docents que centren l'objectiu en el procés d'aprenentatge de l'estudiant, en un context que s'estén, ara, al llarg de la vida i promou la mobilitat estudiantil com a element destacat d'aquest procés, la realització de pràctiques a empreses per facilitar la incorporació al món laboral dels futurs graduats i graduades i el coneixement d'altres llengües per incrementar la mobilitat acadèmica i professional.

En aquest context, l'estructura es concreta en tres cicles: graus, màsters i doctorats.

Els graus són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional.

Els títols de grau a Espanya són de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de 4 anys. Excepcionalment, hi haurà un nombre restringit de graus vinculats a unes professions concretes que poden tenir més crèdits i suposar un període d'estudis més ampli.

2. En el curs 2008/2009 a Catalunya es podrà començar a cursar una de les 35 titulacions adaptades a l'EEES. ¿Què passarà amb l'alumnat que comenci el proper curs una llicenciatura amb el pla antic? Podrà canviar els seus estudis i adaptar-los al EEES?

Està previst que el curs vinent s'implantin 34 estudis de grau a les universitats catalanes. Per als alumnes que iniciïn una titulació no adaptada a l'espai europeu d'educació, les universitats que ja imparteixin, el proper curs, estudis de grau i ja no ofereixin places de nou accés per als estudis actuals, que progressivament es deixaran d'impartir, han de preveure, si s'escau, un procediment d'adaptació de la titulació actual a la titulació de grau mitjançant el reconeixement dels crèdits corresponents.

D'acord amb la legislació vigent, els estudis universitaris oficials iniciats de conformitat amb l'ordenació anterior a l'espai europeu d'educació superior quedaran definitivament extingits el 30 de setembre de 2015.

3. Quin serà el procés d'adaptació al EEES dels estudiants que es llicenciïn entre els anys 2009 i 2010? Creu que la seva formació suposarà un greuge comparatiu respecte als estudiants que es graduïn posteriorment?

Els estudiants que finalitzin els seus estudis, no adaptats a l'espai europeu, entre els anys 2009 i 2010 tindran un títol homologat amb validesa acadèmica oficial que no ha de comportar cap greuge comparatiu respecte dels estudiants que es graduïn amb posterioritat.

En aquest sentit, cal remarcar que la legislació estableix que els títols universitaris oficials, obtinguts conforme als plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta norma, mantindran tots els seus efectes acadèmics i, si s'escau, professionals.

Pel que fa a la seva formació, òbviament, aquesta serà diferent. Malgrat això, hem d'esperar que aquesta no comporti un greuge comparatiu significatiu. Per què això no succeeixi cal, però, que els titulats i titulades actuals siguin conscients que els futurs graduats i graduades assoliran, al llarg dels seus estudis, a banda de coneixements teòrics i pràctics, un seguit d'habilitats i capacitats que el món del treball requereix a tots els professionals.

4. L'adaptació al EEES d'algunes enginyeries o carreres ha provocat polèmica. Quina és la situació de carreres com medicina o arquitectura, que actualment tenen una durada aproximada de 6 anys?

El Govern de l'Estat ha regulat les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habiliten per a l'exercici de determinades professions regulades, entre les quals hi ha medicina i arquitectura i, en un futur, quan s'arribi a un acord, les enginyeries, entre d'altres.

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a la professió regulada d'arquitecte/a tindran una durada de 300 crèdits ECTS i la presentació i defensa d'un projecte de fi de carrera. Per tant, els estudis es duran a terme durant un període mínim de 5 anys.

Quant a la professió regulada de metge o metgessa, els plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquest títol hauran de tenir una durada de 360 crèdits ECTS que, a raó de 60 crèdits anuals, correspondrà a 6 cursos acadèmics.

5. La incorporació de l'EEES implica l'organització transversal entre les comunitats autònomes, el govern i les universitats. Com es coordinen? Quin procés segueixen i quines funcions té cada organisme?

La nova Llei orgànica d'universitats reconeix i atorga més autonomia a les universitats de tal manera que es promou la flexibilitat i la diversitat en l'elaboració dels plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials i elimina el catàleg d'estudis universitaris oficials.

Pel que fa a la coordinació entre les comunitats autònomes i el Govern de l'Estat, cal remarcar que alguns dels articles relatius a l'atribució de competències entre ambdós òrgans, han estat objecte d'impugnació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya atès que entenem que vulnera les competències assignades a la Generalitat de Catalunya en virtut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Pel que fa a les funcions concretes de cada òrgan, cal posar de manifest que es tracta d'un procés que depèn d'ambdós governs atès que la comunitat autònoma autoritza la implantació dels estudis universitaris oficials i el Govern de l'Estat determina el caràcter oficial del títol i la seva inscripció al Registre Oficial.

6. Quins passos ha de seguir la universitat per a que s'homologui una carrera com a títol de Grau?

En primer lloc, cal tenir present que la nova Llei orgànica d'universitats elimina, com ja he dit, el catàleg de títols universitaris oficials, per la qual cosa els nous estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior no s'han d'homologar.

Pel que fa a la implantació d'aquests estudis, en primer lloc, són objecte de valoració en el marc de la programació universitària de Catalunya. En aquest context, les universitats catalanes presenten els projectes de programació de nous estudis que són analitzats pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, atenent a l'adequació als criteris de programació que són d'aplicació i que, previ informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, aprova per a la seva propera implantació.

Al mateix temps, les universitats han de presentar les memòries corresponents als estudis universitaris oficials davant del Consell d'Universitats per tal que siguin objecte de verificació i posterior acreditació per part de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Quan s'hagi autoritzat el pla d'estudis per la Comunitat Autònoma i verificat pel Consell d'Universitats, el Govern de l'Estat establirà el caràcter oficial del títol i ordenarà la seva inscripció al Registre Oficial d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). La inscripció en aquest Registre implica que el títol ha estat acreditat.

Voldria remarcar que en un futur aquest procés podria ser modificat si prospera el conflicte positiu de competència interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

7. A l'hora d'homologar una titulació es té en compte la distribució territorial o la demanda de places de la regió?

En la pregunta anterior hem fet referència als criteris per a l'elaboració de la programació universitària de Catalunya, entre els quals aquest Departament ha de considerar, a l'empara de la Llei d'universitats de Catalunya, com a mínim:

- El grau de demanda dels diferents estudis i les necessitats de la societat en educació superior universitària.

- L'equilibri territorial, en un marc d'eficiència en la utilització dels mitjans materials i dels recursos humans del sistema universitari de Catalunya, i els costos econòmics i llur finançament.

- L'especialització i la diversificació universitària en un context de cooperació interuniversitària.

El Govern de la Generalitat de Catalunya posa especial èmfasi en el fet que tots els plans d'estudis de grau que imparteixin les universitats de Catalunya, per al curs 2008-2009 i en els cursos successius, continguin pràctiques externes en empreses o institucions i, també, que es garanteixi el coneixement d'una llengua estrangera, preferentment l'anglesa.

8. Des de fa temps, les universitats ofereixen màsters oficials. Creu que és més fàcil l'adaptació de la formació continua al EEES que no les carreres universitàries? A què és degut?

Cal remarcar que els màsters universitaris són, per definició, estudis conduents a una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientat a l'especialització acadèmica o professional, o bé, a promoure l'inici de tasques investigadores.

Atesa aquesta especificitat dels màsters universitaris, es tracta d'estudis que les universitats modifiquen i actualitzen amb caràcter periòdic per adaptar-los a les necessitats de la societat en l'àmbit corresponent.

En canvi, els estudis de grau són, per definició, de caràcter generalista i orientats a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional i, per tant, no requeriran, previsiblement, d'una actualització tant permanent.

9. Considera que les vies d'accés a la universitat son adequades? L'EEES suposarà també algun canvi en la selectivitat?

En principi, no és previst que es modifiquin les vies d'accés a la universitat, si bé, a l'empara de la normativa estatal sobre la matèria, l'accés a la universitat des de formació professional es regula amb caràcter universal. Consegüentment, les universitats han de determinar els cicles formatius preferents i les branques de formació professional de 2n grau o assimilats per a l'accés als estudis de grau que imparteixin.

10. Finalment, què recomanaria als futurs estudiants que no saben si començar una llicenciatura "tradicional” o un grau dels homologats actualment?

La recomanació per als futurs estudiants és que ampliïn els processos de recerca de tota la informació acadèmica necessària per tal de conèixer l'estructura curricular del pla d'estudis, els objectius formatius i les competències adquirides amb la finalitat de valorar, amb caràcter previ, el grau d'adequació dels estudis universitaris a les perspectives professionals desitjades, amb independència que es tracti d'una titulació no adaptada o adaptada a l'espai europeu d'educació superior.

En darrer lloc, voldria posar en consideració dels futurs estudiants que els nous ensenyaments adaptats a l'EEES els hi ha d'aportar, d'estar ben formulats per les universitats, majors coneixements, capacitats, habilitats i aptituds, que els hi seran indispensables pel seu exercici professional posterior.
Deixa el teu comentari