Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"El gran valor afegit de l'Espai de Benvinguda Educativa de Vic és el treball amb les famílies"

Entrevista

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Anna Erra Solà. Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic (Barcelona)
Podria explicar-nos breument en què consisteix l'Espai de Benvinguda Educativa (EBE) i quins són els seus objectius? Quin tipus d'activitats s'hi realitzen?

Al llarg del curs 2008-2009 es va posar en marxa a Vic l'Espai de Benvinguda Educativa, un nou recurs vinculat al Pla Educatiu d'Entorn de Vic. Es tracta d'un espai d'acollida educativa familiar, gestionat de forma conjunta entre l'Ajuntament de Vic i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

L'EBE és un punt de referència per la població nouvinguda de la ciutat, aprofitant el temps que transcórre entre l'arribada i la incorporació al centre. Cal destacar que el treball que es realitza a l'Espai de Benvinguda Educativa és tant amb les famílies com amb els seus fills, fent especial èmfasi en el coneixement de la ciutat de Vic i de la llengua catalana.

Objectius:
  • Atendre i acollir els infants i joves i les seves famílies.
  • Promoure una acció coordinada dels diferents professionals implicats en el procés d'acollida.
  • Informar i orientar sobre el sistema educatiu català.
  • Assegurar una detecció acurada de les necessitats específiques de l'alumnat nouvingut (físiques, afectives, relacionals, psicològiques, cognitives i socioeconòmiques) per tal de determinar les mesures pertinents.
  • Fomentar el coneixement de l'entorn.
  • Promoure la inclusió social tant de les famílies com de l'alumnat.
  • Sensibilitzar en l'ús de la llengua catalana i fomentar-lo.
  •  Iniciar processos de familiarització amb la nostra realitat cultural mitjançant tallers de caire educatiu, cultural i esportiu.
Quin es el perfil dels estudiants que formen part de l'EBE? Quant de temps romanen en aquestes aules d'acollida?

Els nois i noies que passen per l'EBE no són estudiants en aquest espai, sinó nens, nenes i
joves que acaben d'arribar a la ciutat i que tenen encara edat escolar.

L'EBE acull els nens i nenes a partir de 8 anys i fins als 16 anys, amb l'objectiu d'orientar-los i situar-los en el nou entorn on han anat a viure: entorn escolar, entorn de ciutat, recursos, entitats, activitats extraescolars, grups de lleure, associacions culturals...

És important diferenciar l'Espai de Benvinguda Educativa de les aules d'acollida. L'EBE no és una aula d'acollida, ja que les finalitats són diferents.

El temps que aquests alumnes romanen a l'EBE és variable, com a màxim 1 mes. Les famílies poden mantenir el contacte amb l'EBE el temps que ho creguin necessari. No es tracta de programar un mes de treball amb famílies, sinó que s'acull les famílies i es treballen uns aspectes que, en ocasions, provoquen que els vincles entre la família i l'espai es mantinguin un cop el nen/a ha començat l'escola. El gran valor afegit de l'Espai de Benvinguda de Vic és el treball amb les famílies.

Quines són els principals reptes i dificultats a les que han hagut de fer front durant aquest any de prova pilot a Vic?

Al ser un projecte pilot, les dificultats han sigut les pròpies de tots els projectes nous, que no tenen cap lloc on referenciar-se. Això pot suposar una dificultat o no, depenent de la mirada que se'n faci, ja que també aporta la llibertat de començar a dissenyar una programació, prioritzar uns objectius, treballar amb uns continguts.

L'EBE cal entendre'l en el context que és i en la realitat de la ciutat on es troba. Potser el treball amb les famílies ha sigut el més difícil de concretar perquè els nens/es els tens i van a l'EBE cada dia, sempre que les famílies ho vulguin, però les famílies tenen objectius i realitats molt diverses, i situacions laborals també molt variades. No sempre poden participar totes les famílies de tot el què s'ha planificat, i cal estar molt atent a les singularitats de cada família. Sovint calen moltes adaptacions temporals per realitzar les activitats programades..

La mesura va generar molta polèmica al moment d'aplicar-se al ser acusada de segregadora, quin és el balanç que en fa després d'un any en funcionament? Què canviaria o milloraria?

Tot i les moltes opinions, comentaris, escrits i declaracions contràries que va suscitar la mesura, un cop passat el 1r any de funcionament de l'EBE es pot afirmar que en cap moment l'Espai segrega els nois i noies que hi participen sinó que, per contra, el què fa és omplir un buit temporal amb el que es trobaven les famílies i els seus fills i filles des de que arribaven a la ciutat fins que podien començar a anar a l'escola. Des de l'Ajuntament de Vic sempre vam tenir clar que el projecte era d'un enorme valor afegit i ens sembla que l'experiència ens ha donat la raó.

Al ser un projecte nou, se'n fa un seguiment rigorós i, també des de la Universitat de Vic s'ha fet una avaluació del 1r any de funcionament. Lògicament hi ha aspectes a millorar, però d'entrada serien aspectes estructurals, d'organització i/o planificació. Els objectius del projecte segueixen sent vàlids i vigents i, en línies generals, s'han acomplert.

Quina és la implicació de les famílies en el projecte? I dels altres agents com serveis socials, institucions públiques i privades, etc.?

La participació de les famílies és molt variable. Hem de partir del fet que les famílies, els pares i mares tenen realitats molt diverses. D'entrada, hi ha qui treballa els dos membres de la parella, hi ha qui només treballa un, n'hi ha que cap... I, a més, hi ha qui té més predisposició que d'altres.

L'acollida inicial és igual amb totes les famílies, i a partir d'aquí depèn de la disponibilitat dels pares i/o familiars la participació és més intensa i contínua.

Un dels objectius del Projecte Educatiu de Ciutat és vetllar per la transversalitat de totes les actuacions que es fan, i en aquest sentit des de l'EBE s'organitzen sessions d'acollida i tallers de coneixement de l'entorn. Hi ha una coordinació molt estreta amb l'Oficina Municipal d'Acollida i els diferents serveis, recursos i entitats de la ciutat, i s'orienta i s'intenta acompanyar i incloure les famílies en activitats que es desenvolupen en el municipi.

Pel que fa a l'atenció a la diversitat en general, ¿quins elements són necessaris per a una acció educativa més integradora i eficaç?

Atenent la total diversitat de les famílies i dels nens i nenes l'EBE, l'element bàsic necessari és partir de la realitat i de la situació actual de cada persona.

Des de l'EBE es fa aquesta valoració dels alumnes, intentant -conjuntament amb l'EAP i l'OME- valorar i determinar les necessitats educatives de cadascun dels nens i nenes. A partir de la informació recollida es fa un informe que s'adjunta amb tota la documentació que es fa arribar a l'escola.

A més a més, cal tenir en compte que tant des de l'EBE com des de l'escola, i a partir del Servei d'Intermediació del Pla Educatiu d'Entorn, es vetlla que tots els nens i nenes puguin participar de les activitats extraescolars que es programen.

Amb les famílies, L'EBE té els suficients recursos i nexes per incloure les famílies en les diferents entitats de la ciutat, partint de l'interès i la motivació de les famílies. A més a més s'ha impulsat un projecte que pretén unir les famílies nouvingudes amb les famílies del centre on assistiran els seus fills, el projecte "Famílies Guia". També es vetlla per incloure els pares i mares en les diferents activitats que els propis centres organitzen amb les famílies, dins els Tallers de Famílies del Pla Educatiu d'Entorn.

Han rebut algun tipus de formació específica els professionals responsables de l'EBE de Vic? Quins continguts ha de tenir aquesta formació perquè fos eficaç?

Just abans de començar, més o menys el juliol de 2008, les quatre professionals implicades en el projecte van rebre una formació. Tot i així, les quatre professionals que treballen a l'espai tenen una llarga experiència amb el tracte amb famílies, alumnes i nens/es nouvinguts.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris