Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Experiències educatives amb nous entorns d'ensenyament - aprenentatge a l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

Article d'opinió

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Iñaki Huerta. Coordinador TIC de l'Escola Garbí - Fundació Pere Vergés (Badalona)
Moodle com a eina pedagògica i de comunicació a l’escola del s.XXI

L’arribada de les TIC a l’Escola Garbí Pere Vergés ha provocat una sèrie de canvis en la manera de treballar del professorat a dins i a fora de l’aula, i també en l’organització i la logística del dia a dia del docent. Volem fer-vos coneixedors dels processos que hem seguit en la implantació del nostre entorn virtual basat en Moodle i de la reflexió profunda, a la qual aquest procés ens conduirà, sobre les innovacions en les fórmules pedagògiques i la millora de l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Els inicis

Durant el curs 2010-2011 vam decidir, des de l’Escola, fer un pas més cap a la immersió en les noves tecnologies de la informació. L’aposta plantejava la creació d’un espai virtual basat en Moodle, on professors i alumnes poguessin compartir un nou lloc en el qual desenvolupar la seva activitat.

El propòsit inicial era fer un ús de la plataforma en dues vessants diferenciades. Per una banda, vam considerar que seria una bona eina de comunicació entre la plantilla de docents i l’equip directiu del centre i, per altra banda, vam valorar que es podria utilitzar aquest entorn com a eina pedagògica.

Aquesta doble línia d’actuació i d’implantació del nou recurs va determinar la metodologia de presentació i adquisició de la competència digital per part del claustre de professors. El primer que calia fer, un cop aprovat el projecte, era donar la formació com a Teachers a l’Equip directiu i als Caps de Departament, amb l’objectiu que descobrissin les possibilitats comunicatives i pedagògiques que ens oferia Moodle.

El següent pas era impartir la formació bàsica al grup de tutors de Secundària, a fi que poguessin començar a gestionar els seus grups de tutoria i, en un futur immediat, treballar amb els seus alumnes.

Per últim, es va presentar el projecte i es va ampliar la instrucció a la resta del claustre, per tal que tothom comencés a adquirir l’hàbit d’accedir a la plataforma i treballés, en fase experimental, les seves matèries en aquest entorn virtual. Així mateix, es va decidir donar d’alta com a usuaris els alumnes d’ESO i Batxillerat, perquè comencessin a interactuar en els grups de tutoria i en algunes assignatures.

Moodle com a eina de comunicació entre el professorat

Un dels reptes que ens vam plantejar en el moment de presentar el projecte va ser el de proposar al Claustre una nova via de comunicació i d’interacció entre els seus membres. Aquesta part del projecte es va concretar en la creació de diferents grups gestionats per l’Equip directiu i els Caps de Departament.

D’aquesta manera, des del Grup Claustre de la plataforma els Coordinadors d’etapa i els Caps d’Estudi es fa arribar actualment al cos docent de l’Escola la documentació relativa a l’organització i la logística del curs escolar: horaris, calendaris, protocols d’actuació,....

Per altra banda, amb els Grups de Departament els caps de departament disposen d’un espai on poden compartir amb els professors d’àrea les programacions, les memòries i els recursos, i també reflexionar respecte a les metodologies a l’hora de desenvolupar la tasca docent i les novetats sobre l’àrea en qüestió.

Un altre grup que ens ha aportat un major dinamisme en la pràctica diària de la nostra feina ha estat el Grup de Tutors de Secundària, que va néixer amb el propòsit de ser un espai on el Coordinador de l’etapa pogués comunicar-se amb els tutors i els fes arribar informació relativa a la seva tasca. Es pretenia fomentar la interacció dels tutors, promoure les propostes per cicles i convertir el recurs en un espai comú per a la reflexió de la tasca tutorial i per definir conjuntament un nou Pla d’Acció.

L’experiència ens ha demostrat de forma irrefutable que el conjunt del professorat ha millorat el coneixement de les instruccions diàries i valora molt satisfactòriament les noves vies de comunicació i la seva eficiència en les tasques quotidianes. Aquest fet també ha repercutit en l’enfocament de les reunions presencials del claustre i dels departaments, que han deixat de ser una simple transmissió d’informació pràctica al professorat per convertir-se en un espai de reflexió conjunta, on es delibera sobre les noves propostes sobre avaluació, els protocols d’actuació, l’organització de les seccions,....

Moodle com a eina pedagògica

Des del moment en què es va presentar el projecte teníem molt clar que el seu pas a l’aula havia de ser gradual. És per aquest motiu que la nostra primera actuació va ser crear i dinamitzar els Cursos de Tutoria a la plataforma. Els objectius d’aquests cursos eren, en línies generals:

- Conformar un espai on alumnes i tutor poguessin compartir experiències a través dels fòrums, per tal de fomentar la interacció de l’alumne amb l’eina.
- Posar a disposició dels estudiants informació relativa al seu curs.
- Utilitzar el calendari del curs com a agenda electrònica.

Aquest darrer objectiu es relaciona amb l’ideari pedagògic de l’Escola Garbí Pere Vergés, on l’alumne forma part d’una societat i té una sèrie de drets i deures com a ciutadà, que es concreten en el projecte dels càrrecs. El càrrec associat al nou espai virtual és el de Secretari del Garbí Virtual,  la funció del qual és l’actualització diària del calendari del curs de tutoria, a fi que la resta d’alumnes del grup classe puguin  organitzar-se l’estudi i les tasques diàries de manera més eficient i metòdica.

L’evolució d’aquest projecte ens ha demostrat que la implicació de l’alumnat en el desenvolupament d’aquesta tasca ha estat excel·lent i el nivell de consultes del calendari per part de la resta d’estudiants s’ha incrementat progressivament. Durant aquest curs ens plantegem el repte d’implantar aquest sistema de planificació i organització de l’estudi en el cursos de 5è i 6è d’Educació Primària.

El procés d’introducció de la plataforma a l’aula s’ha fet de manera progressiva i concedint al professorat i a l’alumnat el temps necessari per assimilar la nova proposta d’ensenyament - aprenentatge. Ha estat durant aquest any escolar que la majoria de professors ha començat a utilitzar- la com a eina pedagògica dins l’aula.

En un primer estadi, els professors han optat per afegir recursos que permeten a l’alumne adquirir la informació d’una manera diferent, ampliant les possibilitats de comprensió dels conceptes. El següent pas comporta el propòsit conscient que Moodle ens forneix una via molt més avantatjosa que un simple banc de recursos i permet desenvolupar activitats que fomenten el treball cooperatiu i la interacció de l’alumnat. Els alumnes han acceptat complaguts la nova manera de transmetre part de la informació i les possibilitats d’adquirir els coneixements de les diferents àrees, però, com s’esdevé en tot procés de canvi, cal una adaptació a les noves metodologies, tant per part de l’estudiant com del docent.

Conclusions

La implantació de l’entorn Moodle com a eina de comunicació entre les Coordinacions i el Cos docent ha estat tot un èxit a la nostra escola. Amb el temps, el correu electrònic ha passat a ser un simple avisador de novetats i el professorat ha adquirit l’hàbit d’accedir a la plataforma per fer les consultes oportunes. Un dels factors més valorats és la disposició de la informació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, així com el fet de poder disposar de tribunes obertes en els departaments per reflexionar sobre les noves metodologies pedagògiques que s’estan descobrint.

Aquesta última idea comporta necessàriament una reflexió més profunda: la nova manera d’ensenyar i aprendre ens condueix obligatòriament a una nova concepció del que significa ser professor. En definitiva, estem parlant d’una renovació pedagògica  enfocada cap al treball cooperatiu per part de l’alumnat i cap a la tendència que l’alumne sigui el protagonista real en la construcció del seu coneixement. No només Moodle, sinó tot el conjunt de les TIC impliquen un canvi metodològic en la nostra pràctica diària que ha d’estar centrat en els interessos i necessitats de l’alumnat. De fet, aquestes noves tecnologies ens permeten arribar més fàcilment a la multiplicitat de camins que tenen els estudiants per arribar al coneixement i també a millorar la gestió de la diversitat en els processos d’aprenentatge.

Aquesta és una reflexió cabdal i de llarg recorregut que tot just iniciem. Considerem que el projecte que hem engegat ha de suposar l’impuls d’aquesta reflexió, la deu d’on brollin les idees.  Al final, l’ús i el coneixement d’aquesta eina ha de portar el professorat a anar induint un conjunt de "bones pràctiques TIC" i, en definitiva, una "bona pedagogia TIC".
Deixa el teu comentari