Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Un centre que aposti per l'excel·lència educativa ha de poder integrar en l'avaluació del seu professorat almenys tres dimensions: la pràctica pedagògica a l'aula, la percepció de l'alumnat i l'assoliment d'objectius"

Entrevista

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. En este enlace encontrarás la versión traducida.


 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Entrevista a Silvia Amblàs. Directora de DEP Institut
És necessari millorar els criteris d’avaluació (externa, interna, de docents...) en els centres educatius? Quins són els aspectes prioritaris per garantir la qualitat educativa?

Des de DEP Institut creiem que tots els centres educatius han de tendir a reflexionar i desenvolupar instruments d’avaluació que els permeti l’anàlisi de l’activitat educativa, tant des de la perspectiva de la gestió com de la docència.

En aquest sentit, podem assenyalar que encara ara molts centres educatius no disposen d’una diagnosi integral sobre l’estat de la seva institució educativa pel que fa als sistemes d’avaluació que els han de permetre garantir tant la qualitat educativa com els processos de millora contínua associats. De fet, per nosaltres, aquesta diagnosi prèvia és un primer pas que sens dubte pot ajudar a la direcció del centre a prioritzar les accions d’avaluació a desenvolupar.

Tanmateix, de forma resumida, considerem que els principals elements en els que cal posar el focus de l’avaluació són:
 • La gestió i l’avaluació institucional
 • La docència i l’avaluació de la pràctica pedagògica
 • L’avaluació del personal d’administració i serveis
 • L’avaluació dels recursos, materials i serveis
 • L’avaluació de l’alumnat i els resultats educatius
Avaluar la qualitat de l’educació contribueix a perfeccionar les polítiques educatives i les metodologies didàctiques? De quina forma podem millorar els sistemes d’autodiagnòstic dels centres?

Una de les principals virtuts d’establir sistemes objectius, rigorosos i continuats d’avaluació als centres educatius és precisament la possibilitat d’introduir elements de millora.

De totes maneres, perquè l’avaluació de la qualitat educativa realment tingui incidència en els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat cal que, complementàriament a la millora dels processos de gestió, dels serveis i dels equipaments, s’avaluïn els processos d’ensenyament i aprenentatge amb una metodologia d’anàlisi basada en principis pedagògics que determini de manera clara els projectes de millora necessaris per assolir la pràctica ideal del centre en funció de les seves finalitats educatives.

Actualment, quina és la situació de l’avaluació del professorat? Quins criteris s’haurien de tenir en compte per realitzar aquest tipus d’avaluació?

Tot i que, en general, no es dubte de la necessitat d’avaluar la pràctica docent en qualsevol nivell educatiu, en realitat aquesta avaluació es porta a terme de manera molt desigual segons la tipologia del centre i etapa educativa.

Des del nostre punt de vista, un centre que aposti per l’excel·lència educativa ha de poder integrar en l’avaluació del seu professorat almenys tres dimensions:
 • L’avaluació de la pràctica pedagògica a l’aula a partir d’indicadors psicopedagògics.
 • L’avaluació del personal docent des de la perspectiva de l’alumnat, com a principal destinatari de la seva pràctica educativa.
 • L’avaluació del professorat a partir d’indicadors d’assoliment d’objectius.
Quins serveis d’avaluació educativa ofereix DEP Institut? A qui van dirigits?

Els serveis d’avaluació que oferim des de DEP Institut estan bàsicament orientats a la direcció dels centres educatius i als responsables, gestors i tècnics, de polítiques públiques en aquesta matèria.

La nostra intervenció avarca els diferents àmbits de l’avaluació que hem anat comentant al llarg de l’entrevista amb l’objectiu de treballar conjuntament amb les institucions les diferents dimensions de la qualitat educativa:

 • Avaluació i disseny de la recollida i anàlisi de la informació necessària per a la millora contínua (DEP Diagnosi de centres educatius).
 • Disseny i implementació de la metodologia, els processos i el sistema d’indicadors per a la millora contínua i l’excel·lència en la gestió de la institució (DEP Plans de qualitat de gestió).
 • Avaluació dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat (DEP Avaluació de la qualitat pedagògica)
 • Avaluació de la satisfacció del professorat, el personal d’administració i serveis, l’alumnat, i les famílies, així com detecció de necessitats dels grups d’interès (DEP Satisfacció)
 • Avaluació dels resultats educatius (DEP Avaluació de resultats)
Amb tot, la nostra manera d’entendre la qualitat educativa ens ha permès treballar i validar al llarg dels anys diverses metodologies i eines que integren les diferents dimensions de l’avaluació.

Deixa el teu comentari