Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

On s'està creant treball?

Article d'opinió

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Àngel Tarriño Ruiz. Investigador de la Fundació BCN Formació Professional (Barcelona)
Segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la província de Barcelona, durant el 2011, el saldo total entre llocs de treball creats i destruïts va ser de -59.932, o el que és el mateix, el volum d’assalariats a la província de Barcelona es va reduir en 59.932. Aquesta xifra significa un reducció anual de la massa d’assalariats d’un 3,3%.  De manera més concreta, durant el 2011, es van destruir un total de 76.339 llocs de treball assalariats però també es van crear un total de 16.407, d’aquestes xifres en resulta el saldo negatius anteriorment exposat.

Per tal de monitoritzar en quines activitats  productives s’han creat aquests 16.407 llocs de treball, s’ha recorregut a les dades d’afiliació laboral segons la classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 a 3 dígits, que contempla un total de 272 activitats professionals. S’han comparat les xifres d’afiliació a finals de 2010 amb les de finals de 2011 per observar els saldos de cadascuna d’aquestes 272 activitats. Així doncs, a través d’aquesta metodologia, el següent article descriurà de manera exhaustiva quines han estat les principals activitats econòmiques on s’ha creat treball a la Província de Barcelona i en quina intensitat.

Principals activitats econòmica en creixement d’assalariats durant l’any 2011.
Província de Barcelona.

Activitat econòmica Augment absolut de població assalariada % Creix interanual
Educació postsecundària 1.512 5,79
Establiments de begudes 1.239 4,19
Serveis de tecnologies de la informació 1.014 3,41
Altres activitats prof, científiques i tècniques ncaa 789 10,94
Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic 727 2,04
Recerca i desenvol. en ciències naturals i tècniques 701 6,13
Act. de serveis socials amb allotjament a pers- grans i pers. amb discapacitat física 694 6,87
Activitats de centres d'atenció telefònica 627 7,78
Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 590 2,05
Altres activitats de suport a les empreses 573 2,74
Restaurants i establiments de menjars 531 1,18
Fabricació de vehicles de motor 461 2,94
Activitats afins al transport 403 1,66
Activitats esportives 352 2,15
Activitats de serveis socials amb allotjament a pers. amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents 346 7,31
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del INSS.

Les principals activitats econòmiques en termes de creixement d’assalariats (creació de llocs de treballs) a Barcelona són heterogènies tot i que es poden agrupar per grans sectors:

Educació postsecundària i recerca en ciències naturals:  Per una banda es pot observar com el sector d’Educació postsecundària és el que més ha incrementat en números absoluts els seus assalariats, un total de 1.500 en el transcurs d’un any. Aquesta activitat econòmica concreta comprèn l’Educació postsecundària no superior, l’Educació superior universitària i l’Educació superior no universitària. A banda de l’increment d’assalariats en aquest sector lligat a la Universitat, també es detecta un creixement d’assalariats en el sector de la recerca i desenvolupament, sovint lligat a la Universitat, en el camp de la recerca i desenvolupament bàsic, aplicat i experimental en ciències naturals i tècniques. 
 
Tecnologies de la informació:  L’activitat econòmica Serveis de tecnologies de la informació ha incrementat la seva massa d’assalariats durant 2011 en 1.000 treballadors. Aquesta activitat econòmica engloba Activitats de programació informàtica, Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació, Gestió d'instal·lacions informàtiques i Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació.

Altres activitats professionals científic tècniques: Aquesta és una altra activitat econòmica que creix en nombre d’assalariats durant 2011, en 789 concretament. En aquest cas aquestes activitats comprenen un compendi d’activitats professionals com són activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera, Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, assessorament tècnic serveis d'investigació i de seguretat.

Perfils competencials dels sectors esmentats: el nivell de qualificació requerit per aquest sectors en demanda de capital humà acostuma a ser elevat / de tipus superior. Les tasques de recerca i desenvolupament, tecnologies de la informació i ensenyaments postsecundaris o consultoria es caracteritzen per una gran concentració de coneixements especialitzats, sovint acadèmics i/o desenvolupats a través de programes tipus postgraus i màsters. Les competències idiomàtiques en aquests camps són bàsiques donat a que la llengua tant de la investigació com de la tecnologia és l’anglès. La polivalència, la capacitat d’adaptació i de reciclatge també se situen com a bàsiques en un entorn tant canviant com és el de la recerca i la tecnologia informàtica.

Serveis Assistencials: Les activitats d’allotjament per a persones grans i amb discapacitats amb caire assistencial han incrementat conjuntament el nombre d’assalariats en 1.000. Aquestes activitats comprenen la prestació d'atenció residencial, per bé que no l'atenció hospitalària autoritzada, a persones amb retard mental, malats mentals, persones amb problemes d'abús de substàncies (drogodependents), persones grans o amb discapacitat física. Els establiments ofereixen allotjament, menjar, supervisió de protecció, assessorament i un cert nivell d'atenció sanitària. En aquest sentit els perfils competencials són diversos:

- Professionals que fan atenció directa. Aquest perfil requereix de coneixements especialitzats, normalment amb complements de formació o especialització relacionats directament amb l’àmbit o col·lectiu d’actuació. Aquest perfil ha de comptar, degut al tracte directe amb l’usuari, d’empatia, vocació pel servei que desenvolupa i habilitats socials com intel•ligència emocional, facilitat d’interacció i de tracte.

- Professionals amb funcions gerencials o coordinadors. Aquest perfils han de saber treballar en el si d’un equip interdisciplinaris, capacitat de planificació, capacitat d’establir objectius i de resolució de problemes i esdevé una competència clau el pensament analític i estratègic.

El Comerç: és un altre del conjunt d’activitats que esta augmentant el conjunt d’assalariats, un total de 1.300 nous assalariats en 2011. No tot el comerç es va trobar en situació de creació de llocs de treball al 2011, sinó que són els subsectors del comerç relacionat amb els productes alimentaris al detall i articles domèstics a l’engròs els que estan creixent de manera més important. Els perfils professionals associats a aquest sector concret han de comptar amb formació bàsica amb competències d’orientació i atenció al client, empatia, responsabilitat per la feina (compliment d’horaris, qualitat, etc.), i habilitats comunicatives. En alguns casos dominis d’ofimàtica, comptabilitat i escaparatisme o presentació de productes.

Hostaleria: Un sector destacat pel seu creixement en nombre d’assalariats durant el darrer any és el de l’Hostaleria, sens dubte impulsat pel creixement experimentat per aquest sector a la ciutat de Barcelona. De manera més concreta el subsector de l’Hosteleria que més s’ha incrementat ha estat el dels establiments de venta de begudes i la Restauració. El perfil competencial del sector es basa en alguna titulació d’estudis secundaris en qualsevol àmbit d’activitat. Sovint la llengua anglesa, entre d’altres, és la vehicular amb el client pel que es requereix en la majoria dels casos coneixements de llengua estrangera així com habilitats de tracte amb el client. Així mateix altres perfils associats, sobretot en el sector de Restauració, comprenen també competències en la preparació i presentació de productes alimentaris.

Altres activitats principals en increment d’assalariats en 2011: S’identifica un increment d’assalariats entre diferents activitats destinades principalment a donar serveis a les empreses com per exemple: Activitats de centres d'atenció telefònica,  Suport a les empreses i Transports. També incrementa el volum d’assalariats  a Activitats esportives i a Fabricació de Vehicles.

Conclusió: Les dades apunten a un creixement d’ocupació a activitats molt determinades bastant heterogènies tant per naturalesa com pel tipus de competències exigides.  Es dóna en aquest cas una situació dual en que per una banda s’identifica una creació de llocs de treball a activitats econòmiques considerades punteres, com la investigació, l’educació postsecundaria i la tecnologia informàtica i que demanden elevats nivells d’instrucció i competències. Per altra banda, també s’identifica un creixement d’assalariats a activitats no vinculades a investigació i tecnologia, més extensives en mà d’obra i menys exigents en quant a nivell formatiu. Aquesta situació ens porta a una escenari en que no hi ha un únic conjunt de competències que facilitin o millorin les condicions d’entrada al mercat laboral sinó varis, i a més, abordables des de diversos nivells formatius. El que si es pot identificar clarament és que:

- Les activitats intenses en coneixement i tecnologies presenten elevats nivells de creació d’ocupació. També creen ocupació activitats lligades al territori de Barcelona com són l’Hostaleria i el Comerç i també activitats assistencials de caràcter social.

- Les activitats que més ocupació generen són majoritàriament molt especialitzades en camps concrets. En aquest sentit el perfil laboral amb més inserció és aquell que ha estat capaç d’especialitzar-se en branques productives que a la província de Barcelona disposen d’un bon arrelament. Aquesta especialització s’aconsegueix normalment via estudis secundaris professionalitzadors o universitaris + máster.


- L’adaptació a entorn dinàmics, canviants i la polivalència se situen com a competències transversals d’èxit, doncs les tendències transformadores dels sectors que més ocupació crea a Barcelona "obliga" a que els professionals d’aquests sectors en disposin.

- Llengües estrangeres: un teixit productiu on les principals activitats econòmiques en creació d’ocupació són l’educació postobligatòria, la recerca en ciències naturals, l’hostaleria i el comerç requereix de competències en llengües estrangeres. En la majoria de llocs de treball d’aquest conjunt d’activitats i el coneixement de llengües estrangeres pot esdevenir un requisit imprescindible.
Deixa el teu comentari