Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"El Baròmetre identifica com a competències no tècniques més rellevants pel sector TIC la resolució de problemes, la presa de decisions, l'expressió oral i comunicació i el treball en equip"

Entrevista

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a David Millet. Vicepresident de l'Àrea d'Organització i Estudis del CTecno
Per situar al lector, quina és la situació del sector tecnològic català? Com ha afectat la crisis al desenvolupament del sector?

La situació del sector TIC català que és l'objecte del Baròmetre que CTecno elabora des de ja fa quatre anys és bona, però evidentment el sector és permeable a la cojuntura econòmica global. Aquesta quarta edició de l'estudi indica que el sector està preparat per fer de tractor de l'economia catalana i llest per a incorporar les TIC a la resta de sectors per a millorar en termes de competitivitat.

El sector tecnològic català manté els seus pressupostos en R+D+I com a eix estratègic de creixement sostenible i mostra una bona projecció internacional gràcies, en part, al talent dels seus recursos humans que ha ajudat al manteniment dels índex de facturació i les carteres comercials.

La situació de crisi que estem suportant des de fa uns anys ha fet que el nombre d'empreses que operen en el sector hagi minvat, però aquest fet també s'ha produït per una oportuna concentració empresarial que aportarà majors oportunitats a l'hora d'impulsar la internacionalització del sector. En qualsevol cas, la reducció d'empreses ha estat menor si la comparem amb la resta de sectors.

En general l'estudi indica que el nostre sector tecnològic és coneixedor i està preparat per assumir els propers reptes i tendències del mercat, que estan identificats en els propi informe, disponible a la pròpia web del CTecno, www.ctecno.net.

A partir de les dades aportades pel Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya 2012, ¿quina valoració fa del nombre i nivell de formació dels professionals especialitzats en el sector TIC? Aquesta formació cobreix les necessitats del mercat laboral català?

El quart informe del Baròmetre del Sector TIC català indica que hi ha una notable satisfacció en relació als recursos humans. No apareixen greuges significatius en l'equilibri entre oferta i demanda laboral tot i que sí apareixen problemes de caràcter puntual. És a dir, que de manera molt concreta sí que apareixen dificultats per trobar recursos humans amb algunes especialitats però tot sembla que es redueix al fet que estem davant d'un sector molt dinàmic.

Gráfic 1

D'altra banda, les empreses valoren positivament el coneixement i el talent dels seus recursos humans i els situen com un dels seus factors estratègics de competitivitat davant de tercers.

Cal esmentar que el Baròmetre és un estudi de caràcter global sobre el sector, no específic en formació i força laboral. En aquest sentit, el CTecno està duent a terme un estudi més concret sobre els perfils professionals TIC i la seva correspondència entre oferta i demanda laboral, que inclou a més a més la prospectiva dels futurs perfils més demandats. Aquest estudi encara està en procés, però ja podem avançar que tot indica que el sector TIC manté la seva oferta de llocs de treball i podria incorporar més professionals en certes ocupacions.

De fet, aquest estudi té per objectiu identificar itineraris formatius de format accelerat per provar de capacitar certs col•lectius de persones en situació d'atur per a la seva inserció professional en el sector. Actualment ja tenim les dades del sector de l'oferta de treball i estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya en el procés de caracteritzar els col•lectius de persones aturades potencials per aquest procés de reorientació professional.

Podem dir que existeix una tendència en perfils tecnològics més demandats en el mercat laboral català? Existeixen dificultats per cobrir llocs de treball destinats a perfils concrets?

CTecno ja disposa del llistat de les deu ocupacions o perfils tecnològics més demandats actualment, i formarà part d'aquest estudi que serà publicat en breu. Però a més a més, i creiem que és més rellevant, el Baròmetre ha permès identificar aquells perfils que seran més demandats en el futurs, on queda evidenciat el creixement de l'Internet Social i la mobilitat.

Gràfic 2

Pel que fa als perfils més demandats actualment podem distingir els programadors d'aplicacions, els tècnics de sistemes, els analistes i els consultors funcionals (tipus ERP).

I si apareixen com a més demandats, podem identificar-los també com els perfils en els que puntualment pot existir dificultats per a cobrir l'oferta. És molt probable que alguns perfils molt específics també siguin difícils de cobrir, però aquests no apareixen a un estudi amb un propòsit transversal com el Baròmetre i en qualsevol cas no s'ha tipificat com una problemàtica rellevant.

I si hem de tenir en compte l'apartat de prospectiva de la quarta edició del Baròmetre, alguns dels propers perfils professionals que s'incorporaran al sector són els programadors d'aplicacions per a smartphones i tablets, els tècnics SEO / SEM i els redactors de continguts, tot i que els perfils més demandats actualment mantindran la seva demanda.

Quines són les competències que ha de tenir un professional que vulgui dedicar-se a l’àmbit tecnològic? Són més importants les competències tècniques o les transversals (habilitats cognitives, idiomes...)?

El Baròmetre fa palès que el coneixement tècnic dels recursos humans en el sector és més que satisfactori i quan es demana per les necessitats de millora tot coincideix en les soft skills, competències transversals, habilitats professionals, properes a les actituds, que no són tècniques i que estan relacionades amb el treball en equip, el lideratge, la proactivitat, la gestió del canvi, ... I que ajuden al creixement professional dels recursos humans.

Gràfic 3

En concret, el Baròmetre identifica com a competències no tècniques més rellevants les competències de caràcter cognitiu com la resolució de problemes i la presa de decisions, i les competències interpesonals i de gestió com la expressió oral i comunicació, el treball en equip i  el lideratge.

Gràfic 4

També, tot i que en el treball de camp quantitatiu, en aquest cas l'enquesta en que han participat 431 empreses del sector, no s'ha identificat el coneixement d'idiomes com un factor feble, sí que és cert que en l'anàlisi qualitatiu, amb 16 de persones líders d'opinió, s'ha fet esment de la necessitat de millora en aquest sentit.

Entre recomanacions que apareixen al Baròmetre destaca la necessitat de potenciar la formació professional. Per què? Quines són les sortides laborals que tenen avui en dia aquests professionals?

Tot i que la disponibilitat dels professionals al sector tecnològic rep una valoració relativament bona són els professionals especialitzats amb formació professional de primer i segon grau els que semblen estar menys disponibles. Aquesta percepció ve reforçada per la recollida durant la fase qualitativa i indica un punt important de millora en l'àmbit de l'Administració.

Gràfic 5

A més a més, i pel que fa al grau de valoració de la formació, hem de recordar que mentre que els professionals universitaris reben una valoració de 7,3 la valoració dels treballadors amb formació professional és d'un 6,6.

Gràfic 6

La formació professional és doncs un àmbit clar en el que s'ha de treballar i cal potenciar. Per una banda, per millorar la percepció social que es té i atraure més eficaçment el talent i un major volum d'estudiants. D'una altra per millorar la formació dels estudiants i incloure competències tècniques específiques, per exemple en el desenvolupament d'aplicacions per a smartphones i tablets, i els àmbits relacionats amb la web 2.0 i la Internet Social, tècnics SEO / SEM, community managers, gestors i redactors de continguts, etc.

Per últim, considera que és necessari fomentar l’emprenedoria i l’auto-ocupació entre els joves, especialment entre els professionals del sector tecnològic?

És necessari i és estratègic, Catalunya sempre ha estat un pais de persones emprenedores, i cal seguir promovent el fet d'emprendre i el seu impacte més que positiu en la societat. Entenem l'emprenedoria com un valor de pais, i el CTecno l'incorpora com a tal en la seva missió.

Cal donar un pas endavant i crear, entre tots, un ecosistema que permeti la creació d'start-up's amb vocació i visió global i que promogui i acompanyi en el seu creixement fins que esdevinguin acceleradors de petites iniciatives. Si volem ser competitius en el mig termini cal aprendre a fer nous projectes empresarials que assoleixin dimensions suficients per competir globalment i fer de tractors del teixit actual.

CTecno està en el procés de crear un Consell d'Enprenedoria participat per entitats, empreses i i empresaris del sector que serà el responsable de dissenyar un full de ruta per a que el triangle d'ens amb els que treballa la nostra entitat, administració, empreses i professionals, siguin capaços d'articular processos que facin possible aquest eco-sistema.

D'altra banda l'esperit emprenedor també ha de ser un factor clau en les actuals empreses del sector, doncs hi ha molts reptes que cal afrontar i calen creativitat i iniciativa, factors clarament emprenedors, per superar-los amb bona nota i posicionar encara millor el sector TIC català.
Deixa el teu comentari