Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Autoocupa't! El teu nou repte

Article d'opinió

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Albert Colomer i Espinet. Director de la Fundació Privada per a l'Autoocupació de Catalunya (CP'AC)
Davant el context actual de crisi globalitzada, és imprescindible dotar al jovent català de mitjans per a què es pugui emancipar. En aquest sentit, la creació d’empreses, en especial la promoció de l’esperit emprenedor i l’autoocupació juvenil, han d’ocupar un lloc destacat en la definició de les diferents polítiques actives adreçades a facilitar el procés general d’autonomia personal dels i les joves de Catalunya.

En època de crisi, un dels principals col·lectius que es veu greument afectat pels efectes adversos de la nova conjuntura econòmica són els i les joves. Per aquest motiu, s’han de plantejar mesures ocupacionals eficients i útils, que complementin i reforcin les existents i  incorporin la perspectiva pròpia de la realitat juvenil, per tal d’oferir una resposta unànime a la situació de vulnerabilitat i precarietat que viu la població juvenil catalana en relació amb al món laboral.

Una forma de plantar cara al creixement de la desocupació juvenil, és promoure l’emprenedoria juvenil, com a sortida viable d’inserció laboral i de realització personal i integració social. En una situació de recessió econòmica com l’actual, es necessita a joves emprenedors/es amb ganes de fer realitat la seva idea empresarial. Per aquest motiu s’ha de crear un escenari propici que faciliti el procés de creació i desenvolupament de noves empreses i s’ha d’estimular els i les joves per a què es decideixin a muntar el seu propi negoci.

La Fundació CP'AC és conscient de la importància que tenen els joves emprenedors i emprenedores a la societat i el paper que juguen en el desenvolupament econòmic i laboral del territori, com a font de creació de llocs de treball estables i de qualitat. Per aquest motiu i utilitzant diferents línies d’acció, la fundació està fomentant l'esperit emprenedor des del seu inici, potenciant i ajudant durant les primeres etapes del projecte de creació d'una empresa que acostumen a ésser les més difícils.

Tenint en compte aquest marc i per tal de donar una resposta integral als problemes dels i les joves de Catalunya, CP’AC planteja una sèrie de mecanismes per a què les persones joves que tenen una idea empresarial rebin el suport, l’assessorament i formació necessaris per poder crear la seva pròpia empresa i així poder exercir la plena ciutadania.

Creació d’un espai de participació, col·laboració i coordinació que aplegui les administracions locals i autonòmiques, els principals agents econòmics, tant públics com privats, i sobretot, els propis joves, amb l’objectiu de debatre i reflexionar conjuntament sobre els aspectes relatius a l’emprenedoria juvenil per arribar a crear una iniciativa comuna i acordar mesures transversals que s’adeqüin a la realitat dels i les joves a Catalunya i que permetin que la seva emancipació sigui un procés més fàcil.

Promoció de la creació d’un servei transversal d’informació, orientació i assessoria professional per a la creació d’empreses i posterior seguiment i acompanyament empresarial, basat en l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i dirigit a la població jove a Catalunya amb l’objectiu d’assegurar l’èxit empresarial.

Desenvolupament d’accions de formació per a la creació d’empreses orientades a capacitar els i les joves emprenedors. Dissenyar un circuit formatiu on line per a la creació d’empreses amb mòduls independents amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta tipologia d’accions formatives en igualtat de condicions.

Creació de línies de finançament específiques per a iniciar i consolidar l’activitat empresarial juvenil a Catalunya, destacant l’accés dels i les joves als microcrèdits per a la creació d’empreses.

Millora dels mecanismes de promoció i difusió dels serveis i recursos laborals de suport a les persones joves emprenedores i a la creació d’empreses a Catalunya.

L'autoocupació esdevé una opció valenta de realitzar-se a nivell professional i personal, essent una resposta de qualitat que permet el creixement econòmic de les persones i les societats. Implica la plena confiança en el desenvolupament d’un projecte que permeti crear el propi lloc de treball, i possiblement el d’altres, amb el motor de la il·lusió i la voluntat d’ésser el primer, i de vegades, l’únic responsable del desenvolupament personal i professional.

CP'AC ha esdevingut un mecanisme eficient i un suport sòlid per a molts emprenedors catalans en el difícil procés de posada en marxa de la seva pròpia empresa. Ha contribuït a crear un estat d’opinió en relació a l'autoocupació a Catalunya, formant i informant a vàries generacions de catalans i ajudant a fixar serveis per emprenedors a tot Catalunya.

La tasca continuada de la Fundació CP'AC, s’ha basat sempre en l’aplicació voluntària, constant i sistemàtica d’un mètode de treball que compta ja amb dues dècades d’experiència i que s’ha anat millorant contínuament amb les aportacions de tots aquells i aquelles que han contribuït a la seva aplicació: patrons, socis, consultors, professionals i finalment emprenedors.

CP'AC ofereix als emprenedors un servei públic d’iniciativa privada dissenyat per tal d’alleugerir el sempre difícil procés que suposa posar en marxa un projecte empresarial. Aquest servei es concreta en una diagnosi de la idea empresarial, l’assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa, la formació dels futurs empresaris, l’acompanyament en la recerca de recursos, el finançament de les iniciatives, l’orientació en el procés de constitució i el recolzament des de l'inici de l’activitat fins a la seva consolidació.

Per a seguir el nostre lema "Inverteix en tu mateix: crear el teu lloc de treball és invertir en tu mateix" ens podreu trobar a www.autoocupacio.org o arreu de Catalunya, de manera presencial.
Deixa el teu comentari